De Antichrist Deel I: zijn namen en zijn rijk

 Inleiding

 Dit is het eerste deel van drie Bijbelstudies over de antichrist.

In de profetieën over de eindtijd staan twee personen centraal. De eerste is uiteraard Jezus. Om Hem draaien alle profetieën. De tweede persoon is de antichrist.

De antichrist is de grote tegenstander van Jezus in de eindtijd. Tijdens de grote verdrukking zal hij met hulp van de satan de hele wereld in zijn greep hebben. De antichrist haat God en verleidt de mensen om tegen God in opstand te komen. Aan het eind van de grote verdrukking zal hij de legers van de wereld aanvoeren in een poging om Jezus te verslaan bij zijn wederkomst.

In deze Bijbelstudie zullen we stil staan bij de namen van de antichrist en bij het rijk van de antichrist.

1. De namen van de antichrist

Antichrist is slechts één van de namen waarmee de Bijbel deze goddeloze persoon aanduidt. De Bijbel geeft hem ook de volgende namen: de mens van de wetteloosheid (2 Thessalonicenzen 2:3), de zoon van het verderf (2 Thessalonicenzen 2:3,8), de tegenstander (2 Thessalonicenzen 2:4), de kleine hoorn (Daniel 7:8) en het beest (Openbaring 13:1-10).

De antichrist

Het Griekse woord antichristos is een samenstelling van de woorden “anti”, en “christos”.[1] Het woord, “anti”, kan vertaald worden met, “tegen”, maar ook met “in de plaats van”. Beide betekenissen zijn van toepassing op de persoon die de Bijbel de antichrist noemt.

De antichrist is de tegenstander van Christus. Hij verzet zich tegen God, loochent dat Jezus in het vlees is gekomen en vervolgt iedereen die in Jezus gelooft. De antichrist is: “de tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt…”  (2 Thessalonicenzen 2:4)

Ook de tweede betekenis is van toepassing op de antichrist. De antichrist probeert de plaats die Jezus toekomt in te nemen. Hij streeft er naar om net als Jezus koning over deze aarde te worden en om door de mensen aanbeden te worden. Daar zal hij voor korte tijd in slagen. Jezus zal bij Zijn wederkomst afrekenen met de antichrist en zijn volgelingen.

De tegenstander

 In 2 Thessalonicenzen 2:4 wordt de antichrist de tegenstander genoemd. Dat komt overeen met één van de twee betekenissen van het woord antichrist. De antichrist is de grote tegenstander van Christus in de eindtijd. Hij haat Jezus en zal de hele mensheid verleiden tot opstand tegen God.

 De zoon van het verderf 

In 2 Thessalonicenzen 2:3,8 wordt de antichrist, “de zoon van het verderf”, genoemd.

De antichrist is op weg naar het verderf. Het lot van de antichrist staat vast. Jezus zal hem bij zijn komst verderven. Hij zal bij Jezus wederkomst levend in de hel worden geworpen (Openbaring 19:20).

 De mens der wetteloosheid

 In 2 Thessalonicenzen wordt de antichrist de mens van de wetteloosheid genoemd (2 Thessalonicenzen 2:3,8). De antichrist moet niets van God en zijn wetten hebben. Hij doet wat hij wil, zonder zich iets van Gods wet aan te trekken. De antichrist is zichzelf tot wet (Daniël 11:36,37). Ook zal hij de mensen leren, dat zij niet naar Gods wetten hoeven te leven. De antichrist zal komen: “met allerlei misleiding van de ongerechtigheid ” (2 Thessalonicenzen 2:10). Wat goed is zal hij voorstellen als slecht, en wat slecht is als goed. Wat in Gods ogen verwerpelijk is zal hij juist aanprijzen. [2]

De kleine hoorn

 In het boek Daniël wordt de antichrist de kleine hoorn genoemd (Daniel 7:7-11,19-22; Daniel 8:8-12).  Een hoorn is in de Bijbel vaak het symbool voor een machthebber. Ook in dit geval is dat zo.[3] De antichrist is een machthebber die klein zal beginnen. Daarom wordt hij de kleine hoorn genoemd. In het begin zal hij ten opzichte van andere machthebbers op het wereldtoneel nog niet zo veel voorstellen (Daniel 7:8; 8:9). Toch zal hij geholpen door de satan de wereldmacht naar zich toe weten te trekken. De antichrist zal op het hoogtepunt van zijn carrière dictatoriale macht uitoefenen over heel de wereld (Openbaring 13:7,8).

