Het gezag van de Bijbel

Inleiding

 

De Bijbel is niet zomaar een boek, de Bijbel is het Woord van God. Daarom heeft de Bijbel goddelijk gezag. Als de Schepper spreekt dan heeft het schepsel eerbiedig te luisteren. God verwacht van ons dat wij geloven wat Hij zegt. En Hij verwacht ook dat wij doen wat Hij gebied.

1. We moeten alles wat er in de Bijbel staat voor waar houden.

“Uw Woord is de waarheid” (Johannes 17:17)

 De Bijbel is het Woord van God, daarom moeten we alles geloven wat er in de Bijbel staat. God is waarachtig en alwetend. Als Hij Zich in de Bijbel ergens over uitspreekt, dan spreekt Hij de waarheid. Daarom zegt Jezus over de Schrift: “Uw Woord is de waarheid” (Johannes 17:17). Als de Bijbel zegt dat God Eva uit de rib van Adam heeft gemaakt dan is dat zo (Genesis 2:21,22). Als de Bijbel zegt dat Jona opgeslokt werd door een grote vis en daarna weer werd uitgespuwd, dan is dat werkelijk zo gebeurd.[1] Als God Zich in de Bijbel ergens over heeft uitgesproken dan staat de zaak vast en dan moeten we Hem geloven.

2. We moeten doen wat er staat

“En wees daders van het Woord en niet alleen hoorders. Anders bedriegt u uzelf” (Jakobus 1:22)

“Onderwerp u … aan God” (Jakobus 4:7)

 God verwacht van ons dat wij doen wat Hij in de Bijbel zegt. We moeten daders van het Woord zijn. Jezus Heer noemen betekent ook dat je Hem als Heer moet gehoorzamen. Jezus zei: “Waarom noemt u Mij: Heere, Heere, en doet niet wat Ik zeg?”  (Lucas 6:46) en “Wie mijn geboden heeft en zich eraan houdt, heeft Mij lief” (Johannes 14:21).

De Bijbel staat vol met geboden en richtlijnen. Als de Bijbel ons iets gebied dan moeten we dat doen. We moeten Gods Woord gehoorzamen.  “Weest daders van het woord” (Jakobus 1:22). Ook als je er misschien geen zin in hebt.

Stel je komt iemand tegen die je graag mag en je denkt er over om verkering te vragen. Deze persoon is geen christen. De Bijbel zegt echter duidelijk dat dit niet kan. We zijn vrij om te trouwen met wie we willen als het maar “in de Heere” is. En een ongelovige is niet in de Heere (1 Korinthe 7:39). Ook zegt God dat wij geen ongelijk span aan mogen gaan met een ongelovige. Een relatie met een ongelovige is zo’n ongelijk span (2 Korinthe 6:14). We staan dan voor een lastige keuze. Wat gaan we doen. Doen we wat ons gevoel tegen ons zegt, of doen we wat God ons opdraagt. Zo zal een ieder van ons voor keuzes geplaatst worden. Doen we wat God ons in Zijn woord gebied, of volgen we ons gevoel en doen we wat we zelf willen.

We moeten God altijd gehoorzamen. Of het ons nu veel of weinig kost. We kunnen niet tegen God zeggen: “Nee, dit keer wil ik u niet gehoorzamen. Want nu kost het mij te veel. Dit zie ik niet zitten”

Ook moeten we God in alles gehoorzamen. “onderwijs al de volken …. hun lerend alles wat ik u geboden heb, in acht te nemen” (Mattheus 28:19). We mogen dus niet zelf uitkiezen welk gebod we wel en welk gebod we niet onderhouden. We moeten elk gebod, welk gebod dan ook, in acht nemen.[2]

3. Verwerping van het gezag van het Woord van God

“Zie, het woord des HEREN hebben zij verworpen, wat voor wijsheid zouden zij dan hebben” (Jeremia 8:9)

Wie niet alles gelooft wat er in de Bijbel staat maakt God tot een leugenaar.  “Wie God niet gelooft, heeft Hem tot leugenaar gemaakt” (1 Johannes 5:10). Toch zijn er ook in de christelijke wereld veel mensen die God niet geloven. Hoewel ze belijden christen te zijn weigeren ze om zich in alles te onderwerpen aan het Woord van God. Dit is het kenmerk van de vrijzinnige stroming binnen de christenheid. In het woord vrijzinnig zit het woord vrij. Men voelt zich niet gebonden aan het Woord van God.

