Wat moet ik doen om zalig te worden?

Inleiding

Wat moet ik doen om zalig te worden? Deze vraag wordt in het boek Handelingen twee keer gesteld. De eerste keer aan Petrus, op de Pinksterdag. De tweede keer aan Paulus, door de gevangenbewaarder van de stad Filippi.

“En toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt en zeiden tegen Petrus en de andere apostelen: Wat moeten wij doen, mannenbroeders? En Petrus zei tegen hen: Bekeer u…” (Handelingen 2:37,38)

“en hij bracht hen naar buiten en zei: Heren, wat moet ik doen om zalig te worden? En zij zeiden: Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden…” (Handelingen 16:30,31)

Uit de antwoorden van Paulus en Petrus blijkt dat er twee dingen nodig zijn om behouden te worden: geloof en bekering[1]. We moeten in Jezus geloven en we moeten ons bekeren.

Geloof en bekering zijn nauw met elkaar verbonden. Waar geloof is, daar is ook bekering. En andersom: waar bekering is, daar is ook geloof. Geloof en bekering zijn zo nauw met elkaar verbonden dat op veel plaatsen in het Nieuwe Testament slechts één van de twee woorden genoemd wordt. Dat is ook het geval bij de twee teksten die hierboven zijn geciteerd. Petrus sprak op de pinksterdag over bekering. Paulus sprak in Filippi over geloof.

 

1. Wat is geloof?

Geloof is voor waar houden

Je hebt van de Heere Jezus gehoord, dat Hij de Zoon van God is. En dat Hij gestorven is aan het kruis voor de zonden. Je weet dat de Bijbel zegt dat ieder die in Jezus gelooft vergeving van zonden ontvangt. Je gelooft dat dit werkelijk zo is. Je houdt het voor waar.

“maar deze zijn geschreven, opdat u gelooft, dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven, het leven zult hebben in Zijn naam” (Johannes 20:31)

Geloof is vertrouwen

Geloof is meer dan alleen voor waar houden, het is ook je vertrouwen op Jezus stellen. Je hebt gehoord van Zijn offer, je kent zijn uitnodiging. En je gaat er vervolgens op in. Een goede manier om dat te doen is door je vertrouwen in het gebed uit te spreken richting God.

 

2. Wat is bekering?

“Wat moeten wij doen, mannenbroeders? En Petrus zei tegen hen: Bekeer u…” (Handelingen 2:37,38)

“Toen kwam hij tot zichzelf …. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tot hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u …. en hij stond op en keerde naar zijn vader terug” (Lucas 15:17-20 NBG 1951)

In bekering zit het woord keren. Bij de bekering keer je, je ergens van af. Je keert je af van je leven zonder God, van je zondige wandel. En je keert je ergens naar toe, naar God,  naar Jezus. Je doet waartoe Jezus ons oproept in Mattheus 11:28,29 NBG 1951: “Komt tot Mij ..en …. neemt mijn juk op u”. Bekering is tot Jezus komen en jezelf aan Hem onderwerpen: “Heere Jezus ik kom tot U, voortaan wil ik U dienen”.

Een voorbeeld van een mens die zich bekeerde is de verloren zoon (Lucas 15:11-24). Hij ging zijn eigen weg. Op een bepaald moment kwam hij tot inkeer: “Wat ben ik aan het doen, dit gaat fout” (Lucas 15:17). Toen nam hij het besluit om terug te gaan naar zijn vader (Lucas 15:18). Vervolgens voerde Hij dat besluit ook uit. Hij stond op, ging naar zijn vader en beleed zijn zonde (Lucas 15:21). Zijn vader ontving hem met open armen en schonk hem genade. Zo zal God ieder mens, dat tot Hem terugkeert, met vreugde ontvangen[2].

Bekering is geen lang proces[3]. De bekering vindt plaats op het moment dat je tot Jezus gaat en jezelf aan Hem onderwerpt. Je hoeft jezelf niet eerst op te knappen. Je mag komen zoals je bent. Net zoals de verloren zoon, met lompen en al. De opruiming volgt pas na de bekering.


3. Jezus aannemen

“Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven” (Johannes 1:12)

 De Bijbel spreekt over het aannemen van Jezus: “allen die Hem aangenomen hebben” (Johannes 1:12). Jezus aannemen is je vertrouwen op Hem stellen en jezelf aan Hem onderwerpen[4]. Dat kun je doen door in gebed tot Jezus te zeggen: “Heere Jezus ik komt tot U. Kom binnen in mijn leven. Ik neem U aan als mijn Heer en mijn Verlosser.”

