Het werk van de Heilige Geest in de gelovige

Inleiding

In deze Bijbelstudie bespreken we het werk van de Heilige Geest in het hart van de gelovige. Dat werk begint op het moment dat we het evangelie geloven. Op dat moment worden we wedergeboren. De wedergeboorte is het werk van de Heilige Geest. Op datzelfde moment gebeuren er echter nog een aantal dingen met ons. De Heilige Geest komt in ons hart wonen, we ontvangen geestesgaven, we worden gedoopt met de Geest en de Heilige Geest verzegeld ons. Vanaf het moment dat we wedergeboren zijn gaan we door de Heilige Geest de gemeenschap met God ervaren. De Heilige Geest gaat ons leiden, onderwijzen, kracht geven enzovoort. Ook getuigt de Heilige Geest in ons hart dat we kinderen van God zijn. De Heilige Geest doet ons tot God roepen in het gebed.

Het werk van de Heilige Geest in de gelovige

 1. Op het moment dat we christen worden

Hij heeft de wedergeboorte bewerkt

“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien…Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan.” (Johannes 3:3,5)

Hij is in ons hart komen wonen

“Of weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de Geest van God in u woont?” (1 Korinthe 3:16)

“Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is en Die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent?” (1 Korinthe 6:19)

Op het moment dat we het evangelie horen en geloven ontvangen we de Heilige Geest (Galaten 3:2). De Heilige Geest komt op dat moment in ons hart wonen.[1]

Hij heeft ons gaven gegeven

Iedere christen heeft één of meerdere gaven gekregen om daarmee God te dienen (1 Korinthe 12:4-11,28-31; Romeinen 12:4-8; Efeze 4:11-13). Een gave is een door de Heilige Geest in ons hart bewerkte bekwaamheid. Bijvoorbeeld de bekwaamheid om te onderwijzen of de bekwaamheid om mensen met problemen te helpen met Gods woord. Deze gaven ontvangen we op het moment dat we tot geloof komen. In Bijbelstudie vierentwintig en vijfentwintig zullen we het uitgebreid over deze geestesgaven hebben.

Hij heeft ons een onderdeel gemaakt van het lichaam van Christus.

Jezus doopt ons met de Geest tot één lichaam (Johannes 1:33;1 Korinthe 12:12,13). Door deze doop met de Geest vormen we samen met alle andere gelovigen één lichaam, met Christus als hoofd (Efeze 1:22,23). Bijbelstudie drieëntwintig gaat over de doop met de Geest.

Hij heeft ons verzegeld

“In Hem bent ook u, nadat u het Woord van de waarheid, namelijk het Evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt; in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte” (Efeze 1:13)

 God heeft, door ons de Heilige Geest te geven, verzegeld. Door ons de Heilige Geest te geven maakt God duidelijk dat wij Zijn eigendom zijn. Wij horen bij Hem, want Hij heeft Zijn zegel op ons gedrukt. Dit is een geweldige troost voor de christen. Wij horen bij God en God zal niet toelaten dat wij uit zijn hand gerukt worden  (Johannes 10:28,29). Niets kan ons scheiden van Zijn liefde (Romeinen 38,39).

 

2. Vanaf het moment dat we christen zijn

Hij komt ons te hulp en geeft ons kracht

“opdat Hij u geeft, naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door Zijn geest in de innerlijke mens” (Efeze 3:16)

 “En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.” (Romeinen 8:26)

Gods Geest sterkt en helpt ons. Hij staat ons bij.

Zonder deze hulp en bijstand van de Heilige Geest zouden we niet in staat zijn om tot Gods eer te leven. Wij zijn zwak en zondig, daarom hebben we het nodig dat Gods Geest ons sterk maakt. Alleen als Gods Geest ons kracht geeft zijn we in staat om te vechten met de zonde en te overwinnen. Alleen als de Heilige Geest ons te hulp komt kunnen we mensen overtuigen van de waarheid van het evangelie. En alleen door de Geest zijn we in staat om lief te hebben en zachtmoedig en nederig te zijn.

De hulp van Gods Geest is Gods antwoord op elke zwakheid in ons leven. Daarom moeten we iedere keer weer met vertrouwen er in gebed aanspraak op maken dat Zijn Geest onze zwakheid te hulp zal komen. Als je struikelt, en wij struikelen in velerlei opzicht, als je bezig bent om God te dienen en geen vrucht ziet, ga elke keer weer naar God en verlaat je op Hem. Geef toe dat je zwak bent,  gefaald hebt en te kort schiet. En vertrouw er op dat God met Zijn Geest te hulp zal komen. Bid iedere keer weer: “Heer ik kan het niet, toch ga ik het doen, want ik vertrouw er op dat U het in mij en door mij heen zult doen.”

