De inspiratie van de bijbel

Inleiding

 

In deze Bijbelstudie zullen we nagaan wat de Bijbel over zichzelf zegt. Mensen kunnen allerlei gedachten over de Bijbel hebben, maar beslissend voor ons, als Christenen, is wat de Bijbel over zichzelf zegt. Onze visie op de Bijbel, moet gebaseerd zijn op het zelfgetuigenis van de Schrift. De leer over de Bijbel komt uit de Bijbel zelf. Eén van de dingen die de Bijbel over zichzelf zegt is dat zij door God is ingegeven.

Continue reading

De onfeilbaarheid van de Bijbel

Inleiding

“Uw woord is zeer gelouterd…” (Psalm 119:140)

Als christenen belijden we dat de Bijbel het onfeilbare Woord van God is. Dat is vanzelfsprekend als je gelooft dat de Bijbel woordelijk door Gods Geest is ingegeven[1].Toch houden niet alle christenen vast aan de onfeilbaarheid van de Bijbel. Het loslaten van de onfeilbaarheid is zeer ernstig. Want uit de kerkgeschiedenis van de laatste twee honderd jaar blijkt dat dit telkens weer heeft geleid tot afval van het geloof.  Na het loslaten van de onfeilbaarheid van de Bijbel komen, na verloop van tijd, steeds meer fundamentele leerstellingen onder druk te staan.[2] Het is daarom van groot belang dat wij vasthouden aan de onfeilbaarheid van de Bijbel. Hieronder wordt besproken waarom wij geloven dat de Bijbel onfeilbaar is.

Continue reading

Het gezag van de Bijbel

Inleiding

 

De Bijbel is niet zomaar een boek, de Bijbel is het Woord van God. Daarom heeft de Bijbel goddelijk gezag. Als de Schepper spreekt dan heeft het schepsel eerbiedig te luisteren. God verwacht van ons dat wij geloven wat Hij zegt. En Hij verwacht ook dat wij doen wat Hij gebied.

Continue reading

Hoe weet je dat de Bijbel het Woord van God is?

Inleiding

 Als christenen geloven wij dat de Bijbel het Woord van God is. Wij geloven dat om twee redenen. In de eerste plaats omdat de Bijbel van zichzelf zegt dat hij het Woord van God is. Dat is uitgelegd in  Bijbelstudie 42 over de inspiratie. En in de tweede plaats omdat God het zelfgetuigenis van de Bijbel op verschillende manieren  bevestigd. Dat heeft Hij in het verleden gedaan en dat doet Hij tegenwoordig nog steeds. Zo maakt God duidelijk dat de Bijbel van Hem afkomstig is. In deze Bijbelstudie zullen we vier manieren bespreken waarop God Zijn woord bevestigd.

Continue reading

De regels voor de uitleg van de Bijbel

 

Inleiding

“…Begrijpt u ook wat u leest?” (Handelingen 8:30)

 In het boek Handelingen staat het verhaal van de kamerheer uit Ethiopië (Handelingen 8:26-40). Hij reisde van Jeruzalem terug naar huis en las in het Woord van God. Filippus werd door God naar hem toegestuurd.

“En de Geest zei tegen Filippus: Ga ernaartoe en voeg u bij deze wagen. En Filippus snelde ernaartoe, hoorde hem de profeet Jesaja lezen en zei: Begrijpt u ook wat u leest? Maar hij zei: Hoe zou ik dat kunnen, als niemand mij de weg wijst? En hij verzocht Filippus op de wagen te klimmen en bij hem te komen zitten. En het schriftgedeelte dat hij las, was dit: Hij is als een schaap naar de slachting geleid en zoals een lam stemmeloos is bij de scheerder, zo doet Hij Zijn mond niet open ………… En de kamerheer antwoordde Filippus en zei: Ik vraag u, over wie zegt de profeet dit? Over zichzelf of over iemand anders? “ (Handelingen 8:29-34).

Continue reading

De leer is belangrijk

Inleiding

“Geef acht op uzelf en op de leer…” (1 Timotheüs 4:16)

De leer is belangrijk. Wat geleerd wordt is namelijk van grote invloed. Zowel op ons behoud als op ons geestelijk welzijn. Daarom draagt Paulus, Timotheus op om acht te geven op de leer. Dit moest hij ondermeer doen door de gelovigen te bevelen geen andere leer te brengen (1 Timotheus 1:3). In de gemeente te Efeze, waar Timotheüs op dat moment was, waren een aantal gelovigen die dit deden.

Continue reading

De Canon

Inleiding

Canon is Grieks voor regel of norm. Met het Griekse woord canon duiden we de verzameling boeken aan die we beschouwen als Gods Woord en die daarom voor ons gezaghebbend zijn. Alleen op de inhoud van deze boeken bouwen we ons geloof. En alleen door de inhoud van deze boeken laten we ons leiden.

Continue reading