De dood van Jezus

Inleiding

 

“Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zeide Hij: Het is volbracht! En Hij boog het hoofd en gaf de geest.” (Johannes 19:30)

 Het onderwerp van deze Bijbelstudie is de dood van Jezus. De dood van Christus staat centraal in Gods reddingsplan. Zijn dood aan het kruis was geen toeval maar opdracht. Hij kwam om te sterven voor onze zonden (Marcus 10:45).

 

1. De dood van Jezus was volgens het plan van God

“Israëlitische mannen, luister naar deze woorden: Jezus de Nazarener, een man Die u van Godswege aangewezen is door krachten, wonderen en tekenen, die God in uw midden door Hem gedaan heeft, zoals u ook zelf weet, deze Jezus, Die overeenkomstig het vastgestelde raadsbesluit en de voorkennis van God overgegeven is, hebt u gevangen genomen en door de handen van onrechtvaardigen aan het kruis gespijkerd en gedood.” (Handelingen 2:22,23)

De dood van Jezus was onderdeel van Gods plan. Zijn dood was: “overeenkomstig het vastgestelde raadsbesluit en de voorkennis van God”. De Vader zond Zijn Zoon om te sterven voor de zonde.

God had al van voor de grondlegging der wereld besloten dat Jezus voor onze zonden aan het kruis zou sterven.

“…het Lam Dat geslacht is, van de grondlegging van de wereld af.” (Openbaring 13:8)

“…dat u…vrijgekocht bent…met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt Lam. Hij is…van tevoren gekend, voor de grondlegging van de wereld…” (1 Petrus 1:18-20)

Jezus wordt hier het Lam genoemd dat van de grondlegging van de wereld geslacht is. Toen God de wereld schiep stond het dus al vast dat Jezus voor ons zou sterven In 1 Petrus 1:18-20 wordt zelfs gezegd dat dit al voor de grondlegging der wereld vast stond.  Want daar staat dat Jezus voor de grondlegging van de wereld gekend was als het smetteloze en onbevlekte Lam, dat ons door Zijn bloed vrij zou kopen.

God heeft de dood van Jezus in het Oude Testament aangekondigd door de profeten. “Zij onderzochten op welke en wat voor tijd de Geest van Christus, Die in hen was, doelde, toen Hij te voren getuigde van het lijden dat op Christus komen zou, en ook van al de heerlijkheid daarna.” (1 Petrus 1:11) De bekendste profetie over Jezus dood is ongetwijfeld Jesaja 53. Hier lezen we waarom Jezus moest sterven. Jezus zou de straf dragen, die wij verdiend hebben.

“Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen.” (Jesaja 53:5,6)

Door de profeten van het Oude Testament werd tot in detail voorzegd wat er met Jezus zou gebeuren. Hoe Hij verraden zou worden (Psalm 41:10; Zacharia 11:12), dat Hij bespot en geslagen zou worden (Jesaja 50:5-7), dat Jezus Zich niet zou verweren (Jesaja 53:7), dat Zijn handen en voeten doorboord zouden worden (Psalm 22:15-19), hoe de mensen Hem zouden honen (Psalm 22:7-9), welke woorden Hij aan het kruis zou spreken (Psalm 22:2), dat Jezus zure wijn te drinken zou krijgen (Psalm 69:22), dat Hij doorstoken zou worden (Zacharia 12:10), enzovoort.

Niet alleen de profeten uit het Oude Testament hebben zijn dood aangekondigd, ook Jezus Zelf heeft, toen Hij hier op aarde was, zijn eigen dood aangekondigd.

“Van toen aan begon Jezus Zijn discipelen te laten zien dat Hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden van de kant van de oudsten en de overpriesters en de schriftgeleerden, en dat Hij gedood zou worden en op de derde dag zou worden opgewekt.” (Mattheüs 16:21)

 Jezus heeft zijn dood aan het kruis herhaaldelijk aangekondigd. Hij sprak  er over met Zijn discipelen (Mattheüs 16:21; Mattheüs 17:22; Mattheüs 20:17-19; Mattheüs 20:28; Mattheüs 26:26-28). Met Nicodemus (Johannes 3:14-16). Met Mozes en Elia op een berg (Lucas 9:28-31). En met de menigte die naar Hem kwam luisteren (Johannes 6:48-51; Johannes 10:11-18; Johannes 12:20-36).

