Wat doen engelen?

Inleiding

In deze Bijbelstudie zullen we de activiteiten van de heilige engelen bespreken. De activiteiten van de gevallen engelen worden besproken in Bijbelstudie 62[1].

1. God loven en aanbidden

De engelen staan in Gods tegenwoordigheid om Hem te loven en te aanbidden.

  • “En ik zag, en hoorde een geluid van vele engelen rondom de troon…En zij zeiden met luide stem: Het Lam dat geslacht is, is het waard om de kracht te ontvangen, en rijkdom, wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid en dankzegging.” (Openbaring 5:11,12)
  • “En al de engelen stonden rondom de troon, de ouderlingen en de vier dieren. Zij wierpen zich vóór de troon neer met hun gezicht ter aarde en aanbaden God, en zeiden: Amen. De lofprijzing, de heerlijkheid, de wijsheid, de dankzegging, de eer, de kracht en de sterkte is aan onze God tot in alle eeuwigheid. Amen.” (Openbaring 7:11,12)

 De engelen worden in de Bijbel opgeroepen om God te loven en te aanbidden.

  • “Loof de HEERE, u, Zijn engelen…” (Psalm 103:20)
  • “Loof Hem, al Zijn engelen, loof Hem, al Zijn legermachten.” (Psalm 148:2)
  • “…En laten alle engelen van God Hem aanbidden.” (Hebreeën 1:6)

2. God dienen

Engelen zijn dienstknechten van God. In de Hebreeënbrief worden de engelen dienaren (Hebreeën 1:7,8) en dienende geesten genoemd (Hebreeën 1:14). Engelen voeren de opdrachten van God uit.

  • “Loof de HEERE, u, Zijn engelen, sterke helden, die Zijn woord uitvoeren, gehoorzaam aan het woord dat Hij spreekt.” (Psalm 103:20)

In deze paragraaf zullen we bespreken wat engelen in opdracht van God doen.

Uitvoeren van Gods oordelen

Engelen worden door God uitgezonden om de mensen te straffen vanwege hun goddeloosheid. We vinden hier verschillende voorbeelden van in de Bijbel.

Een aantal voorbeelden:

-de verwoesting van Sodom en Gomorra (Genesis 19:12,13);

-de plagen in Egypte (Psalm 78:49 NBG);

-de pest die uitbrak nadat David tegen God had gezondigd door het volk Israël te laten tellen (2 Samuel 24:15,16; 1 Kronieken 21:15);

-de oordelen in het boek Openbaring (Openbaring 7:1-4; 8:1-9:13; 16);

-de dood van de goddeloze inwoners van Jeruzalem ten tijde van de profeet Ezechiël (Ezechiël 9:1-8);

-de totale vernietiging van het leger van de koning van Assur (2 Koningen 19:35).

Dienen van de gelovigen

 

  • “Zijn zij niet allen dienende geesten, die uitgezonden worden ten dienste van hen die de zaligheid zullen beërven “ (Hebreeën 1:14)

 De engelen staan in opdracht van God de gelovigen bij. Dat doen ze op verschillende manieren.

-Door ons te beschermen

  • “Want Hij zal voor u Zijn engelen bevel geven dat zij u bewaren op al uw wegen. Zij zullen u op de handen dragen, zodat u uw voet aan geen steen stoot.” (Psalm 91:11,12)

Dat betekent niet dat ons nooit iets kan overkomen. Soms laat God moeilijkheden in ons leven toe om ons daardoor te vormen. Het betekent wel dat ons nooit iets kan overkomen buiten de wil van God om. Dat zal God niet toe laten, zijn engelen zullen ons bewaren.

