Het laatste oordeel

Inleiding

  •  “God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid, nu overal aan alle mensen dat zij zich moeten bekeren, en wel omdat Hij een dag vastgesteld heeft, waarop Hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door een Man Die Hij daartoe aangesteld heeft. Daarvan heeft Hij aan allen het bewijs geleverd door Hem uit de doden te doen opstaan.” (Handelingen 17:30,31)
  • “Maar Ik zeg u dat de mensen van elk nutteloos woord dat zij zullen spreken, rekenschap moeten geven op de dag van het oordeel…” (Mattheus 12:36)

 De Bijbel spreekt over een gebeurtenis die de dag van het oordeel wordt genoemd. Het is de dag waarop God ieder mens dat ooit geleefd heeft ter verantwoording zal roepen. De dag van het oordeel wordt in het boek Openbaring beschreven:

  • “En ik zag een grote witte troon, en Hem Die daarop zat. … En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan. En de boeken werden geopend en nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek des levens. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond, naar hun werken. En de zee gaf de doden die in haar waren. Ook de dood en het rijk van de dood gaven de doden die in hen waren, en zij werden geoordeeld, ieder overeenkomstig zijn werken. En de dood en het rijk van de dood werden in de poel van vuur geworpen. Dit is de tweede dood. En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen.” (Openbaring 20:11-15)

De dag van het oordeel wordt ook wel simpelweg, “het oordeel”, genoemd. Zie Hebreeën 9:27.  Sommige christenen noemen de dag van het oordeel ook wel, “het laatste oordeel”.

In deze Bijbelstudie zullen we nagaan wat de Bijbel zegt over de dag van het oordeel. Dat zullen we doen aan de hand van Openbaringen 20:11-15.

1.Jezus zal op die dag de rechter zijn

  •  “En ik zag een grote witte troon, en Hem Die daarop zat. Voor zijn aangezicht vluchtten de aarde en de hemel weg, zodat er geen plaats meer voor hen te vinden was.” (Openbaringen 20:11)

Het eerste wat Johannes in zijn visioen over het laatste oordeel ziet, is de rechter die het vonnis zal vellen. Hij ziet een grote witte troon en de persoon die op die troon zit. Deze persoon is Jezus. Want, zoals Johannes in zijn evangelie zegt, de Vader heeft heel het oordeel aan de Zoon gegeven (Johannes 5:22). Zie ook Handelingen 17:30,31.

Jezus zit op een grote troon. Dit duidt op Zijn verheven positie als Rechter. Hij is niet zomaar een rechter, Hij is de opperste rechter. De rechter van het ganse heelal, die het definitieve oordeel over de mensen zal vellen.

Van de troon waar Jezus op zit wordt gezegd dat hij wit is. Dit duidt op de absolute rechtvaardigheid van de rechtspraak van Jezus. Rechters hier op aarde vellen niet altijd een rechtvaardig oordeel. Maar Jezus, de rechter van het ganse heelal die het definitieve oordeel over de mensen zal vellen, is strikt eerlijk. Hij verdraait het recht niet. “Donkere wolken zijn rondom Hem, gerechtigheid en recht zijn het fundament van Zijn troon. Vuur gaat voor Zijn aangezicht uit en zet rondom Zijn tegenstanders in vlam” (Psalm 97:2,3) “Ja, het is waar, God handelt niet goddeloos, en de Almachtig verdraait het recht niet.”  (Job 34:12) Ook kent Jezus alle feiten, want voor God is niets verborgen. Rechters hier op aarde kennen vaak niet alle feiten, daarom gaan misdadigers soms vrijuit wegens gebrek aan bewijs. Voor Jezus ligt alles echter open en ontbloot. Hij kent zelfs de gedachten en de motieven van ieder mens. “En er is geen schepsel onzichtbaar voor Hem, maar alles ligt naakt en ontbloot voor de ogen van Hem aan Wie wij rekenschap hebben af te leggen.” (Hebreeën 4:13)

Tot slot wordt van Jezus gezegd dat de aarde en de hemel voor Hem wegvluchten. De aanblik van Jezus als rechter op Zijn troon zal schrikwekkend zijn voor de ongelovigen die tijdens het laatste oordeel voor Zijn troon zullen staan.

 2. Wie voor de rechter zullen verschijnen

  •  “En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan….” (Openbaring 20:12)

 Met de doden worden hier de ongelovigen bedoeld[1]. De ongelovigen zullen vlak voor het laatste oordeel opgewekt worden. Vervolgens zullen ze direct daarna voor de rechterstoel van Christus moeten verschijnen.

Niemand zal ontbreken. Zowel klein als groot staan voor Gods troon. Geen ongelovige kan dus aan dit oordeel ontsnappen. Hier op aarde kunnen mensen soms aan een veroordeling ontsnappen omdat ze rijk en invloedrijk zijn. Maar aan de veroordeling door de rechter van het ganse heelal kan niemand ontsnappen. Hij kent geen aanzien des persoons, en Hij neemt ook geen geschenken aan. “Want de HEERE, uw God, is de God der goden en de Heere der heren; die grote, machtige en ontzagwekkende God, Die niet partijdig is en geen geschenk in ontvangst neemt.” (Deuteronomium 10:17)

 3. De rechtszaak

  •  “En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan. En de boeken werden geopend en nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek des levens. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond, naar hun werken. En de zee gaf de doden die in haar waren. Ook de dood en het rijk van de dood gaven de doden die in hen waren, en zij werden geoordeeld, ieder overeenkomstig zijn werken. En de dood en het rijk van de dood werden in de poel van vuur geworpen. Dit is de tweede dood. En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen. ” (Openbaring 20:12-15)

 Het eerste wat Johannes ziet is de rechter op zijn troon. Het tweede wat hij ziet is de rechtszaak. In deze verzen beschrijft hij het onderzoek van de rechter, en het vonnis dat Hij vervolgens velt. Tijdens deze rechtszaak wordt vastgesteld dat de ongelovigen het oordeel van de hel verdienen.