Er zijn twee soorten vrijzinnige christenen. Sommige vrijzinnigen zijn openlijk vrijzinnig. Anderen zijn het in het verborgene. Openlijk vrijzinnige “christenen”, beweren ronduit dat Jezus of Paulus of andere bijbelschrijvers zich op allerlei punten hebben vergist. Ze zeggen dat wij, als moderne ontwikkelde mensen, het tegenwoordig beter weten dan de schrijvers van de Bijbel. Wij weten, zo zeggen zij, tegenwoordig veel beter hoe de wereld is ontstaan en hoe je homoseksualiteit moet beoordelen.

Naast openlijk vrijzinnige “christenen” zijn er ook “verborgen” vrijzinnige christenen. Zij zijn in hun hart vrijzinnig, maar ze willen dat niet toegeven. Zij verwerpen niet openlijk het gezag van de Bijbel. Maar ze hebben in plaats daarvan hun eigen slimme manier gevonden om zich te onttrekken aan het gezag van de Bijbel. Op alle gebieden waar de huidige cultuur botst met de Bijbel passen zij de uitleg van de Bijbel aan. Leert de cultuur de evolutietheorie, dan “ontdekken” ze plotseling dat we de Bijbelgedeelten over de schepping symbolisch moeten opvatten. Leert de cultuur dat homoseksueel gedrag normaal is, dan ontdekken ze plotseling dat we de bijbelgedeelten over homoseksueel gedrag altijd verkeerd hebben gelezen. Hetzelfde doen ze op het gebied van de verhouding tussen man en vrouw en op vele ander punten. Ze passen iedere keer weer hun bijbeluitleg aan, aan de omringende wereldse cultuur.

“Laat niemand u misleiden met inhoudsloze woorden, want om deze dingen komt de toorn van God over de kinderen van de ongehoorzaamheid” (Efeze 5:6)

Laat niemand u misleiden. Deze ernstige waarschuwing staat niet voor niets herhaaldelijk in de Bijbel. Met allerlei drogredenen wordt telkens weer geprobeerd om het Woord van God weg te redeneren.

“Pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosfofie ….. volgens de overlevering van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus” (Kolossenzen 2:8)

Pas op voor de inhoudsloze woorden, en menselijke redeneringen van de vrijzinnige ‘christenen’! Ze willen zich niet onderwerpen aan het Woord van God. En daarom moeten we ze op een afstand houden.

“Tot de wet en tot de getuigenis! Voor wie niet spreekt naar dit woord, is er geen dageraad” (Jesaja 8:20 NBG 1951)

 

Toetsvragen

1. Waarom heeft de Bijbel goddelijk gezag?
2. Leg uit wat dit concreet inhoudt. Noem twee dingen.
3. Jezus is Heer. Leg uit wat dit inhoudt.
4. We moeten God altijd gehoorzamen ook als we er geen zin in hebben. Geef een voorbeeld uit je eigen leven.
5. Welke houding ten opzichte van de Bijbel is kenmerkend voor vrijzinnige christenen?
6. Heb jij wel eens te maken gehad met zulke christenen? Geef een voorbeeld.
7. Kunnen we met vrijzinnige ‘christenen’ samenwerken?
8. Noem twee teksten waarin we gewaarschuwd worden voor misleiding.
9. Wat is het verschil tussen openlijke en verborgen vrijzinnigheid?
10. Noem een aantal gebieden waarop christenen de uitleg van de Bijbel aanpassen aan de ons omringende cultuur.
[1] Voor meer uitleg zie Bijbelstudie 43 over de onfeilbaarheid van de Bijbel.

[2] In de Bijbel staan vele geboden, maar niet al deze geboden zijn direct van toepassing op ons. We moeten ons afvragen tot wie een gebod gericht is. In de wet van Mozes schreef God de Israëlieten bijvoorbeeld allerlei offers voor. Wij brengen dat soort offers niet meer.