5. Drie dingen waar je mee moet beginnen

In deze Bijbelstudie bespreken we de drie dingen waarmee je het christenleven moet beginnen. Dat zijn: een gemeente bezoeken, Bijbellezen en bidden.

+ Een gemeente bezoeken

Als christenen hebben we elkaar nodig. Zeker als je pas bekeerd bent. Je moet nog veel dingen leren, je weet nog niet goed de weg in de Bijbel. Je hebt geestelijke herders nodig die je de weg wijzen vanuit het woord van God, die over je waken.

Je moet een eigen samenkomst hebben en die samenkomst ook bezoeken.

“En laten wij op elkander acht geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Wij moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen, zoals sommigen dat gewoon zijn, maar elkander aansporen, en dat des te meer, naarmate gij de dag ziet naderen.” (Hebreeën 10:24,25). De schrijver van de brief aan de Hebreeën gaat er vanuit dat zijn lezers een eigen samenkomst hebben, dat was vanzelfsprekend.

De eerste christenen bleven volharden in de gemeenschap, in de omgang met elkaar.

“zij bleven volharden bij… de gemeenschap” (Handelingen 2:42)

Dus zoek andere christenen op. Welke samenkomst, welke gemeente? In een andere Bijbelstudie in deze serie wordt daar dieper op in gegaan. Voor de hand liggend is dat je naar de gemeente gaat van de christenen die je het evangelie hebben gebracht. In mijn geval was dat de plaatselijke baptistengemeente.

Ga naar de dienst op zondag. Ga naar een gemeenschapskring, dan leer je mensen persoonlijk kennen. Doe mee met de activiteiten. Ga naar de bidstond, dat is een bijeenkomst speciaal bedoeld om samen te bidden. Naar tienerclub, naar jeugd. Enzovoort.

+ In je Bijbel lezen

Het is belangrijk dat je als christen regelmatig in de Bijbel leest. De Bijbel is zeer belangrijk voor een christen. Zo belangrijk dat hij wordt vergeleken met voedsel. Wat voedsel is voor het lichaam, is het lezen van de Bijbel voor ons geestelijk leven. Als je te weinig voedsel eet, dan verzwak je. En als je te weinig geestelijk voedsel eet (dat is, als je te weinig in je Bijbel leest) dan verzwak je geestelijk.

“Er staat geschreven: Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord, dat uit de mond Gods uitgaat” (Mattheus 4:4)

In de Bijbel staat de wil van God, hoe we moeten leven. Er staat ook in wat een christen gelooft. In de Bijbel staan de antwoorden op onze vragen. Er staan beloften in die God ons als christenen heeft gegeven. God bemoedigt door de Bijbel, corrigeert, spoort aan, geeft inzicht. Begin daarom met lezen in je Bijbel. Het beste is om dat ordelijk te doen. Neem een Bijbel, leg er een boekenlegger in en lees de Bijbel ordelijk door. Of lees Bijbelboek, na Bijbelboek door. Begin met het doorlezen van het Nieuw Testament, begin met Mattheus 1:1.

We worden aangespoord om intensief met de Bijbel bezig te zijn. Om de Bijbel te overpeinzen, dat wil zeggen de Bijbel te lezen en er over na te denken.

“Dit wetboek [de Bijbel] mag niet wijken uit uw mond, maar overpeins het dag en nacht, opdat gij nauwgezet handelt overeenkomstig alles wat daarin geschreven is, want dan zult gij op uw wegen uw doel bereiken en zult gij voorspoedig zijn.” (Jozua 1:8)

“Welzalig de man die … aan des Heren wet zijn welgevallen heeft, en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht” (Psalm 1:1,2)

+ Tot God bidden

De Bijbel spoort ons aan om te bidden.

“Volhardt in het gebed” (Kolossenzen 4:2)

“Weest volhardend … in het gebed” (Romeinen 12:12)

Bidden is spreken tot God. Het is gericht tot onze hemelse Vader (Mattheus 6:9). We mogen met vrijmoedigheid contact met Hem zoeken door het gebed (Hebreen 10:19, 4:16). Jij spreekt en God luistert.

Wat zeg je dan tegen God?

+ Je dankt Hem voor al je zegeningen

+ Je vraagt om hulp, om leiding

Het is verstandig om hardop te bidden. Ook als je alleen bent. Dat helpt bij de concentratie.