Hij spreekt en werkt door ons heen

“Aan ieder echter wordt de openbaring van de Geest gegeven tot wat nuttig is voor de ander. Want aan de één wordt door de Geest een woord van wijsheid gegeven en aan de ander een woord van kennis, door dezelfde Geest” (1 Korinthe 12:7,8)

“Maar wanneer zij u overleveren, moet u niet bezorgd zijn hoe of wat u spreken moet, want het zal u op dat moment gegeven worden wat u spreken moet. Want u bent het niet die spreekt, maar de Geest van uw Vader, Die in u spreekt.” (Mattheüs 10:19,20)

Christelijke dienst is ten diepste niets anders dan Christus, die door Zijn Geest, door ons heen werkt. Het enige wat God van ons vraagt is geloof, beschikbaarheid en gehoorzaamheid.

Hij bewerkt de vrucht van de Geest in ons

“De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.” (Galaten 5:22)

Het is een vrucht met negen facetten. De vrucht komt overeen met het karakter van de Heere Jezus. Gods geest bewerkt dat wij steeds meer op Jezus gaan lijken.

Hij leidt ons

“Immers zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God.” (Romeinen 8:14)

Als je een kind van God bent word je geleid door Zijn Geest. In het boek Handelingen vinden we een aantal voorbeelden van de leiding door de Heilige Geest  (Handelingen 13:1-3).

Hij onderwijst ons

“En wat u betreft, de zalving die u van Hem hebt ontvangen blijf in u, en u hebt het niet nodig dat iemand u onderwijst; maar zoals deze zalving u onderwijst met betrekking tot alle dingen en die zalving is waar en is geen leugen en zoals ze u heeft onderwezen, zo moet u in Hem blijven.” (1 Johannes 2:27)

 “Opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de Geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van Hem namelijk verlichte ogen van uw verstand, om te weten wat de hoop van Zijn roeping is, en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen, en wat de allesovertreffende grootheid van Zijn kracht is aan ons die geloven, overeenkomstig de werking van de sterkte van Zijn macht” (Efeze 1:17-19)

De Heere Jezus opent ons verstand zodat we de Schrift begrijpen (Lucas 24:45). Dat doet Hij door de verlichting van de Heilige Geest (Efeze 1:17). Op deze beloften (1 Johannes 2:27; Efeze 1:17) mag je steunen. Daar mag je tegenover God in gebed aanspraak op maken. Als je iets betreffen­de de geestelijke dingen niet snapt, dan kun je daar in geloof, op grond van deze beloften, voor bidden. Als je dat doet dan zal God je op Zijn tijd zeker het gevraagde inzicht geven.

Hij heiligt ons

“Maar wij moeten God altijd voor u danken, broeders, die geliefd bent door de Heere, dat God u van het begin verkoren heeft tot zaligheid, in heiliging door de Geest en geloof in de waarheid.” (2 Thessalonicenzen 2:13)

De Heilige Geest heiligt ons. Dat doet Hij door ons te wijzen op onze zonden. En door ons kracht te geven om deze te overwinnen (Romeinen 8:2).

Hij getuigt in ons hart dat wij kinderen van God zijn.

“Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, Vader! De Geest Zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn.” (Romeinen 8:15-16)

Gods Geest getuigt in ons hart dat we kinderen van God zijn. Dat doet de Heilige Geest door ons een hart te geven dat naar God, de Vader uitgaat. Ons hart roept door de Geest: Abba, Vader!

Hij doet ons de gemeenschap met God beleven

“…de gemeenschap van de Heilige Geest…” (2 Kor. 13:13)

Door de inwoning van de Heilige Geest hebben wij contact (gemeenschap, omgang) met God. Er is een persoonlijke relatie. Er is interac­tie, een wederzijds reageren op elkaar. Van Gods kant ervaar je door Gods Geest leiding, troost, vermaning, waarschuwing, bemoediging, vrede, vreugde, kracht enzovoort. Van jouw kant ervaar je hoe je hart naar God uit gaat in gebed.

De gemeenschap met de Heilige Geest is allereerst een objectief feit. De gemeenschap ontstaat op het moment dat de Geest, bij onze bekering, in ons komt wonen. Deze gemeenschap wordt echter niet altijd even sterk beleefd. We beleven deze gemeenschap van de Heilige Geest in het bijzonder wanneer we vervuld zijn met de Geest. Als we niet vervuld zijn met Gods Geest zullen we veel minder ervaren van het werk van de Heilige Geest in ons leven en dus ook van de gemeenschap van de Heilige Geest. Over de vervulling met de Heilige Geest zullen we het in hoofdstuk tweeëntwintig hebben.


Toetsvragen

1.Wat doet de Heilige Geest op het moment dat we geloven?
2. Wat is de betekenis van de verzegeling met de Heilige Geest?
3. Waarom kunnen wij niet als christen leven zonder de hulp en de kracht van de Heilige Geest?
4. Hoe kunnen wij dat in ons leven ervaren?
5. Noem de verschillende facetten van de vrucht van de Geest.
6. De Heilige Geest heiligt ons. Hoe doet Hij dat?
7. Op welke beloften mag je aanspraak maken als je iets niet begrijpt? Noem twee teksten.
8. Leg uit wat de gemeenschap van de Geest is?
9. Wanneer zul je dit vooral ervaren?
10. Wat doet Gods Geest volgens Romeinen 8:16?

 

[1] Zie hoofdstuk 20 over de komst van de Heilige Geest.