De mensheid en zondeloosheid van Jezus

Inleiding

Jezus is volledig God en volledig mens. Voor ons menselijk verstand is deze waarheid niet helemaal te doorgronden. Maar toch leert de Bijbel dit duidelijk. In de vorige twee Bijbelstudies hebben we besproken dat Jezus God is. In deze Bijbelstudie zullen we stil staan bij het feit dat Jezus mens is.

1. Jezus wordt mens genoemd

“Want er is één God. Er is ook één Middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus.” (1 Timotheüs 2:5)

Jezus wordt dus niet alleen God genoemd, Hij wordt ook mens genoemd.

Het mens-zijn van Jezus wordt in de Bijbel benadrukt met de uitdrukking “zoon des mensen”. Deze uitdrukking wordt in totaal zevenenzeventig keer gebruikt. Dat Jezus mens is kan dus door niemand ontkend worden. Het staat rechtstreeks in de Bijbel.

 

2. Jezus is mens geworden

“In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God…En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid.” (Johannes 1:1,14)

“Die, hoewel Hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar Zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood.” (Filippenzen 2:6-8)

“Omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft Hij eveneens daaraan deel gehad om door de dood hem die de macht over de dood had – dat is de duivel – teniet te doen, en allen te verlossen die door angst voor de dood gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen waren.” (Hebreeën 2:14,15)

Jezus is niet altijd mens geweest. In Bijbelstudie acht hebben we hier uitgebreid bij stil gestaan. Jezus was er al voordat Hij mens werd. Hij is namelijk God van eeuwigheid. Tweeduizend jaar geleden is Hij naar de aarde gekomen en op dat moment is Hij mens geworden. Hij is mens geworden om voor onze zonden te kunnen sterven aan het kruis.

 

3. Jezus was volledig mens

“Die, hoewel Hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar Zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in de gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd…” (Filippenzen 2:6-8)

“Omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft Hij eveneens daaraan deel gehad…” (Hebreeën 2:14)

Jezus was volledig, honderd procent, mens, net zoals wij. In de Filippenzen brief staat dat Hij aan ons gelijk geworden is. Er is echter een heel groot verschil. Jezus werd niet als zondaar geboren, en Jezus heeft ook nooit gezondigd. In elk ander opzicht was Hij echter precies zoals wij.

Jezus had net als ieder ander mens een lichaam (Hebreeën 10:5; Johannes 2:21), een ziel (Mattheüs 26:38; Johannes 12:27), en een geest (Marcus 2:8; Johannes 13:21).

Jezus werd net als ons geboren uit een vrouw (Galaten 4:4).[1] En net als ieder ander mens is Jezus gestorven.

Jezus was net als wij onderworpen aan de zwakheid en de beperktheid van het menselijk bestaan. Hij had honger en dorst (Mattheüs 21:18; Johannes 4:7), Hij was soms vermoeid (Johannes 4:6) en had Hij slaap nodig (Mattheüs 8:24). Jezus werd, net als dat met ons het geval is, verzocht. Maar in tegenstelling tot ons, heeft Hij nooit aan welke verleiding dan ook toegegeven (Hebreeën 2:18).

Verder lezen we in het Nieuwe Testament dat Jezus niet alles wist (Mattheüs 21:18,19; Marcus 13:32) en dat Hij, in afhankelijkheid van de Vader geleefd heeft. Sommige mensen proberen hier uit af te leiden dat Jezus niet werkelijk God is. In Bijbelstudie acht is deze dwaling weerlegd. Jezus hield, toen Hij mens werd, niet op God te zijn. Ook nadat Hij mens werd, was Hij nog steeds in de gestalte van God. Daarom kon Jezus tegen Thomas zeggen: “wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien” (Johannes 14:8,9). Jezus heeft wel, vanaf Zijn menswording, afgezien van de zelfstandige uitoefening van zijn goddelijke eigenschappen, zoals Zijn almacht en Zijn alwetendheid. Van deze eigenschappen maakte Hij alleen gebruik wanneer dat in overeenstemming was met de wil van de Vader.

 

4. Jezus is ook na Zijn opstanding nog steeds mens

Jezus wordt in de Bijbel na Zijn opstanding nog steeds mens genoemd (zie bijvoorbeeld Mattheüs 24:30 en Handelingen 17:31). Er is wel iets veranderd, Hij heeft niet meer het vernederde lichaam dat Hij had op aarde. Hij heeft nu een verheerlijkt lichaam. Ook wij zullen, als Jezus terugkomt, een verheerlijkt lichaam krijgen (Filippenzen. 3:20,21). In 1 Johannes 3:2 staat dat wij straks aan Jezus gelijk zullen zijn. “Geliefden, nu zijn wij kinderen van God, en het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij weten dat, als Hij geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen Hem zien zoals Hij is.”

 

5. Jezus had geen zondige natuur

Zoals we hiervoor besproken hebben was Jezus volledig mens net als wij. Er is echter wel een zeer groot verschil, Jezus werd niet als zondaar geboren en Hij heeft nooit gezondigd. Voor ons geldt: “Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mij moeder mij ontvangen.” (Psalm 51:7). Maar van Jezus wordt gezegd: “Daarom ook zal het Heilige dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden.” (Lucas 1:35). Jezus had toen Hij geboren werd geen zondige natuur, Hij was geheel rein. Daarom noemt de engel Gabriël in Lucas 1:35 Jezus: “het Heilige dat uit u geboren zal worden”.