In 2 Koningen 6:8-23 vinden we een mooi voorbeeld van Gods bescherming doormiddel van Zijn engelen. De koning van Syrië had een leger gestuurd om de profeet Elisa gevangen te nemen. Het leger kwam in de nacht aan en omsingelde de stad waar Elisa op dat moment verbleef. “Toen stuurde hij [de koning van Syrië] daar paarden en strijdwagens heen, en een groot leger. Die kwamen ’s nachts en omsingelden de stad.”  (2 Koningen 6:14)Toen de knecht van Elisa de volgende ochtend het leger zag dat de stad omsingelde werd hij bang. “De dienaar van de man Gods stond heel vroeg op en ging naar buiten, en zie, een leger met paarden en strijdwagens omringde de stad. Toen zei zijn knecht tegen hem: Ach, mij heer! Wat moeten wij doen?”  (2 Koningen 6:15) Elisa stelde zijn knecht gerust. Elisa wist dat de engelen van God hen beschermden. Hij wist dat er een wacht van engelen om hen heen was. “Hij zei: Wees niet bevreesd, want die bij ons zijn, zijn méér dan die bij hen zijn.” (2 Koningen 6:16) Om zijn knecht gerust te stellen bad Elisa het volgende gebed: “En Elisa bad en zei: HEERE open toch zijn ogen, zodat hij ziet.” (2 Koningen 6:17)  

God verhoorde het gebed van Elisa meteen: “En de HEERE opende de ogen van de knecht, zodat hij zag; en zie, de berg was vol paarden en strijdwagens van vuur rondom Elisa.” (2 Koningen 6:17)

-Door ons uit te redden

In het boek handelingen vinden we hier een mooi voorbeeld van.

  • “Maar de hogepriester stond op, en allen die bij hem waren (dit was de sekte van de Sadduceeën) en zij werden vervuld met afgunst. En zij sloegen hun handen aan de apostelen en zetten hen vast in de openbare gevangenis. Maar een engel van de Heere opende ’s nachts de deuren van de gevangenis, bracht hen naar buiten en zei: Ga in de tempel staan en spreek tot het volk al de woorden van dit leven.” (Handelingen 5:17-20)

Een ander voorbeeld vinden we in Handelingen 12:1-9.  In dit Bijbelgedeelte lezen we hoe een engel Petrus uit de gevangenis bevrijde. De tijd van Petrus om voor Jezus te sterven was nog niet gekomen (Johannes 21:18,19). Daarom kon Herodes hem niets maken. God redde hem uit, door een engel te zenden die hem uit de gevangenis leidde.

-Door namens God tot ons te spreken.

God kan op allerlei manieren met mensen communiceren. Een van de methoden die Hij daarvoor gebruikt is het zenden van een engel. In de Bijbel vinden we hier verschillende voorbeelden van. Bij het volgende punt zullen we een aantal van die voorbeelden noemen.

Overbrengen van boodschappen

Engelen worden soms door God uitgezonden om boodschappen aan mensen over te brengen. We vinden hier in de Bijbel verschillende voorbeelden van. Bijvoorbeeld rond de geboorte van Jezus.

De engel Gabriël wordt gezonden tot Zacharias en kondigt de geboorte van Johannes de doper aan (Lukas 1:11-20). De engel Gabriël vertelt Maria dat zij zwanger zal worden uit de Heilige Geest (Lucas 1:26-38). Een engel legt Jozef uit dat Maria zwanger is uit de Heilige Geest en dat hij de Zoon die geboren zal worden de naam Jezus moet geven (Mattheüs 1:18-21). Een engel waarschuwt Jozef voor de moordplannen van Herodes en draagt hem op om samen met Maria en Jezus naar Egypte te vluchten (Mattheus 2:13). Een engel draagt Jozef op om samen met Maria en Jezus terug te keren naar het land Israël (Mattheus 2:19,20). Een engel verschijnt aan een groep herders en kondigt hen de geboorte van Jezus aan (Lukas 2:8-11).

Ook rond de opstanding en de hemelvaart van Jezus waren engelen actief als boodschappers van God. Zie Mattheus 28:1-7, Lukas 24:4-7, Marcus 16:5 en Handelingen 1:10,11.

Soms verschijnt de engel direct. Dat was bijvoorbeeld het geval bij Zacharias en Maria. Soms verschijnt de engel in een droom. Dat was het geval bij Jozef.