Jezus zal naar twee dingen kijken:

-De boeken
Het eerste waar Hij naar kijkt zijn de werken van de ongelovigen. Deze zijn opgetekend in boeken.“En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond, naar hun werken” (Openbaring 20:12). Aan de hand van deze boeken wordt vastgesteld dat ieder Gods wetten overtreden heeft en daarom de straf van de hel verdiend heeft.

-Het boek des Levens

Het tweede waar Jezus naar kijkt is of de namen van de ongelovigen in het boek des levens staan. “…nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek des levens … en als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen.” (Openbaring 20:12,15) In het boek des levens staan alleen de namen van de gelovigen. Zie Filippenzen 4:3 en Lucas 10:20.

Het is niet genoeg dat Jezus vaststelt dat een mens Gods wetten heeft overtreden. Hij moet ook vaststellen dat iemand niet in Jezus heeft geloofd.

4. De uitvoering van het vonnis

  •  “En de zee gaf de doden die in haar waren. Ook de dood en het rijk van de dood gaven de doden die in hen waren, en zij werden geoordeeld, ieder overeenkomstig zijn werken. En de dood en het rijk van de dood werden in de poel van vuur geworpen. Dit is de tweede dood. En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen. ” (Openbaring 20:13-15)

Nadat Jezus vastgesteld heeft dat de mensen Zijn wetten overtreden hebben en dat zij niet in het evangelie hebben geloofd, wordt het vonnis voltrokken.

De ongelovigen worden in de poel van vuur geworpen. Dit is de tweede dood. De eerste dood was de lichamelijke dood. De tweede dood is de straf van de hel[2].

5. Het tijdstip van de dag van het oordeel.

 De dag van het oordeel komt na het einde van het duizendjarig rijk en voor de komst van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Voorafgaand aan het laatste oordeel is er de tweede opstanding waarin alle ongelovigen, die ooit geleefd hebben, opstaan uit de dood. De gelovigen zijn daarvoor al opgewekt.[3]

Deze volgorde zien we in de chronologie van het boek Openbaring. Dit zijn de gebeurtenissen die achtereenvolgens worden genoemd:

+ De grote verdrukking (Openbaring 6-18)

+ De wederkomst van Christus (Openbaring 19:11-21)

+ De eerste opstanding (Openbaring 20:4,5)

+ Het duizendjarige vrederijk (Openbaring 20:1-10)

+ De tweede opstanding (Openbaring 20:12,13)

+ Het laatste oordeel (Openbaring 20:11-15)

+ De nieuwe hemel en de nieuwe aarde (Openbaring 21,22)

Tot slot:

  • “God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid, nu overal aan alle mensen dat zij zich moeten bekeren, en wel omdat Hij een dag vastgesteld heeft, waarop Hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door een Man Die Hij daartoe aangesteld heeft. Daarvan heeft Hij aan allen het bewijs geleverd door Hem uit de doden te doen opstaan.” (Handelingen 17:30,31)

 De dag is bepaald, de rechter is aangesteld. Dat het oordeel komt is dus zeker. God wil niet dat er ook maar één mens verloren zal gaan (2 Petrus 3:9 ). Hij heeft je lief, en heeft daarom Zijn Zoon voor je gegeven (Johannes 3:16). Als jij je nog niet bekeerd hebt, doe het dan nu! Alleen dan zul je ontsnappen aan de vreselijke realiteit van de hel.
Toetsvragen
1. Wie is de man in Handelingen 17:30,31 die God heeft aangesteld om de wereld rechtvaardig te oordelen?
2. In welk bijbelgedeelte wordt dit oordeel uitgebreid beschreven?
3. Wanneer vindt dit oordeel plaats?
4. De troon waar Jezus in Openbaring 20:11 op zit is wit. Leg uit wat de betekenis daarvan is.
5. Op welk moment staan de ongelovigen op uit de dood?
6. Wie staan er tijdens het laatste oordeel voor de rechterstoel van Jezus?
7. Waar kijkt Jezus naar tijdens het laatste oordeel?
8. Waarom kijkt Jezus tijdens het laatste oordeel in het boek des levens?
9. Wat gebeurt er met de ongelovigen nadat Jezus hen veroordeeld heeft?
10. Hoe kan een mens aan dit oordeel ontsnappen?

 

[1] De gelovigen zijn al eerder voor de rechterstoel van Christus verschenen. Zie punt vier van Bijbelstudie 68 over de opname. Zie ook punt één van Bijbelstudie 77 over de verschillende oordelen.

[2] Zie Bijbelstudie 78 over de hel.

[3] De tweede opstanding is de opstanding ter verdoemenis. Deze vindt plaats aan het einde van het duizendjarige vrederijk. Tijdens deze opstanding zullen alleen de ongelovigen uit de dood opstaan. Deze opstanding is bedoeld als voorbereiding op de straf van de hel. De eerste opstanding is de opstanding ten leven. Aan deze opstanding hebben alleen de gelovigen deel. De opstanding ten leven is bedoeld als voorbereiding voor het leven met Jezus op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. De eerste opstanding heeft al eerder plaats gevonden, aan het begin van het duizendjarige vrederijk. Zie voor meer uitleg Bijbelstudie 72 over de opstanding.