Om duidelijk te maken dat wij ons hart aan Jezus moeten geven gebruikt de Bijbel in Openbarinen 3:20 een prachtig beeld. Dat is het beeld van Jezus die op de deur van ons hart klopt.

“Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen.” (Openbaring 3:20)

Jezus staat aan de deur van ons hart[5]. Hij klopt. Hij wil binnenkomen. Hij wacht totdat wij de deur openen. Als we dat doen, komt Hij binnen. Dan komt Hij door Zijn Geest in ons wonen. “Als iemand .. de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen”.

 

Tot slot

Wat moet ik doen om behouden te worden? Dat is de vraag waar we deze bijbelstudie mee begonnen. De Bijbel spreekt over tot geloof komen, je bekeren, Jezus aannemen en tot Jezus komen. Al die uitdrukkingen verwijzen naar één en dezelfde gebeurtenis.  Namelijk het moment dat een mens zijn vertrouwen op Jezus stelt en zich aan Hem onderwerpt.

Heb jij dat al gedaan? Heb jij ooit de deur van je hart voor Jezus geopend? Als je dat nog nooit hebt gedaan, waarom zou je het dan nu niet doen?

 

Toetsvragen

  1. Wat moet je doen om zalig te worden?
  2. Waarom wordt in de Bijbel vaak alleen over geloof óf alleen over bekering gesproken?
  3. Wat is geloof?
  4. Wat is bekering?
  5. Leg uit wat bekering is aan de hand van het verhaal van de verloren zoon.
  6. Noem twee misverstanden met betrekking tot de bekering?
  7. Welke twee vormen van bekering kun je in de Bijbel onderscheiden?
  8. Wat wordt bedoeld met Jezus aannemen?
  9. Wat wordt bedoeld met de volgende uitspraak: “Jezus aannemen is geloof en bekering in de praktijk”?
  10. Heb jij Jezus aangenomen? Vertel hoe dat gegaan is.

 

[1] Petrus noemt, op de Pinksterdag, ook nog de doop. “Bekeert u en een ieder van u late zich dopen …” (Handelingen 2:38). De doop is, zoals uit de rest van de Bijbel blijkt, geen voorwaarde voor behoud. Zie bijbelstudie 36 “We worden alleen behouden door het geloof”.

[2]  “Want ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden.” (Romeinen 10:13).  “Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert …” (Lucas 15:7). God heeft geen lust in de dood van de goddeloze, maar veeleer daarin dat de zondaar zich bekeert en leeft. (Ezechiel 18:23,32). Hij wil niet dat er ook maar iemand verloren gaat (2 Petrus 3:9). Hij wil dat alle mensen zalig worden (1 Timotheus 2:4)

[3] De Bijbel spreekt over de bekering ten leven. Dat is het moment dat je, je afkeert van je zondige wandel en je jezelf aan Jezus onderwerpt. Dit is de bekering waardoor je behouden wordt (Handelingen 2:38). Maar de Bijbel spreekt ook over bekering van bepaalde concrete zonden. Zo werden de christenen, uit vijf van de zeven gemeenten in Asia, (Openbaring 2,3) opgeroepen om zich van bepaalde zonden te bekeren. Dat betekent dat ze die dingen weg moesten doen uit hun leven. Maar dat had niets met hun behoud te maken. Ze waren al behouden, maar ze zondigden en faalden op bepaalde punten. Jezus sprak hen daar op aan. Hier staat bekering niet in het kader van de rechtvaardiging, maar in het kader van de heiliging. De heiliging is een proces dat begint op het moment dat iemand tot geloof komt.  Het bestaat uit het afleggen van alles wat bij de oude mens hoort en uit het aandoen van alles wat bij de nieuwe mens hoort. (Efeze 4:20-25 , Kolossenzen 3:5-14). Zie bijbelstudie 41 over de heiliging. Dit proces van heiliging wordt ook wel eens de dagelijkse bekering genoemd. We moeten dat echter niet verwarren met de eenmalige bekering op het moment dat we tot geloof komen.

[4] Jezus aannemen is niet iets extra’s, dat we nog naast geloof en bekering moeten doen. Jezus aannemen is geloof en bekering in de praktijk. Als je Jezus aanneemt dan geef je aan dat je, je vertrouwen op het offer van Jezus stelt en dat je voortaan naar Hem wilt luisteren.

[5] In deze uitnodiging (Openbaring 3:20) richt Jezus zich tot de individuele mens: “Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen”.