De Mens

Inleiding

In deze Bijbelstudie zullen we  nadenken over twee belangrijke vragen:

-Wat is de mens?

De mens is een schepsel van God. Hij is geschapen naar Gods beeld.

-Waarom is de mens er?

God heeft de mens geschapen om Zichzelf te verheerlijken. Verder geeft de Bijbel aan dat God de mens geschapen heeft om met hem op te trekken en met hem samen te werken.

Continue reading

De zondeval

Inleiding

 

“Alleen, zie, dit heb ik gevonden: dat God de mens oprecht gemaakt heeft, maar zij hebben vele uitvluchten gezocht.” (Prediker 7:29)

  Continue reading

De zonde

Inleiding

 

Deze Bijbelstudie gaat over de zonde. In de vorige Bijbelstudie hebben we gezien hoe de zonde de wereld binnengekomen is. In deze Bijbelstudie zullen we nagaan wat zonde is. Ook zullen we bespreken hoe God op de zonde reageert. Tot slot staan we stil bij de gevolgen van de zondeval.

Continue reading

De zondige natuur

Inleiding

“Want van binnenuit, uit het hart van de mensen, komen voort kwade overwegingen, alle overspel, ontucht, moord, diefstal, hebzucht, allerlei kwaadaardigheid …” (Marcus 7:21,22)

Volgens Jezus is er iets mis met de mens. Uit het hart van de mens, van binnenuit, komen allerlei kwade dingen naar buiten. De Bijbel leert dat wij geboren worden met een zondige natuur. In ons innerlijk zit een fontein waar allerlei slechtheid uit voortkomt. Die fontein blijft voortdurend maar slechtheid spuiten.

Continue reading

Bevrijding van de macht van de zonde

Inleiding

“Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn.” (Johannes 8:36)

“Maar nu, van de zonde vrijgemaakt en aan God dienstbaar gemaakt, hebt u uw vrucht, die tot heiliging leidt, met als einde eeuwig leven.” (Romeinen 6:22)

Continue reading

Strijd tegen de zonde

Inleiding

“waak en bid, opdat u niet in verzoeking komt” (Mattheus 26:41)

In de vorige studie hebben we gezien hoe Jezus ons heeft bevrijd van de macht van de zonde. Dat heeft Hij gedaan door Zijn dood en opstanding. Wat daar besproken is, is de basis voor de overwinning over de zonde. Maar het is niet het hele bijbelse verhaal. Het is nodig dat we rusten in het volbrachte werk van de Heere Jezus en dat we daar, door het geloof, in gaan staan. Maar dat moet ondersteund worden door andere zaken. We moeten bijvoorbeeld onszelf ook zoveel mogelijk beschermen tegen verzoeking. En het is belangrijk om, in de strijd tegen de zonde,  ons geestelijk leven te versterken. Want dat geeft de innerlijke kracht die we nodig hebben. In deze Bijbelstudie worden de voornaamste van deze dingen besproken.

Continue reading