De opstanding

Inleiding

  •  “Ik ben de opstanding en het leven…” (Johannes 11:25)
  •  “… de tijd komt waarin allen die in de graven zijn, Zijn stem zullen horen, en zij zullen eruit gaan: zij die het goede gedaan hebben, tot de opstanding ten leven, maar zij die het kwade gedaan hebben, tot de opstanding ter verdoemenis.” (Johannes 5: 28,29)

 Volgens de Bijbel zal er een tijd komen waarin alle mensen uit de dood op zullen staan: “…de tijd komt waarin allen die in de graven zijn, Zijn stem zullen horen, en zij zullen eruit gaan”. Zowel de gelovigen als de ongelovigen zullen uit de dood opstaan.

De opstanding van de gelovigen en de opstanding van de ongelovigen zal echter niet op hetzelfde moment plaats vinden. Het zijn twee verschillende opstandingen. Tussen deze opstandingen zit volgens het boek Openbaring een periode van duizend jaar (Openbaring 20:4-6). De gelovigen zullen voor het duizendjarige vrederijk opstaan. De ongelovigen na het duizendjarige vrederijk, vlak voor het laatste oordeel.

De opstanding van de gelovigen wordt in Johannes 5:29 “de opstanding ten leven” genoemd. Deze opstanding is bedoeld om de gelovigen voor te bereiden op de beërving van het heil. Op het eeuwige leven op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. De opstanding van de ongelovigen wordt in dit vers “de opstanding ter verdoemenis” genoemd. [1] Deze opstanding is bedoeld om de ongelovigen voor te bereiden op de voltrekking van de eeuwige straf in de poel van vuur. [2]

Als eerste zullen we stil staan bij de opstanding ten leven. Deze opstanding kent verschillende fasen. Daarna zullen we nadenken over het opstandinglichaam. En tot slot wordt de opstanding ter verdoemenis besproken.

1. De opstanding ten leven

Niet iedereen die deel heeft aan de opstanding ten leven, zal op hetzelfde moment uit de dood opstaan. De opstanding ten leven kent drie verschillende fasen. In 1 Korinthe 15:20-24 wordt de eerste fase van deze opstanding onderscheiden van de fasen die daar op volgen.

  • “Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de Eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Want omdat de dood er is door een mens, is ook de opstanding van de doden er door een Mens. Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Ieder echter in zijn eigen orde: Christus als Eersteling, daarna wie van Christus zijn, bij Zijn komst. Daarna komt het einde, wanneer Hij het koningschap aan God en de Vader heeft overgeven, wanneer Hij alle heerschappij en alle macht en kracht heeft tenietgedaan.” (1 Kor. 15:20-24)

De eerste fase van de opstanding ten leven, is de opstanding van Jezus. “Christus als Eersteling” Jezus is de eersteling van de volle oogst die nog gaat komen. De volle oogst zijn de gelovigen van alle eeuwen. De overige fasen van de opstanding zullen plaats vinden in de eindtijd. “…daarna hen die van Jezus zijn bij Zijn komst.” De centrale gebeurtenis van de eindtijd is de terugkomst van Jezus.

De tweede fase is de opstanding van de nieuwtestamentische gelovigen. Deze opstanding zal plaats vinden tijdens de opname. Zoals we in de Bijbelstudie over de opname van de gemeente hebben gezien, zal de opname plaats vinden vóór de grote verdrukking. Deze opstanding wordt door Paulus beschreven in 1 Thessalonicenzen 4:16,17.

  • “Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht.”

De derde fase vindt plaats na de grote verdrukking, aan het begin van het duizendjarige vrederijk.

  • “…En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God, die het beest en zijn beeld niet hadden aangebeden, die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij werden weer levend en gingen als koningen regeren met Christus, duizend jaar lang. Maar de overigen van de doden werden niet weer levend, totdat de duizend jaar tot een einde gekomen waren, Dit is de eerste opstanding. Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen regeren, duizend jaar lang. ” (Openbaring 20:4-6)

 Tijdens deze fase van de opstanding ten leven zullen de gelovigen die gedood zijn in de grote verdrukking opgewekt worden. Dit zijn: “de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God, die het beest en zijn beeld niet hadden aangebeden die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand.” Op dat moment zullen waarschijnlijk ook de oudtestamentische gelovigen uit de dood opstaan (Daniel 12:2,3,13). De opstanding ten leven wordt in dit Bijbelgedeelte de eerste opstanding genoemd. Met de opstanding van deze twee groepen gelovigen zal de opstanding ten leven ten einde zijn. Het enige wat nu nog volgt is de tweede opstanding. Deze zal plaats vinden aan het eind van het duizendjarige vrederijk, vlak voor het laatste oordeel. “Maar de overigen van de doden werden niet weer levend, totdat de duizend jaar tot een einde gekomen waren…” (Openbaring 20:5)