 Het beest

 Dit is een van de belangrijkste namen voor de antichrist. Deze naam komt zevenendertig keer voor in het boek Openbaring. Eenendertig keer slaat de naam op de antichrist zelf.[4] En zeven keer wordt er het rijk van de antichrist mee bedoeld.[5] De antichrist wordt in de Bijbel het beest genoemd, omdat hij een buitengewoon gewelddadige man zal zijn. Hij gedraagt zich letterlijk als een verscheurend monster.[6] Iedereen die hem in zijn streven naar de wereldmacht in de weg staat zal door hem verpletterd worden. Daarbij gaat hij meedogenloos en met grote sluwheid te werk (Daniel 8:23-25). Hij zal bij zijn streven naar de wereldmacht er niet voor terugschrikken om oorlog te voeren tegen zijn tegenstanders. De antichrist zal een oorlogszuchtig man zijn.[7] Wanneer hij eenmaal de absolute machthebber op het wereldtoneel is, zal hij iedereen die hem niet als God wil aanbidden vervolgen (Openbaring 13:15).

2. Het rijk van de antichrist

 De antichrist komt op uit het herstelde Romeinse rijk. Het Romeinse rijk heeft in de loop van de geschiedenis verschillende verschijningsvormen gekend. Aan het begin werd het bestuurd door koningen, later werd het Romeinse rijk een republiek. De laatste historische verschijningsvorm was het keizerrijk. Volgens de Bijbel zal het Romeinse rijk in de eindtijd na een lange afwezigheid opnieuw op het wereldtoneel verschijnen. In dit herstelde Romeinse rijk zal de antichrist op een gegeven moment alleenheerser zijn.

De profetieën over het herstelde Romeinse rijk en de opkomst van de antichrist zijn te vinden in het boek Daniël en het boek Openbaring. In beide Bijbelboeken wordt het Romeinse rijk voorgesteld als een verscheurend monster met tien horens.

  •  “In het eerste jaar van Belsazar, de koning van Babel, had Daniël op zijn bed een droom en kreeg hij visioenen voor ogen…’s Nachts in mijn visioen keek ik toe, en zie de vier winden van de hemel zweepten de grote zee op, en vier grote dieren stegen op uit de zee, die van elkaar verschilden….Daarna keek ik toe in de nachtvisioenen, en zie, het vierde dier was schrikwekkend, gruwelijk, en uitzonderlijk sterk, het had grote ijzeren tanden. Het at en verbrijzelde, en de rest vertrapte het met zijn poten. Het verschilde van al de dieren die ervoor geweest waren. En het had tien horens.” (Daniel 7:1-3,7)
  • “En ik zag uit de zee een beest opkomen, dat zeven koppen en tien horens had, en op zijn horens waren tien diademen, en op zijn koppen een godslasterlijke naam. En het beest dat ik zag, leek op een panter, en zijn poten waren als die van een beer, en zijn muil was als de muil van een leeuw…” (Openbaring 13:1,2)
  • “Het vierde dier zal het vierde koninkrijk op aarde zijn, dat verschillen zal van al de andere koninkrijken. Het zal heel de aarde verslinden, het zal haar vertrappen en haar verbrijzelen. En de tien horens duiden aan dat uit dat koninkrijk tien koningen zullen opstaan, en na hen zal een ander opstaan [de antichrist]. Die zal verschillen van die er eerder geweest waren. Drie koningen zal hij vernederen. Woorden tegen de Allerhoogste zal hij spreken, de heiligen van de Allerhoogste zal hij te gronde richten. Hij zal erop uit zijn bepaalde tijden en de wet te veranderen en zij zullen in zijn hand worden overgegeven voor een tijd, tijden en een halve tijd. ” (Daniel 7:23-25)
  • “En de tien horens die u gezien hebt, zijn tien koningen, die het koningschap nog niet hebben ontvangen, maar die samen met het beest [de antichrist] één uur koninklijke macht zullen ontvangen. Dezen zijn eensgezind en zij zullen hun kracht en macht aan het beest overdragen.” (Openbaring 17:12,13)

In het boek Daniël laat God aan Daniël zien hoe het verloop van de wereldgeschiedenis zal zijn. Dit doet God in een visioen met vier dieren.[8] Elk dier stelt een wereldrijk voor. Het eerste dier stelt het Babylonische rijk voor, het rijk waarin Daniël leefde. Dit rijk zou opgevolgd worden door het rijk van de Meden en de Perzen, dat voorgesteld wordt door het tweede dier uit Daniëls visioen. Dat rijk zou weer opgevolgd worden door het Griekse wereldrijk. Tot slot ziet Daniël het vierde dier. In het boek Openbaringen komen we dit vierde dier uit Daniëls profetie opnieuw tegen. Dit vierde en laatste wereldrijk is het Romeinse rijk.

Vlak voor Jezus terugkomst zal dit rijk verschijnen in de vorm van een samenwerkingsverband tussen tien machthebbers, de tien horens. “En de tien horens duiden aan dat uit dat koninkrijk tien koningen zullen opstaan” (Daniel 7:24). Deze machthebbers zullen op een bepaald moment hun macht aan de antichrist geven. “Dezen zijn eensgezind en zij zullen hun kracht en macht aan het beest [de antichrist] overdragen”  (Openbaring 17:13)

De antichrist zal tijdens de grote verdrukking als leider van het herstelde Romeinse rijk macht uit oefenen over heel de wereld (Openbaring 13:7,8)

Jezus zal bij zijn komst de antichrist en zijn rijk vernietigen.

