Wat er met je gebeurt op het moment dat je tot geloof komt

Inleiding

Op het moment dat je tot geloof komt gebeurt er heel veel met je. In deze bijbelstudie worden de belangrijkste dingen genoemd.

1. Je wordt wedergeboren

“Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar Ik zeg u: Als iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan.” (Johannes 3:5)

“Ook u heeft Hij met Hem levend gemaakt, u die dood was door de overtredingen en de zonden” (Efeze 2:1)

Voordat je tot geloof kwam was je dood. Bij de wedergeboorte ontvang je nieuw leven. Het gevolg daarvan is dat je een nieuwe schepping bent (2 Korinthe 5:17). In Bijbelstudie 39 zullen we hier verder op ingaan.

 

2. Je wordt gerechtvaardigd

“Laat het u dan bekend zijn, mannenbroeders…dat ieder die gelooft, door Hem gerechtvaardigd wordt…” (Handelingen 13:38,39)

“Wij dan gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus.” (Romeinen 5:1)

Op het moment dat we geloven worden we gerechtvaardigd. God verklaart dat we onschuldig zijn en spreekt ons vrij. God doet dat, omdat Jezus aan het kruis de straf gedragen heeft die wij verdiend hadden. In Bijbelstudie 40 zullen we hier verder op ingaan.

 

3. Je ontvangt vergeving van zonden

“Van Hem getuigen al de profeten dat ieder die in Hem gelooft, vergeving van zonden ontvangen zal door Zijn Naam.” (Handelingen 10:43)

Door wie ontvangen we vergeving van zonden? Door Jezus. Wanneer ontvangen we vergeving van zonden? Op het moment dat we geloven.

 

4. Je ontvangt eeuwig leven

“En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.” (Johannes 3:14-16)

“Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven…” (Johannes 3:36)

“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie Mijn woord hoort en Hem gelooft Die Mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis…” (Johannes 5:24)

“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, heeft eeuwig leven.” (Johannes 6:47)

 

5. De Heilige Geest komt in je hart wonen

“En Petrus zei tegen hen: Bekeer u…en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.” (Handelingen 2:38)

Wanneer je, je bekeert ontvang je de Heilige Geest. Voor meer uitleg zie Bijbelstudie 20 over de komst van de Heilige Geest.

 

6. Je wordt een kind van God

“Want u bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus.” (Galaten 3:26)

 Op het moment dat je gelooft word je een kind van God. Je komt in een vader-kind relatie tot God te staan. Gods Geest getuigt daarvan in ons hart (Romeinen 8:15,16). Door de Heilige Geest roept ons hart: Abba Vader.

Dat God onze Vader is houdt het volgende in:

-Hij zorgt voor ons (Psalm 103:13; Mattheus 6:25-32).

Net als iedere Vader is God innerlijk bewogen over Zijn kinderen. Hij is begaan met hun lot, en Hij wil dat het hen goed gaat. Een echte vader probeert zo goed mogelijk voor zijn kinderen te zorgen. Zo zorgt ook God, de Hemelse Vader voor Zijn kinderen. En er is niemand die beter voor zijn kinderen kan zorgen dan de alwijze, almachtige God.

-Hij voedt ons op (Titus 2:11,12; Hebreeën 12:4-13)

God voedt ons op. Dat betekent dat Hij ons onderwijst en raad geeft. Maar het betekent ook dat Hij ons tuchtigt wanneer we niet willen luisteren.

-Hij verhoort onze gebeden (Mattheüs 7:11)

Zoals een vader zijn zoon geeft wat hij nodig heeft wanneer hij daarom vraagt. Zo geeft onze hemelse Vader ons wat wij nodig hebben wanneer wij Hem daarom vragen.

 

7. Je wordt geestelijk één gemaakt met Jezus

Op het moment dat je gelooft wordt je geestelijk één gemaakt met Jezus. Vanaf dat moment ben jij in Jezus en is Jezus in jou.

“Op die dag zult u inzien dat Ik in Mijn Vader ben, en u in Mij, en Ik in u.” (Johannes 14:20)

De dag waar Jezus in dit vers over spreekt is de Pinksterdag. Dat was de dag waarop de discipelen de Heilige Geest ontvingen. Vanaf dat moment begrepen ze wat Jezus vlak voor Zijn dood tegen hen gezegd had. Dat Hij in hen was, en zij in Hem.

De Bijbel gebruikt verschillende beelden om deze geestelijke eenheid te verduidelijken.

In de Bijbel worden de volgende beelden genoemd:

-Het beeld van de enting van een tak op een stam (Romeinen 6:5; 11:17,18).

-Het beeld van een wijnstok en een wijnrank (Johannes 15:1-8)

-Het beeld van een lichaam, de eenheid tussen het hoofd en de ledematen (Romeinen 12:4,5; 1 Korinthe 12:12-27).

-Het beeld van het huwelijk, de eenheid tussen man en vrouw (Efeze 5:31,32).

Deze eenheid tussen Jezus en de gelovige wordt tot stand gebracht door de Heilige Geest. Zie Bijbelstudie 23 over de doop met de Geest.

Het gevolg van deze eenheid is:

1. Dat ons bepaalde dingen toegerekend worden
God ziet ons in Jezus. Wat met Jezus gebeurt is, is in Gods ogen ook met ons gebeurt. We zijn met Jezus gestorven en opgewekt. Zoals Jezus gestorven is, zijn ook wij in Gods ogen gestorven. En zoals Jezus opgewekt is, zijn ook wij in Gods ogen opgewekt (Romeinen 6:1-11, Efeze 2:5,6). Dat is met het verstand moeilijk te begrijpen. Maar wat je moet onthouden is dat het in Gods ogen zo is. Ook al begrijp je het niet helemaal. In Gods ogen is het een feit.

Als gevolg van onze eenheid met Jezus dood zijn we vrij van de macht van de zonde (Romeinen 6:7). We hoeven daarom geen slaven meer van de zonde te zijn (Romeinen 6:6). Als gevolg van onze eenheid met Jezus opstanding kunnen we nu in nieuwheid des levens wandelen (Romeinen 6:4). Het is voor ons, door onze eenheid met de opstanding van Jezus, mogelijk geworden om tot eer van God te leven.

2. Dat we gemeenschap met God ervaren
Jezus woont door Zijn Geest in ons hart (Galaten 2:20; Romeinen 8:9,10). Als gevolg daarvan ervaren we gemeenschap met God. Gods Geest leidt ons, onderwijst ons, waarschuwt ons, bemoedigt ons, vertroost ons, geeft ons kracht enzovoort.

Toetsvragen

  1. Wat gebeurt er met je op het moment dat je tot geloof komt?
  2. Wat is wedergeboorte?
  3. Leg uit wat rechtvaardigen is.
  4. Op welk moment ontvang je vergeving van zonden?
  5. In welk evangelie wordt veel over eeuwig leven gezegd?
  6. Leg uit wat het betekent om God als Vader te hebben.
  7. Welke beelden gebruikt de Bijbel voor de geestelijke eenheid tussen Jezus en de gelovige?
  8. Wat is het gevolg van deze eenheid?
  9. Wat is het gevolg van onze eenheid met Jezus dood?
  10. Wat is het gevolg van onze eenheid met Jezus opstanding?