Er is dus niets toevallig aan de dood van Jezus. De dood van Jezus was geen tragisch ongeval, het was geen mislukking. Het was Gods plan. Het is helemaal gegaan zoals God Zich dat, van voor de grondlegging der wereld, voorgenomen had. Jezus kwam om te sterven. Hij kwam om het Lam van God te zijn dat de zonde der wereld wegneemt (Johannes 1:29).

 

2. Hij is naar het kruis gegaan in gehoorzaamheid aan de Vader

“Die, hoewel Hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar Zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood.” (Filipenzen 2:6-8)

 Jezus is gehoorzaam geworden tot de dood des kruises.

“Daarom zegt Hij bij Zijn komst in de wereld: slachtoffer en spijsoffer hebt U niet gewild, maar U hebt voor Mij een lichaam gereedgemaakt. Brandoffers en offers voor de zonde hebben U niet behaagd. Toen zei Ik: Zie, Ik kom – in de boekrol is over Mij geschreven – om Uw wil te doen, o God.” (Hebreeën 10:5-7)

Jezus heeft Zichzelf beschikbaar gesteld als offer voor de zonde.

 

3. De dood van Jezus was noodzakelijk

“en zonder het vergieten van bloed vindt er geen vergeving plaats.” (Hebreeën 9:22)

“Want dit is Mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden.” (Mattheus 26:28)

De dood van Jezus was noodzakelijk. Er was geen andere manier waarop God ons kon redden. Alleen door de dood van Jezus kan God ons verlossen van onze zonden. God is rechtvaardig, daarom kan Hij niet zomaar de zonden vergeven: “Zonder bloedstorting geschied er geen vergeving.” Er moet recht gedaan worden, elke zonde moet bestraft worden. Door de dood van Christus kan God ons vergeven op een rechtvaardige manier.

“De straf die ons de vrede aanbrengt was op Hem” (Jesaja 53:5)

 4. Jezus stierf vrijwillig, het was zijn eigen keuze

“Ik ben de goed Herder en Ik ken de Mijnen en word door de Mijnen gekend, zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken; en Ik geef Mijn leven voor de schapen…Daarom heeft de Vader Mij lief, omdat Ik Mijn leven geef om het opnieuw te nemen. Niemand neemt het Mij af, maar Ik geeft het uit Mijzelf; Ik heb macht het te geven, en heb macht het opnieuw te nemen. Dit gebod heb Ik van Mijn Vader ontvangen” (Johannes 10:14,15,17,18)

De dood van Jezus was ten diepste zijn eigen besluit. “Niemand neemt het mij af, maar ik geef het uit Mijzelf.”  Hij heeft op soevereine wijze zijn eigen leven afgelegd. Toen Hij wist dat het goede moment gekomen was heeft Hij zich laten gevangen nemen en kruisigen.

Het hing niet af van de joodse leiders en ook niet van de Romeinse stadhouder en zijn soldaten, evenmin van de satan. Jezus heeft vrijwillig het besluit genomen om Zijn leven af te leggen.

Dat Jezus volledig uit vrije wil voor ons gestorven is, is duidelijk te zien in de geschiedenis van Zijn gevangenneming (Johannes 18:3-8,12). De Romeinse soldaten en de dienaars van de overpriesters en Farizeeën konden Hem niet gevangennemen. Tot twee keer toe laat Jezus Zijn macht zien. De bende die Jezus gevangen komt nemen deinst ieder keer terug en valt op de grond. Jezus demonstreerde hiermee dat Hij alles volledig onder controle had, als Hij er niet mee in gestemd had, hadden ze Hem niet gevangen kunnen nemen. Als Hij gewild had dan had Hij twaalf legioenen engelen kunnen bevelen om Hem te verdedigen. Maar Jezus heeft dat niet gedaan, want het moment in Gods plan, om als Lam van God de zonde der wereld weg te nemen, was gekomen.

