Bevrijding van gebondenheid en bezetenheid

Inleiding

 Aan het eind van de vorige bijbelstudie hebben we besproken hoe je kunt herkennen of iemand occult belast is. In deze bijbelstudie zullen bespreken hoe iemand die occult belast is, van deze belasting bevrijd kan worden. 

1. De weg tot bevrijding

Stel dat iemand gebonden is of zelfs bezeten. Hoe kan hij daar van bevrijd worden?

We zullen vijf stappen bespreken:

(1)Jezus aannemen

Als iemand Jezus niet aan wil nemen is het moeilijk om hem te helpen. Bovendien  bestaat in dat geval het gevaar dat na iemands bevrijding de boze geesten weer terug komen. Jezus waarschuwt hier voor in Mattheus 12:43-45.

(2) Je zonden belijden

Het is belangrijk om alle zonden waar je, je bewust van bent te belijden. Dat geldt ook voor occulte zonden. “Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.” (1 Johannes 1:9)

(3) Bewust afstand nemen van occulte zonden

Door occulte zonden krijgen de satan en zijn engelen greep op iemand.  Het is daarom belangrijk om bewust afstand te nemen van deze zonden.[1] Op die manier wordt de band die door deze zonden met de boze is ontstaan, verbroken. Als iemand occulte vermogens heeft, moet hij deze bewust verwerpen en God vragen om deze vermogens weg te nemen.[2]

(4) Elke band met het occulte verbreken

Om vrij te worden moet elke band met het occulte verbroken worden. Alles wat met het occulte of met afgoderij te maken heeft, moet weggedaan worden.

Alle occulte boeken, voorwerpen, amuletten, mariabeelden, iconen, enzovoort. “En velen van hen die geloofden kwamen hun zondige daden belijden en bekennen. Velen ook van hen die toverkunsten uitgeoefend hadden, brachten hun boeken bijeen en verbrandden die in tegenwoordigheid van allen….” (Handelingen 19:18,19) Ook is het belangrijk dat de persoon die bevrijding zoekt elke band met occultisten verbreekt, bijvoorbeeld met occulte genezers of met waarzeggers. Doe je dat niet dan blijft de satan greep op je houden. “Ga daarom uit hun midden weg en zonder u af, zegt de Heere, en raak het onreine niet aan, en Ik zal u aannemen, en Ik zal u tot een Vader zijn…” (2 Korinthe 6:17,18)

(5) Indien nodig de boze geest uitdrijven

Vaak zal het voorgaande genoeg zijn, maar soms blijven de boze geesten de occult belaste persoon lastig vallen. In dat geval moeten ze in de naam van Jezus bevolen worden om uit te gaan. Dat zal vooral voorkomen bij duidelijke gevallen van bezetenheid.[3] Voor meer uitleg over het uitdrijven van boze geesten, zie het volgende punt.

Soms is iemand zo in de greep van boze geesten dat het hem niet lukt om zijn zonden te belijden of om bewust afstand te nemen van occulte zonden. In dat geval moeten de boze geesten eerst uitgedreven worden. Pas dan, kan er met de occult belaste persoon gebeden worden.

We moeten dit alles biddend doen! Het is belangrijk om God voortdurend om wijsheid te vragen. Iedere keer weer moeten we de leiding van Gods Geest zoeken. Het is verstandig om dit niet alleen te doen, maar samen met andere christenen. Bij gebondenheid is dit niet noodzakelijk, maar het is wel aan te raden. Bij gevallen van bezetenheid is hulp van oudere, geestelijk volwassen christenen, wel noodzakelijk.

 

2. Het gezag van de naam van Jezus

Als christenen mogen wij het gezag van de naam van Jezus tegenover de machten gebruiken[4]. Wij kunnen in de naam van Jezus boze geesten bevelen om uit te gaan. Net zoals Paulus deed. “Maar Paulus … keerde zich om en zei tegen de geest: Ik gebied u in de Naam van Jezus Christus uit haar weg te gaan! En hij ging op hetzelfde moment uit haar weg” (Handelingen 16:18)

Jezus dreef de boze geesten uit (1) door zijn woord en (2) door de Geest.

“…en Hij dreef de geesten uit met zijn woord …” (Mattheus 8:16 NBG)

Maar als Ik door de Geest van God de demonen uitdrijf…” (Mattheus 12:28. NBG)

Op het moment dat Jezus de boze geesten een bevel gaf, dwong Gods Geest de boze geesten om te gehoorzamen. Hetzelfde doet de Geest als wij in Jezus naam boze geesten bevelen om uit te gaan. Gods Geest zal ons bevel, dat we in Jezus naam geven, bekrachtigen en de boze geesten dwingen om te vertrekken.

3. Hulp aan gebonden mensen

Jonge onervaren christenen moeten geen hulp aan gebonden mensen verlenen. Zij missen de benodigde ervaring.