Engelen kunnen ook aan mensen verschijnen in een visioen. Zie bijvoorbeeld Handelingen 10:3-6.

God communiceert met ons. Dat kan Hij op allerlei manieren doen. In de huidige tijd,  de tijd van de gemeente, spreekt God vooral tot ons door de Bijbel. Wij hebben de complete Bijbel en de Heilige Geest die ons helpt om de Bijbel te begrijpen. God is echter soeverein in zijn doen en laten. Hij is vrij om tot ons te spreken zoals Hij dat wil. Ook tegenwoordig zou God daarom nog tot ons kunnen spreken doormiddel van een engel.

We moeten er wel rekening mee houden dat niet alleen de heilige engelen aan ons kunnen verschijnen. Ook de engelen van de satan kunnen dit. De boodschappen van engelen moeten daarom altijd getoetst worden aan het Woord van God (1 Thessalonicenzen 5:21; Handelingen 17:11) en door gebed. Het kan zijn dat de engel die verschijnt helemaal niet namens God gezonden is en bijvoorbeeld een vals evangelie brengt: “Maar zelfs als wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie zouden verkondigen, anders dan wat wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt” (Galaten 1:8). Gevallen engelen kunnen zich heel vroom gedragen. Net als hun leider de satan zijn ze in staat om zich voor te doen als een engel van het licht (2 Korinthe 11:14). Ook voor engelverschijningen geld daarom: “Geliefden, gelooft niet elke geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn…” (1 Johannes 4:1).

Oorlog voeren

De heilige engelen voeren in opdracht van God oorlog met de gevallen engelen. Ze voeren ook oorlog met opstandige mensen. Daar gaat het volgende punt over.

3. Oorlog voeren

 De engelen van God voeren namens Gods oorlog met de gevallen engelen. De Bijbel zegt hier niet veel over. Slechts een aantal keer wordt een tipje van de sluier opgelicht.

We zullen een voorbeeld bekijken.

  • “Toen brak er oorlog uit in de hemel: Michaël en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak, ook de draak en zijn engelen voerden oorlog. Maar zij waren niet sterk genoeg, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen.” (Openbaring 12:7-9)

In dit Bijbelgedeelte lezen we hoe Michaël één van de voornaamste engelen van God, samen met een engelenleger dat onder zijn bevel staat, de satan en zijn engelen uit de hemel verdrijft. Deze gebeurtenis zal plaatsvinden in de eindtijd, vlak voor Jezus terugkomst.

Een ander voorbeeld van de strijd tussen de heilige engelen en de gevallen engelen vinden we in Daniël 10:12-21.

De engelen van God voeren ook oorlog tegen opstandige mensen. Wanneer Jezus terugkomt, zal Hij straf oefenen over de goddeloze mensen. De engelen zullen op dat moment bij Hem zijn (2 Thessalonicenzen 1:6,7).

Toetsvragen

1. In deze bijbelstudie worden drie activiteiten van de heilige engelen besproken. Noem deze activiteiten.
2. Noem een tekst waarin de engelen opgedragen worden om God te loven.
3. Hoe worden de heilige engelen in Hebreeen 1:7 genoemd?
4. Hoe dienen de heilige engelen God?
5. Geef een voorbeeld uit de Bijbel van een engel die Gods oordeel uitvoert.
6. Hoe staan de engelen, in opdracht van God, ons bij?
7. Geef een voorbeeld uit de Bijbel van hoe God doormiddel van zijn engelen ons beschermt.
8. Geef een aantal voorbeelden van engelen die namens God een boodschap overbrachten aan de mens.
9. Op welke manier spreekt God vooral tot ons in deze tijd?
10. Welke gebeurtenis wordt er in Openbaring 12:7-9 beschreven?

 

[1] Zie ook Bijbelstudies 61A, 61B en 61C over de satan, en Bijbelstudie 66A over hoe de satan ons aan kan vallen.