De vervulling met de Heilige Geest

Inleiding

“En word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de Geest(Efeze 5:18)

“Zie daarom uit, broeders, naar zeven mannen uit uw midden, van wie men een goed getuigenis geeft, vol van de Heilige Geest en van wijsheid, die wij voor deze noodzakelijke taak zullen aanstellen.” (Handelingen 6:3)

In Bijbelstudie 21 hebben we gezien dat elke gelovige bij zijn bekering de Heilige Geest ontvangt. Iedere christen heeft dus de Heilige Geest, maar niet iedere gelovige is ook vervuld met de Geest. Daarom spoort Paulus de gelovigen aan om vervuld te worden met de Heilige Geest. Het is een opdracht: “Wordt vervuld met de Geest”.

De vervulling met Gods Geest is voor elke christen van groot belang want als we vervuld zijn met de Heilige Geest zullen we veel meer van het werk van Gods Geest in ons ervaren. De Geest die ons innerlijke leiding geeft, die ons verstand opent zodat we de Schrift begrijpen, die ons waarschuwt als iets niet deugd, die een boodschap uit de Bijbel op ons hart legt, die ons innerlijke kracht geeft, die een dorst naar God geeft, die vreugde en vrede in ons bewerkt.

Wat is de vervulling met de Heilige Geest?

“En word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de Geest(Efeze 5:18)

Vervuld zijn met de Geest betekent dat we beheerst en gesterkt worden door de Heilige Geest. De Heilige Geest neemt de controle over, zodat je door de Geest wordt gestuurd en versterkt. Let in Efeze 5:18 op de parallel tussen vervuld zijn met wijn en vervuld zijn met de Geest. Als je vervuld bent met wijn dan neemt de wijn de controle over je persoon en je gedrag over. Je bent dan “onder invloed” van de wijn. Als de Geest van God je vervult dan neemt de Geest van God de controle over en ben je “onder invloed” van de Geest. Er is echter een groot verschil. Alcohol leidt tot verlies van zelfbeheersing,  de invloed van de Heilige Geest brengt juist zelfbe­heersing (Gal 5:22).

Letterlijk staat er in Efeze 5:18 in het Grieks: “wees steeds bezig om vervuld te worden.” Het is iets wat steeds doorgaat. De vervulling is dus niet een eenmalige ervaring. We moeten voortdurend weer met de Heilige Geest vervuld worden.

 

Wat moet je doen om vervuld te worden met de Heilige Geest?

Als wij goed met de Heilige Geest, die in ons woont, omgaan, dan vervult Hij ons  automatisch. De Heilige Geest is namelijk gekomen om ons te vervullen, als wij op de goede manier met de Heilige Geest omgaan dan zál Hij ons ook vervullen.

Eigenlijk klopt de vraag dus niet helemaal. De vraag moet eigenlijk zijn:  Hoe komt het dat wij niet vervuld zijn met de Heilige Geest? Welke belemmeringen zijn er in ons leven die verhinderen dat wij vol van de Geest zijn?

De Heilige Geest is een persoon, Hij is niet een “iets” maar een iemand. Hij leidt, versterkt, troost, geeft kracht enzovoort. Als wij op een verkeerde manier met Hem omgaan dan zal Hij dat in veel mindere mate doen.

Hoe we met de Heilige Geest om moeten gaan

1. Wij moeten de Geest niet bedroeven

“Laat er geen vuile taal uit uw mond komen, maar wel iets goeds, dat nuttig is tot opbouw, opdat het genade geeft aan hen die het horen. En bedroef de Heilige Geest van God niet, door Wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. Laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster van u weggenomen worden, met alle slechtheid, maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig en vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft.”(Efeze 4:29-32)

Zonde bedroeft de Heilige Geest. Daarom is het noodzakelijk om alle zonde, waar we ons bewust van zijn, te belijden (1 Johannes 1:9). Het gaat er om dat we, als God ons bij een zonde bepaalt, die zonde erken­nen. Dat we die zonde onder ogen zien en niet goed praten. Zodra we gezondigd hebben moeten we dat aan God belijden. “Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen” (Psalm 51:6) Als wij onze zonden belijden hebben we de belofte dat God ons zal vergeven en reinigen. “Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.” (1 Johannes 1:9).

Sommige zonden herkennen we meteen. Er zijn echter ook zonden die subtieler zijn en die we niet altijd als zonde herkennen. Het gaat om zonden als  bezorgdheid, ongeloof, ontevredenheid,  gezucht, zelfmedelijden, geklaag, gemor, verbittering, wraakzucht, cynisme, drift, ergernis, hoogmoed, denken dat je wat bent in jezelf, neerzien op anderen,opscheppen, eigenwijsheid, kwaadspreken, lasteren, egoïsme jaloezie, onmatigheid, gulzigheid, onreine gedachten, een vrouw aanzien om te begeren en zo zijn er nog meer van dit soort zonden. Ook deze ‘subtiele’ zonden moeten we als zonde erkennen. Want ook deze zonden bedroeven de Heilige Geest en beroven ons van Zijn volheid.