Als hulpverlener aan gebonden en bezeten mensen moet je geoefend zijn in de geestelijke strijd. Om gebonden mensen te helpen moet je geleerd hebben om de boze te weerstaan.[5]

Als je iemand die overweldigd is door boze geesten probeert te helpen, zullen de boze geesten proberen om jou aan te vallen. De boze geesten keren zich dan tegen jou. Het is belangrijk om daar rekening mee te houden.

Voordat je iemand die gebonden of bezeten is helpt, moet je eerst om bescherming bidden. Zowel voor jezelf als voor je gezin. Het is verstandig om ook aan anderen te vragen of ze voor jou en je gezin om bescherming willen bidden. Vraag een aantal medechristenen die je vertrouwt, om ernstig voor de situatie te bidden.

Zielzorg aan occulte gebonden mensen kun je beter niet alleen doen. Doe het met twee of meer gelovigen, zodat jullie elkaar kunnen bijstaan en versterken. Het zou ideaal zijn als elke gemeente een bevrijdingsteam had. Een aantal mensen die samen de zielzorg doet aan occult belaste personen. En een groep mensen die voor het bevrijdingsteam en de occulte belaste persoon bidt. Het is vooral belangrijk dat zij voor het bevrijdingsteam bidden op het moment dat het team met de occult belaste persoon spreekt.

 

4. Kunnen christenen gebonden zijn?

Kunnen christenen gebonden zijn of zelfs een boze geest hebben? Er wordt over deze kwestie verschillend gedacht onder bijbelgetrouwe christenen. Dat komt omdat de Bijbel hier geen rechtstreekse uitspraken over doet. Christenen die geloven dat dit mogelijk is wijzen op verschillende oorzaken. Een christen kan na zijn bekering zo onverstandig zijn om zich met occulte zaken bezig te houden. Het is ook mogelijk dat een occulte belasting die voor de bekering is ontstaan, er na de bekering nog steeds is. In dat geval moet deze occulte belasting alsnog verbroken worden.

Christenen die menen dat dit niet kan, stellen dat elke ware christen een tempel is van de Heilige Geest (1 Korinthe 3:16, 6:19). Zij redeneren als volgt: “Als de Heilige Geest in ons woont, kan er niet tegelijkertijd een boze geest in ons wonen.”

Christen die geloven dat het wel mogelijk is voor een christen om gebonden te zijn wijzen op 2 Korinthe 11:4. Daar zegt Paulus tegen christenen dat zij een andere geest hadden ontvangen. Verder wijzen ze op Lucas 13:16 waar gesproken wordt over een dochter van Abraham die door een boze geest gebonden was.

Er zijn ook christenen die geloven dat een christen niet bezeten, maar wel gebonden kan zijn.

Ieder moet voor zichzelf bepalen wie gelijk heeft. Onze ervaring is dat ook christenen gebonden en bezeten kunnen zijn. In de pastorale praktijk zijn we het herhaaldelijk tegen gekomen. Dat is niet alleen onze eigen ervaring, het is ook de ervaring van vele andere christelijke hulpverleners.[6]

Het is verstandig om met deze mogelijkheid rekening te houden bij de zielzorg. Uiteraard moet je zonder duidelijke aanwijzingen nooit de diagnose, “gebondenheid” stellen. Sommige mensen geloven dat iedere zonde automatisch tot demonische gebondenheid leidt. Deze valse leer is niet in de Bijbel terug te vinden.

 

Toetsvragen

1. Hoe kan iemand van een occulte belasting bevrijd worden?
2. Wanneer is het nodig om een boze geest uit te drijven?
3. Hoe dreef Jezus de boze geesten uit?
4. Kunnen wij ook op deze wijze de boze geesten uitdrijven?
5.  Waarom is het  verstandig om, om bescherming te bidden, wanneer je hulp verleent aan een occulte belaste persoon?

[1] Dat zou de occult belaste persoon bijvoorbeeld kunnen doen door het volgende gebed uit te spreken: “In de naam van Jezus verwerp ik alle werken van de duivel. Ik verwerp …….[noem de occulte praktijken waar je, je mee bezig hebt gehouden]. Ook verwerp ik alle occulte praktijken van mijn ouders en grootouders waardoor zij mij onder invloed van de boze hebben gebracht. Ik kies ervoor om bij Jezus te horen. En ik verklaar dat ik niets meer met de satan en het occulte te maken wil hebben.”

[2] Zie punt 6 van Bijbelstudie 63 over het occulte.

[3] Zie punt 5 van Bijbelstudie 64 over gebondenheid, bezetenheid en bevrijding.

[4] Zie punt 10 van Bijbelstudie 62 over de demonen

[5] Zie Bijbelstudie 66B over hoe wij de boze kunnen weerstaan.

[6] Het gaat om hulpverleners uit de gehele breedte van de christelijke wereld. Het gaat  dus ook om de ervaring van vele traditionele, niet-charismatische, evangelische christenen.  Zie bijvoorbeeld de boeken van Kurt Koch.