 

5. Hij stemde er van harte mee in

“Daarom zegt Hij bij Zijn komst in de wereld: slachtoffer en spijsoffer hebt U niet gewild, maar U hebt voor Mij een lichaam gereedgemaakt. Brandoffers en offers voor de zonde hebben U niet behaagd. Toen zei Ik: Zie, Ik kom – in de boekrol is over Mij geschreven – om Uw wil te doen, o God.” (Hebreeën 10:5-7)

In deze verzen uit de Hebreeënbrief is Jezus aan het woord. In vers vijf en zes lezen we dat Jezus wist dat er een ander, een volmaakt offer voor de zonde nodig was. De offers van stieren en bokken waren niet toereikend. Jezus begreep dus de noodzaak van Zijn sterven aan het kruis van Golgotha. In vers zeven lezen we dat Jezus hier van harte mee instemde: “Toen zei ik: Zie, Ik kom – in de boekrol is over Mij geschreven – om Uw wil te doen, o God.”

 

6. Jezus gaf zijn leven omdat Hij ons liefhad

“…de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven.” (Galaten 2:20)

“…zoals ook Christus ons liefgehad heeft en Zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer, tot een aangename geur voor God.” (Efeze 5:2)

“…zoals ook Christus de gemeente liefgehad heeft en Zich voor haar heeft overgegeven” (Efeze 5:25)

Ook Jezus werd, net als de Vader, door liefde bewogen over onze nood. Hij was begaan met ons lot en wilde ons redden. De liefde van de Vader uitte zich in Zijn bereidheid om Zijn eniggeboren Zoon te geven. “Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft…” (Johannes 3:16). De liefde van de Zoon uitte zich in zijn bereidheid om voor ons Zijn leven te geven. “Hieraan leerden wij de liefde kennen, dat Hij voor ons Zijn leven heeft gegeven…” (1 Johannes 3:16). De Vader gaf Zijn zoon, en de Zoon gaf Zijn leven. Zover ging de liefde van de Vader en van de Zoon, zoveel hadden ze voor ons over.

 

7. Het is Hem niet gemakkelijk af gegaan

“In de dagen dat Hij op aarde was, heeft Hij met luid geroep en onder tranen gebeden en smeekbeden geofferd aan Hem Die Hem uit de dood kon verlossen. En Hij is uit de angst verhoord. Hoewel Hij de Zoon was, heeft Hij toch gehoorzaamheid geleerd uit wat Hij heeft geleden.” (Hebreeën 5:7,8)

Hoe moeilijk voor Jezus de weg van het kruis is geweest kunnen wij niet doorgronden. De Bijbel geeft aan dat het een zware, zeer grote strijd geweest is.

De  Heere Jezus heeft geleden naar lichaam en geest.

Denk aan Zijn zielestrijd in de hof van Gethesemane. “En Hij kwam in zware zielestrijd en bad des te vuriger. En Zijn zweet werd als grote druppels bloed, die op de aarde vielen.” (Lucas 22:44)

Aan het verlaten worden door de Vader op het kruis. “Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?” (Mattheus 27:46).

Aan de mishandelingen die Hij heeft ondergaan. De slagen, de geseling, de doornenkroon, de kruisiging, de dorst en de pijn.  “Ik geef Mijn rug aan hen die Mij slaan, Mijn wangen aan hen die Mij de baard uitplukken. Mijn gezicht verberg Ik niet voor smaad en speeksel.”  (Jesaja 50:6)

Denk aan de wrede bespottingen die Hij heeft moeten ondergaan. Van de soldaten, van de overpriesters, van één van de misdadigers aan het kruis en van de voorbijgangers. ” Is dat nu de koning van Israel? Anderen heeft Hij gered, laat Hij nu zichzelf redden.” (Matteüs 27:42)

 

Toetsvragen

  1. Was de dood van Jezus toeval?
  2. Noem vijf profetieën uit het oude testament die over de dood van Jezus gaan.
  3. Wanneer heeft God besloten om Zijn Zoon te laten sterven voor onze zonden?
  4. Met wie heeft Jezus hier op aarde over Zijn dood gesproken?
  5. Waarom was de dood van Jezus noodzakelijk?
  6. Geef twee teksten waaruit blijkt dat Jezus wist dat Hij moest sterven voor onze zonden.
  7. Werd Jezus gedwongen om te sterven aan het kruis? Leg uit aan de hand van de gevangenneming.
  8. Noem de tekst waaruit onomstotelijk blijkt dat Jezus vrijwillig voor ons gestorven is?
  9. Wat motiveerde Jezus om voor ons te sterven? Noem twee dingen.
  10. Geef drie teksten waaruit blijkt dat Jezus uit liefde voor ons gestorven is.