De Geest van God wordt ook bedroefd als we ons verontreinigen met de wereld. Waar kijk je naar? Waar luister je naar? Wat lees je? Wat doet dit met je geestelijk leven en met je besef van God? (Jakobus 1:27, 2 Korinthe 6:17).

Als we dagelijks contact hebben met God door Bijbellezen en gebed zal Gods Geest ons aanspreken op wat niet deugd. God kan dat ook doen door andere christenen. Daarom is het zo belangrijk om regelmatig contact te hebben met andere christenen (Hebreeën 10:24,25). We hoeven niet in ons zelf te gaan graven om zonden te ontdekken. Wel is het verstandig om regelmatig het gebed uit Psalm 139:23,24 na te bidden. Dat is een Bijbels gebed dat God zeker zal verhoren. Daar kun je op rekenen.

2. Wij moeten de Geest niet uitblussen

“Blus de Geest niet uit.”(1 Thessalonicenzen . 5:19)

We kunnen de Geest uitblussen of uitdoven. We doven de Geest uit als Hij ons ergens op aanspreekt en we gaan er niet op in. Hij kan bij een zonde bepalen of Hij kan iets op het hart leggen om te doen of om juist niet te doen. “Heden indien gij zijn stem hoort verhardt uw harten niet”(Hebreeën 3:15) We moeten ons door de Geest laten leiden (Gal. 5:18).

De Geest wordt ook uitgeblust als Hij niet de ruimte krijgt in ons leven. Dat heeft te maken met onze toewijding en overgave. Zijn we met onze eigen zaken bezig of leven we voor Hem? (2 Korinthe 5:15; Romeinen 12:1,2) Is Jezus Heer over alle terreinen van je leven? Ben je beschikbaar voor Hem. “Spreek Heer want uw knecht hoort” (1 Samuël. 3:9,10) “Zie hier ben ik om uw wil te doen” (Hebreeën. 10:9). Wat die wil ook is. Is er soms een Izaäk in je leven die je niet wilt offeren, als God daar om vraagt? De Heilige Geest kan ons niet vervullen als wij niet bereid zijn om Jezus in alles te volgen, wat Hij ook van ons vraagt.

3. Wij moeten wandelen door de Geest

“Maar ik zeg: Wandel door de Geest…” (Galaten 5:16)

We moeten wandelen door de Geest. Door de Geest wandelen houdt twee dingen in. Allereerst betekent het dat we ons door de Geest laten leiden. We moeten niet op eigen inzicht steunen maar in alles de leiding van God zoeken (Spreuken 3:5,6). Verder houdt het in dat we in ons leven als christen niet op eigen kracht steunen. Wandelen door de Geest is er op rekenen dat de Geest in je en door je heen doet wat je zelf niet kunt. Dat is een geloofshouding. Wandelen door de Geest is wandelen door geloof. Je weet dat je het zelf niet kunt, maar je gaat het toch doen in vertrouwen op de bijstand van de Heilige Geest. Door de genade van de Heer kunnen we alles doen wat God ons opdraagt (Filippenzen. 4:13).

Ter illustratie een gebeurtenis uit het leven van Corrie ten Boom. In de Tweede Wereldoorlog werd ze gevangen gehouden in het concentratie kamp Ravensbruck. Door een wonder van God overleefde ze het. Toen ze na de oorlog in Duitsland sprak over de opdracht van God om elkaar te vergeven (Efeze 4:32 ) kwam er na afloop een man naar haar toe, die ze herkende als een van de wrede bewakers uit Ravensbruck. Hij had zich bekeerd van zijn misdaden en wilde haar de handdrukken en uit haar mond horen dat zij hem had vergeven. Corrie vertelt dat ze dit uit haarzelf niet kon, maar omdat ze wist dat de liefde Gods in haar was uitgestort door de Heilige Geest (Romeinen 5:5) koos ze er voor om God te gehoorzamen. Ze zei: “Heer ik kan het niet, maar doet u het dan maar door mij heen.” En toen ze haar hand uitstrekte, ervoer ze de liefde van God voor deze man. Dat is wandelen door de Geest. Ze ging daar door geloof in staan. Ze dankte er voor en ze handelde er naar en toen ze dat deed, gaf God de genade om de man echt en van harte te vergeven. Als God zegt “Geeft gij hun te eten” (Mattheüs 14:16,17) dan zal God het kleine beetje dat wij hebben vermenigvuldigen, als we het in geloof inzetten.