2. Het opstandinglichaam

  • “Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten namelijk de Heere Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan Zijn verheerlijkt lichaam….” (Filippenzen 3:20,21)
  • “Geliefden, nu zijn wij kinderen van God, en het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij weten dat, als Hij geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen Hem zien zoals Hij is.” (1 Johannes 3:2)

Op dit moment hebben we nog een vernederd lichaam, maar straks, als Jezus ons op komt halen, zullen we een verheerlijkt lichaam krijgen. Dit lichaam is heel anders dan het lichaam dat wij op dit moment bezitten. Het zal aan het verheerlijkte lichaam van Jezus gelijk zijn. “maar wij weten dat…wij Hem gelijk zullen zijn”

In 1 Korinthe 15:42-44 maakt Paulus een vergelijking tussen het vernederde lichaam dat wij nu hebben en het verheerlijkte lichaam dat we straks zullen ontvangen. Paulus zegt daar het volgende: “Het lichaam wordt gezaaid in vergankelijkheid het wordt opgewekt in onvergankelijkheid. Het wordt gezaaid in oneer, het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid, het wordt opgewekt in kracht. Een natuurlijk lichaam wordt gezaaid, een geestelijk lichaam wordt opgewekt.” Uit deze verzen kunnen we een aantal dingen leren over het opstandingslichaam. Het opstandingslichaam zal onvergankelijk zijn. Ons huidige lichaam is onderworpen aan de dood. Maar dat geldt niet voor het opstandingslichaam, dat lichaam kan niet sterven (Lukas 20:35,36). Verder zal het opstandingslichaam heerlijk zijn. In het boek Daniël wordt de schitterende pracht van het opstandingslichaam vergeleken met het licht van de sterren. “De verstandigen zullen blinken als de glans van het hemelgewelf, en zij die er velen rechtvaardigen, als de sterren, voor eeuwig en altijd.” (Daniel 12:3). Ons huidige vernederde lichaam is zwak. Het is kwetsbaar en broos. Het ervaart pijn en ziekte. Het verheerlijkte lichaam dat wij krijgen, zal echter sterk zijn. Het zal niet meer kwetsbaar en broos zijn. En het ervaart ook geen ziekte, pijn of vermoeidheid meer. Tot slot zegt Paulus dat het opstandingslichaam een geestelijk lichaam is. Daar bedoelt hij mee dat dit lichaam, in tegenstelling tot ons huidige, natuurlijke lichaam, geschikt is voor het leven in de geestelijke realiteit. Dezelfde geestelijke realiteit waarin God en de engelen zich bevinden, en die voor ons huidige, natuurlijke lichaam verborgen is.

Wij zien uit naar het moment waarop wij dit lichaam zullen ontvangen. Want het zal het einde betekenen van alle moeite en lijden hier op aarde.

We verwachten deze gebeurtenis met smart. “Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. En dat niet alleen, maar ook wijzelf, die de eerstelingen van de Geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam” (Romeinen 8:22,23). De verlossing van ons lichaam is de voltooiing van onze verlossing. De verlossing van het lichaam wordt ook wel de verheerlijking genoemd. Zie Romeinen 8:30. De verheerlijking, is het moment waarop wij van ons huidige lichaam verlost worden en een verheerlijkt lichaam ontvangen. Deze gebeurtenis is de laatste stap in onze verlossing. Op het moment dat we verheerlijkt zijn, is onze verlossing compleet.[3]

 3. De opstanding ter verdoemenis

  • “En velen van hen die slapen in het stof van de aarde, zullen ontwaken, sommigen tot eeuwig leven, anderen tot smaad, tot eeuwig afgrijzen.(Daniël 12:2)
  •  “…En zij werden weer levend en gingen als koningen regeren met Christus, duizend jaar lang. Maar de overigen van de doden werden niet weer levend, totdat de duizend jaar tot een einde gekomen waren.” (Openbaring 20:4,5)

 De opstanding ter verdoemenis zal plaats vinden na het duizendjarige vrederijk, vlak voor het laatste oordeel. Tijdens deze opstanding zullen alleen ongelovigen opgewekt worden. De gelovigen zijn tegen die tijd al opgewekt. Deze opstanding is bedoeld ter voorbereiding op de eeuwige straf. Nadat het laatste oordeel heeft plaats gevonden, zullen de ongelovigen in de poel van vuur geworpen worden.

