6. Stille tijd houden, het contact met God onderhouden

Het is belangrijk om als christen in dagelijks contact met God te blijven. Dat doe je door in de Bijbel te lezen en te bidden. Door het gebed spreek jij tot God. Door de Bijbellezing heen spreekt God tot jou.

De Bijbel is het voedsel voor ons geestelijk leven. Om gezond te blijven en te groeien moet je regelmatig eten. En gebed is zo belangrijk voor het praktisch christenleven dat je dit ook dagelijks moet doen.

+ Een vast moment van de dag

We moeten Bijbellezen en gebed een plaats geven in ons leven. Dat gaat het beste door een vast moment van de dag daarvoor te gebruiken.

+ Welk moment van de dag?

De ervaring heeft geleerd dat het begin van de dag meestal het beste moment is. Dan begin je de dag met God. Dan kun je voor die dag bidden. En aan het begin van de ochtend ben je meestal nog fit en helder. Maar als dat niet gaat, neem dan een ander moment.

+ Een rustige plek

Zoek een rustige plek op, waar je niet gestoord wordt en waar je alleen bent, waar je hardop kunt bidden.

+ De term ‘stille tijd’

De dagelijkse tijd voor Bijbellezing en gebed worden in evangelische kring vaak stille tijd genoemd. Je trekt je even terug uit de drukte van alle dag om in alle rust een stukje in je Bijbel te lezen en tot God te bidden. Vandaar de naam ‘stille tijd’.

+ Aanwijzingen voor het Bijbellezen in je stille tijd

-Lees een klein gedeelte per keer.

Een hoofdstuk of een gedeelte van een hoofdstuk. Het is de bedoeling dat je langzaam en aandachtig leest.

-Lees de Bijbel ordelijk door

Begin met het doorlezen van het Nieuwe Testament. Start met Mattheus 1:1 en lees dan verder tot je aan het einde van het boek Openbaring bent gekomen. En als je het Nieuwe Testament doorgelezen heb, ga dan verder met het Oude Testament. En begin dan weer opnieuw.

-Gebruik een Bijbel die groot genoeg is

Met letters die groot genoeg zijn om comfortabel te lezen.

Je kunt ook digitaal in de Bijbel lezen. Maar ik ontraad dit, omdat dit waarschijnlijk minder doordringt. Ik vermoed dat wat je leest beter doordringt als je achter een tafel of bureau in een grotere Bijbel leest. Dat is in ieder geval bij mij zo, maar dat moet ieder zelf uitzoeken.

-Leg er een boekenlegger in

Zodat je weet waar je gebleven bent. Dat helpt ook om de draad weer op te pakken als je een tijdje niet hebt gelezen. Je kunt ook elke dag ergens noteren, wat je die dag hebt gelezen.

-Gebruik een nauwkeurige Bijbelvertaling

De Herziene Statenvertaling, de Statenvertaling en de NBG zijn nauwkeurig. De Nieuwe Bijbelvertaling niet, die is veel te vrij vertaald. Zie voor uitleg hierover de studie “Welke vertaling moet ik gebruiken?” Dat is één van de studies uit deze serie over de praktijk van het christenleven.

+Mogelijke problemen bij het Bijbellezen in je stille tijd

Het spreekt me niet aan

Als dat vaker het geval is, bidt dan vooraf dat God door het gedeelte tot je hart zal spreken. “Heer dit is uw woord, wilt U door dit gedeelte tot mij spreken.”

David bad: “Ontdek mijn ogen, opdat ik aanschouwe de wonderen uit uw wet.” (Psalm 119:18)

Het dringt niet door

Ik kan me niet concentreren, ik lees het door, maar als het uit is, weet ik niet wat ik gelezen heb. Het gaat langs me heen. Neem een potlood en zet tijdens het doorlezen een streep onder alles wat je opvalt. Bidt ook dat God door het gedeelte tot je zal spreken. En geef het niet op.

