1. De goede start maken, het begin, de bekering

Dit is de eerste Bijbelstudie in een serie over de praktijk van het christenleven. Voor je als christen kunt gaat leven, moet je natuurlijk wel eerst christen zijn. Anders maak je een valse start. Je kunt het christenleven alleen leven als je christen bent geworden.

Hoe wordt je een christen?

Je hebt van Jezus gehoord, dat Hij de Zoon van God is die voor de zonden is gestorven. En dat een ieder die in Hem gelooft niet in het oordeel komt, maar eeuwig leven krijgt. Je weet van de uitnodiging van Jezus “Komt tot Mij allen …” (Mattheus 11:28) en van Gods aansporing: “Laat u behouden uit dit verkeerde geslacht” (Handelingen 2:40). Het is tot je doorgedrongen dat het waar is. Jezus is werkelijk de Zoon van God. Je weet dat het de waarheid is, dat het echt is. Je verlangt er naar om behouden te worden. En als dat het geval is, moet je de stap naar Jezus zetten.

De Bijbel gebruikt verschillende uitdrukkingen voor die stap. Ze komen allemaal op hetzelfde neer. We zullen de uitdrukkingen bespreken.

+ Jezus aannemen

De Bijbel spreekt over het aannemen van Jezus. “Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven (Johannes 1:12).

Je moet Jezus aannemen als je Heer (je meester) en je verlosser. “Here Jezus ik neem U aan. Ik onderwerp me aan U. Dank U dat U voor mijn zondeschuld bent gestorven. Daar wil ik voortaan op vertrouwen.”

+ Jezus uitnodigen je leven binnen te komen

Jezus heeft gezegd: “Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij.” (Openbaring 3:20)

Let op het beeld dat Jezus hier gebruikt. Hij staat buiten, maar Hij wil binnenkomen. Jezus staat aan de deur van je hart. Hij klopt. Hij geeft je het verlangen om behouden te zijn. Hij is gereed om binnen te komen, maar jij moet zelf de deur voor Hem openen. “indien iemand … de deur opent.” Hem binnen nodigen. Tegen Hem zeggen: “Heer kom in mij hart”.

Als je dat doet, dan komt Hij binnen. Hoe weet je dat? Op grond van Jezus eigen woorden. Hier zegt Hij het: “Indien … iemand de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen”. Als jij de deur opent, dan kom Ik [Jezus] binnen. Als jij ‘dit’ doet, dan zal Ik ‘dat’ doen.

+ Je bekeren

Een ander woord dat de Bijbel gebruikt voor de stap naar Jezus is het woord bekering. Petrus riep de mensen op om zich te bekeren (Handelingen 2:38). Jezus zei: “Bekeert u en gelooft het evangelie” (Marcus 1:15).

Bekering is tot Jezus komen en jezelf aan Hem onderwerpen: “Heer ik kom tot U en voortaan wil ik U dienen.” Vanaf dat moment wordt Jezus de Heer in je leven. Je stop met alles waar Hij tegen is en je gaat doen waar Hij achter staat.

+ Je vertrouwen op Jezus stellen

“En hij leidde hen naar buiten en zeide: Heren, wat moet ik doen om behouden te worden?  En zij zeiden: Stel uw vertrouwen op de Here Jezus en gij zult behouden worden, gij en uw huis.” (Handelingen 16:30,31)

In Jezus geloven is je vertrouwen op Hem stellen.

Je hebt gehoord wie Jezus is en wat Hij heeft gedaan. Je kent Gods belofte dan iedereen die in Jezus gelooft eeuwig leven krijgt. En daar stel je, je vertrouwen op. Je zegt: “Dank U wel Jezus dat U ook voor mijn zonden bent gestorven, daar wil ik voortaan op vertrouwen.”

Heb je die stap gedaan? Zo ja, dan ben je een christen, dan ben je wedergeboren en een kind van God. Dan kun je beginnen met het leven als christen