  • “En de zee gaf de doden die in haar waren. Ook de dood en het rijk van de dood gaven de doden die in hen waren, en zij werden geoordeeld, ieder overeenkomstig zijn werken. En de dood en het rijk van de dood werden in de poel van vuur geworpen. Dit is de tweede dood. En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen” (Openbaring 20:13-15)

4. Overzicht verschillende opstandingen

Tot slot nog een chronologisch overzicht van de verschillende opstandingen:

-De dood van Jezus

-De opstanding van Jezus.

Dit is de eerste fase van de opstanding ten leven.

-De opstanding van de nieuwtestamentische gelovigen bij de opname.

Dit is de tweede fase van de opstanding ten leven.

-De grote verdrukking

-De opstanding van de gelovigen uit de grote verdrukking, en van de oudtestamentische gelovigen.

Dit is de derde fase van de opstanding ten leven.

-Het duizendjarige vrederijk

-De opstanding ter verdoemenis

-Het laatste oordeel

-De nieuwe hemel en de nieuwe aarde

Toetsvragen:

1. Jezus noemt zichzelf in Johannes 11:25 de opstanding en het leven. Wat bedoelt Hij daarmee?
2. Wat is het doel van de opstanding ten leven?
3. Wat is het doel van de opstanding ter verdoemenis?
4. Hoeveel fasen kent de opstanding ten leven? Leg uit wie er tijdens elke fase uit de dood opstaan.
5. Hoe veel jaar zit er tussen de laatste fase van de opstanding ten leven en de opstanding ter verdoemenis?
6. Hoe worden de gelovigen uit de grote verdrukking in Openbaring 20:4 omschreven?
7. Noem vier verschillen tussen ons huidige lichaam en het opstandingslichaam?
8. Hoe wordt de opstanding ten leven in Romeinen 8:23 omschreven?
9. Leg uit waarom de opstanding ten leven in Romeinen 8:23 op deze manier wordt omschreven?
10. Haal de drie stappen van onze verslossing (zie voetnoot 204) uit Romeinen 8:29,30.

 

[1] De twee opstandingen worden in de Bijbel met verschillende benamingen aangeduid. We hebben al gezien dat Jezus in het evangelie van Johannes spreekt over de opstanding ten leven en de opstanding ter verdoemenis. Daarmee wordt het doel van de twee verschillende opstandingen aangeduid. De opstanding ten leven wordt in het boek Openbaring de eerste opstanding genoemd (Openbaring 20:5,6). De opstanding ter verdoemenis is de tweede opstanding. Daarmee wordt de volgorde van de opstanding ten leven en de opstanding ter verdoemenis aangegeven. De opstanding ten leven gaat aan de opstanding ter verdoemenis vooraf. Tussen deze twee opstandingen ligt een periode van duizend jaar, het duizendjarige vrederijk (Openbaring 20:4-6). In Lucas 14:14 wordt de opstanding ten leven, de opstanding der rechtvaardigen genoemd. De opstanding ter verdoemenis is dan uiteraard de opstanding der goddelozen. In Hebreeën 11:35 wordt de opstanding ten leven, “een betere opstanding”, genoemd. Waarom deze opstanding een betere opstanding genoemd wordt, is duidelijk. Zij die aan deze opstanding deel hebben zullen zalig zijn. “Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht…” (Openbaring 20:6). Zij die niet aan deze opstanding deel hebben, zullen verdoemd worden.

[2] Zie Bijbelstudie 78 over de hel

[3] Onze verlossing bestaat uit drie stappen. We zijn, toen we tot geloof kwamen, gerechtvaardigd, dat is de eerste stap. Zie  Bijbelstudie 40 over de rechtvaardiging door het geloof. God is op dit moment bezig om ons te heiligen, dat is de tweede stap. Zie  Bijbelstudie 41 over de heiliging. En straks als Jezus terugkomt zullen wij verheerlijkt worden, dat is de derde en laatste stap in onze verlossing. “en hen die Hij gerechtvaardigd heeft, die heeft Hij ook verheerlijkt.(Romeinen 8:30)