Je kunt ook aantekeningen opschrijven bij het doorlezen. Dat zal ook maken dat het beter tot je doordringt.

Ik snap het niet

Je leest een gedeelte en het meeste of een gedeelte ervan snap je niet. Dat is niet erg. Doe je voordeel met wat je wel snapt. God zal je daarmee zegenen. Het is als met vis eten, de graten laat je liggen en het vlees eet je op. De gedeelten die je niet kan eten zijn graten voor jou, die moet je voorlopig laten liggen. Als je langer christen bent, zul je steeds meer van de Bijbel gaan begrijpen. Dat groeit vanzelf.

+ Aanwijzingen voor het bidden tijdens je stille tijd

Bidden is spreken tot God. God ziet het hart aan, het komt niet aan op mooie woorden. Als jij bidt, belooft God te luisteren. Hij is de hoorder der gebeden. “Hoorder van het gebed, tot u komt al wat leeft” (Psalm 65:3)

Hoe God aan spreken?

Hemelse vader, Here, Here God.

“Bidt gij dan aldus: Onze Vader die in de hemelen zijt …” (Mattheus 6:9)

Wat zeg je dan tegen God?

Bedank Hem voor al zijn zegeningen, voor al zijn weldaden, voor wat Hij voor je doet, voor wat Hij voor je gedaan heeft. Maak eens een lijstje met dingen waarvoor je dankbaar bent, schrijf het op, lees het voor je gaat bidden een keer door.

Bidt voor de dingen die je nodig hebt. Bidt om wijsheid, leiding. Bid om Gods zegen voor je werk en studie. Maak een gebedslijstje met dingen die je van God vraagt, schrijf ze op. En lees het een keer door voor je gaat bidden. Je mag al je wensen bij God bekend maken (Filippenzen 4:6). Bidt voor de dingen waar je bezorgd over bent. (Filippenzen 4:6,7, 1 Petrus 5:7). Je mag je hart uitstorten bij God. “… stort uw hart uit voor zijn aangezicht  …” (Psalm 62:9). Je mag ook voor anderen bidden. Dat God hen zegent. Je mag voor de onbekeerde mensen om je heen bidden, dat ze ook God zullen vinden.

Een oefening. Neem pen en papier en maak de twee lijstjes die hierboven zijn genoemd. Maak een lijst met zaken waar je God voor kan danken. Maak een lijstje met dingen die je aan God vraagt. Bewaar de lijstjes, werk ze af en toe bij.

Eerst danken

Het is verstandig om altijd als je gaat bidden eerst met dankzegging te beginnen. Dat richt je, je blik op God en op alles wat Hij gedaan heeft, voor je bidt voor je zorgen en wensen.

Bidt hardop

Dit is belangrijk want het zal je helpen om je te concentreren, om je gedachten erbij te houden.

Je gebed bereikt God

Of je nu wat voelt of niet. God heeft gezegd dat Hij naar ieder van zijn kinderen hoort. “want een ieder die bidt ontvangt” (Mattheus 7:8). Er staat een ieder, iedereen, dus ook jij.

God stelt je gebed op prijs

Je bent geroepen tot gemeenschap met Zijn Zoon. Gemeenschap wil zeggen: contact, omgang. God wil dat je bidt. “God is getrouw, door wie gij zijt geroepen tot gemeenschap met zijn Zoon Jezus Christus, onze Here” (1 Korinthe 1:9). Je bent welkom, je wordt verwacht, je mag komen met volle vrijmoedigheid (Hebreeën 10:19).

+ Het is zeer, zeer belangrijk dan je leert om stille tijd te houden

Deze Bijbelstudie over stille tijd is de belangrijkste Bijbelstudie in de hele serie over de praktijk van het christenleven. Want als je op dit punt faalt, dan zul je geestelijk nauwelijks groeien. Het is onmogelijk om een volwassen sterke christen te worden zonder dagelijks stille tijd te houden.