6. Jezus was zonder zonde

 

Hij heeft nooit gezondigd

“Hij, Die geen zonde gedaan heeft en in Wiens mond geen bedrog gevonden is; Die, toen Hij uitgescholden werd, niet terugschold, en toen Hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan Hem Die rechtvaardig oordeelt.” (1 Petrus 2:22,23)

Van Jezus wordt hier gezegd dat Hij geen zonde gedaan heeft. Jezus heeft zelfs niet met zijn woorden gezondigd. Hoe gemakkelijk is het om met onze mond te zondigen. In de Jakobusbrief staat: “Want wij struikelen allen in veel opzichten. Als iemand in woorden niet struikelt, is hij een volmaakt man, die bij machte is om ook het hele lichaam in toom te houden.” (Jakobus 3:2) Jezus was deze volmaakte man! Hij is in woorden nooit gestruikeld. Zelfs toen Hij leed aan het kruis en de laster van de mensen moest ondergaan.

Jezus was volmaakt, rein, zonder zonde.
“Want zo’n Hogepriester hadden wij nodig: heilig, onschuldig, onbesmet, afgescheiden van de zondaars…” (Hebreeën 7:26)
“…en zonde is er in Hem niet.” (1 Johannes 3:5)

“…Hem die geen zonde gekend heeft…” (2 Korinthe 5:21)

“En ieder die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich, zoals Hij rein is.” (1 Johannes 3:3)

 

Jezus heeft nooit toegegeven aan verleiding

“Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde.” (Hebreeën 4:15)

Jezus heeft wel blootgestaan aan verleiding. Maar Hij is geen moment voor de verleiding van de zonde gezwicht.

Het duidelijkste voorbeeld vinden we in Mattheus 4:1-11. Hier zien we hoe de satan Jezus verzocht, net zoals hij Adam en Eva verzocht in de hof van Eden (Genesis 3:1-6). Maar Jezus gaf geen moment toe aan de verleiding.

 

Jezus had de gerechtigheid lief en haatte de ongerechtigheid

“U hebt gerechtigheid lief en haat ongerechtigheid. Daarom heeft Uw God U gezalfd o God, met vreugdeolie, boven Uw metgezellen.” (Hebreeën 1:9)

Jezus heeft niet alleen nooit gezondigd, Hij had ook een hartgrondige afkeer van de zonde. Hij haatte het kwaad. Een duidelijk voorbeeld hiervan is de tempelreiniging. Jezus kon het niet verdragen dat de mensen de tempel maakten tot een plaats van hebzucht. De tempel was bedoeld als een plaats van gebed. Deze ontheiliging van Gods tempel was Jezus een doorn in het oog (Lukas 19:45,46).

 

Jezus heeft altijd de wil van de Vader gedaan

“Jezus zei tegen hen: Mijn voedsel is dat Ik de wil doe van Hem die Mij gezonden heeft en Zijn werk volbreng.” (Johannes 4:34)

“…Zie, Ik kom om Uw wil te doen, o God…” (Hebreeën 10:9)

“…want ik zoek niet Mijn wil, maar de wil van de Vader, Die Mij gezonden heeft.” (Johannes 5:30)

“Want ik ben uit de hemel neergedaald, niet opdat Ik Mijn wil zou doen, maar de wil van hem Die Mij gezonden heeft.” (Johannes 6:38)

“…De Vader heeft mij niet alleen gelaten, omdat Ik altijd doe wat Hem welgevallig is.” (Johannes 8:29)

Jezus deed graag, zonder enige tegenzin, de wil van de Vader. Het was de allesoverheersende vreugde van Zijn leven om de wil van Zijn Vader te doen. Hij kon daarom zeggen: “Ik doe altijd wat Hem welgevallig is”.

 

7. Het volmaakte offer

“En als u Hem als Vader aanroept Die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandel dan in de vreze des Heeren, gedurende de tijd van uw vreemdelingschap, in de wetenschap dat u niet met vergankelijk dingen, zilver of goud, vrijgekocht ben van uw zinloze levenswandel, die u door de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbaar bloed van Christus als van een smetteloos en onbevlekt Lam. (1 Petrus 1:17-19)

“hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door de eeuwige Geest Zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen” (Hebreeen 9:14)

Omdat Jezus volmaakt was, zonder zonde, kon Hij sterven voor onze zonden. Als Hij niet volmaakt geweest was, had Hij niet voor de zonde van een ander kunnen sterven. Dan had Hij voor zijn eigen zonden moeten boeten. Het offer voor onze zonden moest een volmaakt offer zijn, anders was het niet acceptabel geweest voor God.

“Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem.” (2 Korinthe 5:21)

 

Toetsvragen
1. Hoe kun je vanuit de Bijbel bewijzen dat Jezus mens is?

  1. Is Jezus altijd mens geweest? Leg uit.
  2. Is Jezus op dit moment nog steeds mens? Bewijs dit met een tekst.
  3. Was Jezus volledig mens? Leg uit.
  4. Waarin verschilde Jezus van ons?
  5. Had Jezus een zondige natuur?
  6. Noem vijf teksten waaruit blijkt dat Jezus zonder zonde was.
  7. In welke tekst staat dat Jezus altijd de wil van Zijn Vader deed?
  8. Heeft Jezus ooit toegegeven aan verzoeking?
  9. Waarom moest Jezus zonder zonden zijn?

 

[1] Jezus werd geboren uit een vrouw (Galaten 4:4), maar Hij is niet verwekt door een menselijke vader. Hij is verwekt door de Heilige Geest (Lucas1:34,35).