10. Onze medewerking is nodig, actief de wil van God zoeken

God belooft ons te leiden, maar van onze kant moeten wij meewerken, we moeten actief naar Gods wil zoeken. Hoe doe je dat?

+ Er om bidden

God om wijsheid bidden, als je niet weet wat te doen.

God om leiding bidden. Wat nu Heer, wat moet ik doen, wat moet ik hier mee aan, wat moet ik hier van denken, wat wilt U dat ik doen zal, hoe moet ik dit aanpassen, wat hebt u voor met te doen. Wilt u me inzicht geven, wilt u me leiding geven.” Zo God telkens weer raadplegen (Spreuken 3:6, Jozua 9:14).

“Zend uw licht en uw waarheid, moge die mij geleiden …” (Psalm 43:3)

“Indien echter iemand van u in wijsheid te kort schiet, dan bidde hij God daarom, die aan  allen geeft, eenvoudigweg en zonder verwijt; en zij zal hem gegeven worden.” (Jakobus 1:5)

Epafras bad voor de christenen in Kolosse dat ze vast en zeker zouden staan bij alles wat God wil. “Epafras …altijd in zijn gebeden voor u worstelende, dat gij moogt staan, volmaakt en verzekerd bij alles wat God wil.” (Kolossenzen 4:12). Paulus bad een zelfde gebed voor hen. “… dat gij met de rechte kennis van zijn wil vervuld moog worden, in alle wijsheid en geestelijk inzicht, …” (Kolossenzen 1:9). Dit kunnen we voor anderen bidden, maar ook voor onszelf.

+ Er om bidden met geloof

Er van uit gaan dat God elk gebed om leiding en wijsheid verhoort. Een gebed om leiding is een goed gebed, een gebed naar Gods wil, dat zeker verhoord zal worden. God heeft immers wijsheid en leiding beloofd.

“Maar aan de belofte Gods heeft hij niet getwijfeld door ongeloof” (Romeinen 4:20)

“maar hij moet bidden in geloof” (Jakobus 1:6)

God heeft duidelijk gezegd dat hij wijsheid zal geven aan iedereen die er om bidt. “zij zal hem gegeven worden” (Jakobus 1:5)

Dan moet je er ook vanuit gaan dat God zal doen wat Hij heeft toegezegd: “Natuurlijk zal God dat doen”, “Ik ben benieuwd naar wat God me duidelijk gaat maken”.

+ Geduld is nodig

Blijf er om bidden, terwijl je uitziet naar het antwoord van God. We moeten wachten op Gods raad. Op Gods leiding.

“zij wachtten niet op zijn raad” (Psalm 106:13)

Dat wordt van het volk Israel gezegd. .

+ Niet steunen op eigen inzicht

“Steun op uw eigen inzicht niet” (Spreuken 3:5)

Wel je verstand gebruiken, maar daar niet alleen op afgaan (Jozua 9:14).

+ Weten hoe God leidt

God maakt zijn wil bekend op drie manieren. (1) Hij leidt ons door de Bijbel, (2) door Zijn besturing van de omstandigheden en (3) door de innerlijke leiding van Gods Geest. Meestal door een combinatie van alle drie tegelijk.

In de Bijbel staan veel voorschriften en principes. Die moeten we toepassen. De informatie die de Bijbel geeft, geeft vaak al veel inzicht in Gods wil. En God bestuurt de omstandigheden, Hij bepaalt wat er gebeurt, HIj opent en sluit deuren. En tenslotte is er ook de innerlijke leiding van Gods Geest. Gods Geest die je een innerlijke overtuiging geeft dat je iets niet of juist wel moet doen. Deze drie dingen zijn als het ware richtingwijzers, die een bepaalde weg aanwijzen. Richtingwijzers waar we naar moeten kijken bij het zoeken van de wil van God. Omdat het zo belangrijk is voor het christenleven om dit goed te begrijpen, wordt hoe God leidt in een aparte Bijbelstudie uitgebreid besproken (In de volgende Bijbelstudie in deze serie)

We moeten actief naar Gods wil zoeken door bewust naar deze drie richtingwijzers te kijken. Wat zegt de Bijbel over de situatie? Waar wijzen de omstandigheden op? Geeft Gods Geest vrede op een bepaalde weg? Als je zo biddende naar de richtingwijzers kijkt, zie dan wat voor inzicht en overtuiging in je hart groeit.

+ De voornaamste voorwaarde voor het vinden van Gods wil

God zal je leiden, maar je moet wel bereid zijn om zijn wil te doen, wat die wil ook is. Je mag best een eigen voorkeur hebben, je mag aan de Heer vragen dat het zo zal gaan als je graag wilt, maar uiteindelijk moet je het aan God overlaten en bereid zijn om het wel of niet te doen. Als je daartoe in je hart niet bereid bent, dan wordt het moeilijk om Gods wil te ontdekken.

De vraag is: Wil je het echt weten? Sta je er voor open? Wil je Gods wil doen, wat het ook is?

Het doen van de wil van God was geestelijk voedsel voor Jezus. Jezus zei: “Mijn spijze is de wil te doen desgenen, die Mij gezonden heeft en zijn werk te volbrengen.”(Johannes 4:34) Dit was de houding van de Here Jezus tegenover God de Vader: “Zie hier ben ik om uw wil te doen” (Hebreeën 10:7).

Soms had Hij het moeilijk met een bepaald weg die God de Vader voor Hem had uitgestippeld. Maar Hij zei: “niet mijn wil, maar uw wil geschiede” (Mattheus 26:39; Johannes 18:11).

+ Begin met wat je al weet

Misschien is nog niet alles duidelijk en wacht je nog op inzicht en raad van God, maar je kunt alvast beginnen met doen van wat je al duidelijk is.

+ Het moet geleerd worden

Het zoeken en vinden van Gods wil in elke situatie moet geleerd worden. Er is oefening nodig en zeker in het begin hulp van oudere christenen.

+ Ook bij de uitvoering moet je telkens Gods wil zoeken

Stel dat het duidelijk is dat je les moet gaan geven op de zondagschool. Dat is het begin, de wil van God is duidelijk. Maar ook bij de uitvoering van die taak heb je telkens Gods wijsheid en leiding nodig. Hoe je het gaat aanpakken?