Door de dagelijkse Bijbellezing heen, zal God je aanspreken op de dingen die je op dat moment nodig hebt. De dingen die je moet leren, dingen die moeten veranderen of die je juist moet doen. God zal je door de Bijbel heen bemoedigen, versterken, corrigeren, uitdagen, wijsheid geven, leiding geven, troosten, onderwijzen. Je zult precies tegenkomen wat je op dat moment nodig hebt.

Er zit kracht in de Bijbel. “Het woord van God [de Bijbel] is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door …” (Hebreeën 4:12)

Als je in de Bijbel leest, dan kom je met die kracht in aanraking, dan gaat die kracht in je werken.

Neem je voor om stille tijd te gaan houden. Maak het tot prioriteit. Geef het niet op, als je stil bent gevallen, sta weer op. Bidt om wijsheid, hoe het in jouw omstandigheden vorm te geven en begin er weer mee. “Al ben ik gevallen, ik zal weder opstaan” (Micha 7:8)

De Bijbel is een bijzonder boek, hij is ingegeven door Gods Geest. De menselijke schrijvers zijn bij het schrijven van de Bijbelboeken op zo’n manier door Gods Geest geleid dat ze precies hebben neergeschreven wat God door hen heen wilde zeggen.

“Al de Schrift is door God ingegeven ….” (2 Timotheus 3:16. SV)

Als je door dagelijkse Bijbellezing “in het woord van God blijft” dan kan de Geest van God je door de Bijbel heen aanspreken en leiden. Als je de Bijbel ordelijk doorleest, kom je tegen wat je op dat moment nodig hebt.

De dagelijkse lezing van een gedeelte van de Bijbel is ook de enige manier om echt vertrouwd te raken met de Bijbel.

+ Strijd om je stille tijd

Omdat het zo belangrijk is dat we de gewoonte aanleren om dagelijks stille tijd te houden, is er veel strijd omheen. We moeten onze stille tijd verdedigen, het prioriteit geven en als het mislukt is, weer opstaan en er weer mee beginnen, wellicht is het verstandig om in de uitvoering wat aan te passen. Dit is een gevecht dat je niet mag verliezen. En als je het moeilijk vindt, zoek dan hulp bij een andere christen of andere christenen. Zodat ze je kunnen bemoedigen en je aansporen en voor je bidden en advies geven.

Bekend is dat het de gemiddelde mens ongeveer zes weken kost om een nieuwe gewoonte aan te leren. Leer de gewoonte aan om stille tijd te houden.

+ Als je uitgeput bent

Bijvoorbeeld door een ziekte die je uitput. Stop dan als het even kan niet met stille tijd houden. Je kunt het Bijbellezen en bidden in dat geval wel sterk inkorten. Lees tenminste een Bijbelvers en bidt een halve minuut. Ik heb zelf vanaf mijn geboorte ernstige gezondheidsproblemen die me sterk kunnen uitputten. Ik heb gemerkt dat God dat ene Bijbelvers en die paar seconden van gebed ook kan zegenen. God komt ons tegemoet in onze zwakheid. God ziet immers het hart aan.

+ Begin je stille tijd met bidden

Begin met het bidden en ga daarna lezen.

+ Wat je nog meer kan doen in je stille tijd: zingen, memoriseren

Bij het houden van stille tijd gaat het om het Bijbellezen en het bidden, maar je kunt daarnaast ook een geestelijk lied zingen. Een lied dat in je opkomt. “ … psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zingt en jubelt de Here van harte.” (Efeze 5:19). Zingt de Here.

Ook is het opbouwend om een moment te nemen voor het uit je hoofd leren van Bijbelteksten. Een om teksten die je al geleerd hebt te repeteren. Zie de Bijbelstudie over het memoriseren van Bijbelteksten (Uit de serie Bijbelstudies over de praktijk van het christenleven). Daar wordt ook besproken welke teksten je het beste kunt memoriseren en er wordt uitgelegd hoe je het kunt doen op een manier die voor iedere christen haalbaar is.