3. Weten wat er met je is gebeurd op het moment dat je christen werd

Op het moment dat je tot geloof kwam, gebeurden er allerlei dingen met je. Meestal beseffen we bij onze bekering niet ten volle wat dat allemaal is.

Wat gebeurde er met je?

+ Je ontving de vergeving van je zonden

Op het moment dat je tot geloof kwam, ontving je de vergeving der zonden.

“Van Hem getuigen alle profeten, dat een ieder, die in Hem gelooft, vergeving van zonden ontvangt door zijn naam.” (Handelingen 10:43)

Als christenen hebben wij de vergeving der zonden (Efeze 1:7, Kolossenzen 1:14).

De apostel Johannes zegt tegen de christenen “.. de zonden zijn u vergeven, om zijns naams wil.” (1 Johannes 2:12)

+ Je ontving het eeuwige leven

“Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven” (Johannes 3:36)

Zie ook Johannes 3:16,36 en 1 Johannes 5:11-13.

+ Je werd wedergeboren, een nieuwe schepping

Op het moment dat je tot geloof kwam, bewerkte de Geest van God de wedergeboorte in je. Er kwam nieuw leven in je door Gods Geest, er kwam iets in je dat er voordien niet was.

“Een ieder, die gelooft, dat Jezus de Christus is, is uit God geboren” (1 Johannes 5:1)

Als je gelooft in Jezus, dan ben je uit God geboren, dan ben je wedergeboren. Of je dat nu weet of niet, Gods Woord zegt het.

God heeft je tot een nieuwe schepping gemaakt.

“Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.” (2 Korinthe 5:17)

+ De Heilige Geest kwam in je wonen

Je lichaam is de woonplaats van de Heilige Geest. De Heilige Geest is de derde Persoon van de drie-enige God.

“Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont?” (1 Korinthe 3:16)

“Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u woont, die gij van God ontvangen hebt, en dat gij niet van uzelf zijt?” (1 Korinthe 6:19)

Hoe weet je dat Gods Geest in je woont?. Dat weet je op grond van Gods Woord. Als jij christen bent, dan woont de Heilige Geest in je. Iedere christen is gedrenkt met Gods Geest (1 Korinthe 12:13). Het is onmogelijk om christen te zijn en de Heilige Geest niet te hebben (Romeinen 8:9).

Ken je het lied “Weet je wel je bent een tempel”? Zoek het eens op in Youtube[1].

Weet je wel, weet je wel, (3x)
Je bent een tempel
Je bent een tempel
Van de Heilige Geest!

Vol van kracht
Vol van liefde
Vol van Glorie

Ja, ik weet, ja, ik weet, (3x)
Ik ben een tempel
Ik ben een tempel
Van de Heilige Geest!

De Heilige Geest is in ons komen wonen om ons te helpen om God te gehoorzamen. De Geest van God komt onze zwakheid te hulp. “Evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp” (Romeinen 8:26).

+ Je wordt een kind van God

Op het moment dat je tot geloof komt, wordt je een kind van God.

“Want gij zijt allen zonen van God, door het geloof, in Christus Jezus” (Galaten 3:26)

Op het moment dat je tot geloof kwam, veranderde je relatie tot God, op dat moment werd je een kind van God. Er ontstond een vader-kind relatie tussen jou en God.

God doet alles voor je wat een aardse vader doet voor zijn kinderen. Hij waakt over zijn kinderen, Hij beschermt ze, Hij zorgt voor hen, hoort hun gebeden, hij voedt ze op en corrigeert ze indien nodig. Dat zegt de Bijbel, dat zal God doen, daar kun je op rekenen, dat zul je ervaren. Aardse vaders kunnen falen, maar de volmaakte en almachtige liefdevolle hemelse Vader kan niet falen.

“Hij behandelt u als zonen” (Hebreeën 12:7)

Hoe gaat een goede vader met zijn kinderen om?

-hij houdt ze in de gaten

-zorgt voor wat ze nodig hebben

-beschermt ze

-geeft leiding

-bemoedigt

-corrigeert

-helpt waar nodig

-hij bidt voor ze

Dat doet God allemaal voor ons.

Op het moment dat we tot geloof kwamen, heeft God de vaderlijke zorg voor ons op zich genomen. “Hij zorgt voor u” (1 Petrus 5:7). Dat is een feit, dat is wat God verklaart in zijn woord.

-God houdt ons in de gaten. (Psalm 32:8)

-Hij zorgt voor ons. (1 Petrus 5:7, Filippenzen 4:19.)

-Hij waakt over ons (Johannes 17:12)

-Hij beschermt ons. (2 Tessalonicenzen 3:3)

-Hij geeft leiding. (Romeinen 8:14)

-Hij bemoedigt (Openbaring 2:2,19; 3:8)

-Hij corrigeert. (Hebreeën 12:6,10)

-HIj sterkt, geeft innerlijk kracht. (2 Tessalonicenzen 2:3, Efeze 3:16)

-Jezus bidt voor ons. (Hebreen 7:15, Romeinen 8:34, Lucas 22:32)

-God ontfermt zich over ons. (Psalm 103:13)

[1] Dit is een mooie uitvoering: https://www.youtube.com/watch?v=TeijGkFPfMA