  • “Daarna zal het gerechtshof zitting houden; men zal hem [de antichrist] zijn heerschappij ontnemen en hem verdelgen en volledig vernietigen. Maar het koningschap en de heerschappij en de grootheid van de koninkrijken onder heel de hemel zullen gegeven worden aan het volk van de heiligen van de Allerhoogste. Zijn koninkrijk zal een eeuwig koninkrijk zijn, en alles wat heerschappij heeft, zal Hem eren en gehoorzamen” (Daniel 7:26,27)

Toetsvragen

1.Noem de twee betekenissen van het woord Antichrist.
2. Leg uit waarom beide betekenissen van dit woord op de Antichrist van toepassing zijn.
3. Noem nog een aantal namen van de antichrist
4. Welke naam voor de antichrist komt meer als dertig keer voor in het boek Openbaring?
5. Waarom wordt de antichrist in het boek Openbaring zo genoemd?
6. Uit welk rijk zal de antichrist in de eindtijd opkomen?
7. Hoe wordt dit rijk in Daniël 7 en Openbaring 13 voorgesteld?
8. Waar staan de tien horens voor?
9. Wie wordt in Daniël 7 de kleine hoorn genoemd?
10. Hoever reikt de macht van de antichrist in de grote verdrukking?

 

[1] De naam Antichrist komt drie keer voor in de eerste Johannesbrief. Twee keer in 1 Johannes 2:18-23 en één keer in 1 Johannes 4:1-3. En één keer in de tweede Johannesbrief, in 2 Johannes :7. In deze Bijbelgedeelten legt de apostel Johannes uit dat de valse leraren waar zijn lezers mee te maken hadden, door dezelfde geest gedreven werden als de antichrist, die zal komen. Voor meer uitleg, zie punt 10 van Bijbelstudie 71C.

[2] Dezelfde omdraaiing van het goede en het kwade vind je ook in Romeinen 1:28-32 en Jesaja 5:20.

[3]Zie Daniel 7:24. Tijdens het visioen van de vier dieren wordt aan Daniël uitgelegd dat de horens van het vierde dier symbool staan voor koningen.

[4] Openbaring 11:7; 13:1-18; 14:9-11; 15:2; 16:2,10,13; 17:11-14,16,17; 19:19,20; 20:4,10

[5] Openbaring 13:1,2; 17:3-8

[6] Het herstelde Romeinse rijk, waarvan de antichrist de leider en de legeraanvoerder is, wordt beschreven als een verscheurend monster met ijzeren tanden dat eet en verbrijzeld en wat overblijft met de poten vertrapt. Het overtreft alle wereldrijken die daarvoor zijn geweest in bruutheid. “Daarna keek ik toe in de nachtvisioenen, en zie, het vierde dier was schrikwekkend, gruwelijk, en uitzonderlijk sterk. Het had grote ijzeren tanden. Het at en verbrijzelde, en de rest vertrapte het met zijn poten. Het verschilde van al de dieren die ervoor geweest waren” (Daniel 7:7) “Het vierde dier zal het vierde koninkrijk op aarde zijn, dat verschillen zal van al de andere koninkrijken. Het zal heel de aarde verslinden, het zal haar vertrappen en haar verbrijzelen.” (Daniel 7:23) Zie ook Daniel 2:40

[7] In de Bijbel worden een aantal van zijn oorlogshandelingen beschreven. Aan het begin van de grote verdrukking komen we de antichrist tegen op een wit paard (Openbaring 6:2). Het witte paard symboliseert zijn militaire succes. Wanneer de legeraanvoerders van het Romeinse rijk een succesvolle campagne gevoerd hadden, mochten zij op een wit paard de stad Rome binnen rijden. Als legerleider zal hij grote overwinningen behalen en velen aan zich onderwerpen. In Daniel 11:40-45 lezen we hoe de antichrist het Midden-Oosten binnenvalt en zijn legerkamp opslaat in het land Israël. Tot slot lezen we in Openbaring 16:12-14; 19:19-21 hoe de antichrist de legers van de wereld aan zal voeren in een poging Jezus te verslaan bij zijn komst.

[8] Helaas kunnen we op deze plaats niet uitgebreid stil staan bij dit visioen van Daniël. In Daniël 2 en 7 vinden we dezelfde boodschap over vier wereldrijken. In Daniël 2 in de vorm van een droom over een beeld. En in Daniël 7 in de vorm van een visioen over vier dieren. Zie voor een uitgebreide bespreking  van deze hoofdstukken uit het boek Daniël deze link:  www.internetbijbelschool.nl/transfer/prof.daniel2.doc We bevelen ook de volgende twee boeken aan: “Babylon, beeld & beest”, van J.G. Fijnvandraat en “Daniel, the key to prophetic revelation” geschreven door John F. Walvoord.