Stromen van levend water

“Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dit zeide Hij over de Geest, Die zij die in Hem geloven, ontvangen zouden” (Johannes 7:38,39)

Het werk van de Heilige Geest door ons heen wordt vergeleken met een waterstroom. Water dat in de droogte van het middenoosten, overal waar het komt, leven verwekt. Het is Gods bedoeling met het leven van elke gelovige, dat er stromen van leven water uit zijn binnenste komen. God zal dit doen als Hij de ruimte krijgt. We zijn als christen als een buis, waar het levende water door heen stroomt. We zijn aangesloten op de waterleiding, de Heilige Geest woont immers in ons, maar toch komen er vaak maar enkele druppeltjes levend water uit ons. Dat komt, omdat de buis verstopt is. Er zit vuil in de buis. Dat kunnen onbeleden zonden zijn, of een gebrek aan toewijding. De buis kan ook verstopt zijn, omdat we niet willen luisteren naar de Heilige Geest, als hij iets van ons vraagt of omdat we los van God met eigen plannen en in eigen kracht bezig zijn. Als het vuil wordt verwijderd, dan zal het levende water gaan stromen.

Bidden om de Heilige Geest?

In de brieven van het Nieuwe Testament vinden we geen enkele aansporing om te bidden om de vervulling met de Heilige Geest. In Lucas 11:13 wordt wel gesproken over het bidden om de Geest maar dat was in die tijd nog nodig, omdat de Geest nog niet was gekomen (Johannes 7:39).[1] Als je voldoet aan de voorwaarden, dan zal de Geest je automatisch vervullen. We zien in de Bijbel wel gebed om de werking van Gods Geest, bijvoorbeeld gebed om met kracht gesterkt te worden (Efeze 3:16) of gebed om geestelijk inzicht (Efeze.1:16,17).

Veel christenen die weinig van de leer over de Heilige Geest weten en die ook nooit gebeden hebben om de Geest zijn toch vervuld met de Heilige Geest. Ze zijn vervuld omdat ze aan de voorwaarden hebben voldaan. En dan vervult de Geest van God je automatisch, of je de Bijbelse leer over de vervulling met de Geest nu kent of niet.

De normale toestand van een christen is dat hij vol is met de Heilige Geest. Dat is zelfs herkenbaar voor andere gelovigen (Handelingen 6:3). En daarnaast zal God, als wij bezig zijn om hem te dienen, ons herhaaldelijk op een speciale manier vervullen, als de situatie daarom vraagt. De apostelen werden voor het eerst op de pinksterdag vervuld, een tijd later zien we dat ze opnieuw vervuld werden. Let er op dat ze niet speciaal om vervulling baden, ze baden om vrijmoedigheid, ze vroegen God of hij hun getuigenis wilde bevestigen met tekenen (Handelingen 4:31) en toen vervulde hij hen opnieuw.

 

Hoe weet je dat je vervuld bent met de Geest?

“opdat Hij u geeft, naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door Zijn geest in de innerlijke mens” (Efeze 3:16)

u zult de kracht van de heilige Geest ontvangen, die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde” (Handelingen 1:8)

Het belangrijkste kenmerk van de volheid van de Geest in iemands leven is kracht. Waar de Geest heerst is kracht. Kracht om te getuigen van je geloof, kracht om de zonde te overwinnen, kracht om God te dienen. Het is vaak Gods kracht in onze zwakheid, maar er is kracht.

Als je vervuld bent met de Geest, dan zul je ook het werk van de Geest, zoals dat is besproken in hoofdstuk eenentwintig, meer ervaren. De Geest zal je in allerlei situaties leiding geven, Hij zal de Bijbel voor je openen, een gebedslast geven, wijsheid geven en de juiste woorden en nog vele andere dingen. De Geest zal door je heen andere mensen gaan zegenen (Johannes 7:38).

Tot slot nog een waarschuwing. Pas op voor christenen, die zeggen, dat het spreken in tongen hét bewijs is van de vervulling met de Geest. Zij verdraaien de Schrift, want zij hebben het Bijbelwoord: “gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt” (Handelingen 1:8)  veranderd in: “Gij zult de gave van het spreken in tongen ont­vangen wan­neer de Heilige Geest over u komt.” In Bijbelstudie zevenentwintig wordt deze dwaling weerlegd.

 

Toetsvragen

 1. Hoe bedroeven we de Geest?
 2.  Hoe doven we de Geest uit?
 3. Wat is de vervulling met de Heilige Geest?
 4. Wat is het verschil tussen het feit dat de Geest in ons woont en het met de Geest vervuld zijn?
 1. Welk beeld gebruikt Jezus in Johannes 7:37,38 om de volheid van de Geest te
  beschrijven?
 2. Hoe moeten wij vervuld worden? Ben je vervuld?
 3. Is het spreken in tongen het bewijs van de vervulling met de Geest?
 4. Waaraan kun je de volheid van Gods Geest herkennen?
 5. Ken jij in je omgeving mensen die voldoen aan Handelingen 6:3?.
 6. Wat is wandelen door de Geest?

 

[1] Voor meer uitleg over de komst van de Heilige Geest, zie Bijbelstudie twintig.