Wat gebeurt er met je als je sterft

Inleiding

  •  En Jezus zei tegen hem: Voorwaar, zeg Ik u, heden zult u met Mij in het paradijs zijn.” (Lucas 23:43)
  • “… heen te gaanen bij Christus te zijn, … is verreweg het beste “ (Filippenzen. 1:23)

 We weten uit de Bijbel dat met de dood niet alles afgelopen is. Een mens is meer dan alleen zijn lichaam. Hij heeft een uiterlijke en een innerlijke mens (2 Korintiers 4:16). De mens heeft naast een lichaam ook een ziel[1].

Dood gaan is volgens de Bijbel niet ophouden met bestaan, het is scheiding. Op het moment van de dood wordt ons lichaam gescheiden van onze ziel. Het lichaam vergaat en de ziel gaat de onzichtbare wereld in. Continue reading

Het duizendjarige vrederijk Deel I: het begin, de duur en het einde

Inleiding

Deze Bijbelstudie gaat over het duizendjarig vrederijk. Jezus komt terug naar deze aarde om het koningschap in bezit te nemen.[1] Wanneer hij het koningschap in bezit heeft genomen, zal hij duizend jaar lang over de aarde heersen.

  • “En de zevende engel blies op de bazuin, en er klonken luide stemmen in de hemel, die zeiden: De koninkrijken van de wereld zijn van onze Heere en van Zijn Christus geworden, en Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid.” (Openbaring 11:15)
  •  “Ik keek toe in de nachtvisioenen, en zie, er kwam met de wolken van de hemel Iemand als een Mensenzoon [Jezus]. Hij kwam tot de Oude van dagen [God de Vader] en men deed Hem voor Zijn aangezicht naderbijkomen. Hem werd gegeven heerschappij, eer en koningschap, en alle volken, natiën en talen moesten Hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die Hem niet ontnomen zal worden, en Zijn koningschap zal niet te gronde gaan.” (Daniël 7:13,14 )

Continue reading

Het duizendjarige vrederijk deel II: een beschrijving

De wereld zal er tijdens het duizendjarige vrederijk heel anders uit zien dan nu het geval is. De mensen zullen onder heel ander omstandigheden leven. In deze Bijbelstudie zullen we bespreken hoe de wereld er tijdens het duizendjarige vrederijk uit ziet.

1. De regering van koning Jezus

  • “Dan zal de HEERE uittrekken en tegen die heidenvolken strijden zoals de dag dat Hij streed, op de dag van de strijd. Op die dag zullen Zijn voeten staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan…De HEERE zal Koning worden over heel de aarde. Op die dag zal de HEERE de Enige zijn en Zijn Naam de enige.” (Zacharia 14:3,4,9)
  • “De volle maan zal rood worden van schaamte, de gloeiende zon zal beschaamd worden, als de HEERE van de legermachten zal regeren op de berg Sion, en in Jeruzalem; en voor Zijn oudsten zal er heerlijkheid zijn.” (Jesaja 24:23)

Continue reading

Het duizendjarig rijk de Bijbelse basis – deel I

Inleiding

Dit is deel I van een serie van drie Bijbelstudies over de Bijbelse basis van de leer over het duizendjarig vrederijk.

Helaas geloven niet alle christenen in een letterlijk duizendjarig vrederijk. Veel christenen vergeestelijken de profetieën over het vrederijk. Volgens hen beschrijven deze profetieën op symbolische wijze de triomf van de kerk in deze tijd. Of ze zouden gaan over de zielen van de overleden gelovigen die op dit moment met Jezus in de hemel regeren. Weer anderen zijn van mening dat deze profetieën niet over een letterlijk vrederijk op deze aarde gaan, maar over de toestand op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Om die reden is het nodig om de normale, letterlijke interpretatie van deze profetieën te verdedigen en de tegenwerpingen daartegen te weerleggen. Dat zullen we in deze serie van drie Bijbelstudies doen. Continue reading

Het duizendjarig rijk de Bijbelse basis – deel II

Dit is het tweede deel van een serie van drie Bijbelstudies over de Bijbelse basis van de leer over het duizendjarig vrederijk. De leer dat Jezus na zijn wederkomst duizend jaar over deze aarde zal regeren, rust op drie peilers. (1) De profeten van het Oude Testament hebben het vrederijk aangekondigd. (2) Jezus en zijn apostelen gaan uit van een duizendjarig rijk en (3) het duizendjarig rijk wordt beschreven in Openbaring 20. In deze Bijbelstudie wordt besproken wat Jezus en de apostelen over het duizendjarig rijk hebben gezegd.

  Continue reading

Het duizendjarig rijk de Bijbelse basis – deel III

In deze Bijbelstudie gaan we door met de bespreking van de Bijbelse basis van het duizendjarig rijk en met de beantwoording van de tegenwerpingen.

 1. De leer van het duizendjarige vrederijk is gebaseerd op Openbaring 20:1-10

 Openbaring 20:1-10 sluit aan bij de profetieën uit het Oude Testament over het komende vrederijk. In die profetieën had God al veel informatie over het vrederijk gegeven. In Openbaring 20:1-10 voegt God een aantal belangrijke gegevens aan onze kennis toe. Bijvoorbeeld over de duur van het vrederijk.

Continue reading

Het laatste oordeel

Inleiding

  •  “God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid, nu overal aan alle mensen dat zij zich moeten bekeren, en wel omdat Hij een dag vastgesteld heeft, waarop Hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door een Man Die Hij daartoe aangesteld heeft. Daarvan heeft Hij aan allen het bewijs geleverd door Hem uit de doden te doen opstaan.” (Handelingen 17:30,31)
  • “Maar Ik zeg u dat de mensen van elk nutteloos woord dat zij zullen spreken, rekenschap moeten geven op de dag van het oordeel…” (Mattheus 12:36)

 De Bijbel spreekt over een gebeurtenis die de dag van het oordeel wordt genoemd. Het is de dag waarop God ieder mens dat ooit geleefd heeft ter verantwoording zal roepen. De dag van het oordeel wordt in het boek Openbaring beschreven: Continue reading

De oordelen: Het oordeel over de werken van de gelovigen, het oordeel over de volken en het laatste oordeel

Inleiding

 De Bijbel spreekt over verschillende oordelen. Dat zijn momenten waarop God als rechter vonnis zal vellen.

In deze bijbelstudie zullen we de drie belangrijkste oordelen bespreken.

Eerst zullen we stil staan bij het oordeel over de werken van de gelovigen, daarna bij het oordeel over de volken. Vervolgens zullen we kort stil staan bij het laatste oordeel. Deze Bijbelstudie eindigt met een bespreking van de verschillen tussen deze drie oordelen. Continue reading

De hel, de eeuwige straf

Inleiding

  • “Maar Ik zal u laten zien voor Wie u bevreesd moet zijn: Wees bevreesd voor Hem Die, nadat Hij gedood heeft, ook macht heeft in de hel te werpen. Ja, Ik zeg u, wees bevreesd voor Hem!” (Lucas 12:5)
  • “En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen.” (Openbaring 20:15)

De Bijbel spreekt over de hel. De hel is een realiteit. Andere Bijbelse namen voor de hel zijn: “de poel die brand van vuur en zwavel” (Openbaring 19:20, 20:10), “de eeuwige straf” (Mattheus 25:46), “de buitenste duisternis” (Mattheus 8:12, 22:13, 25:30), “het verderf” (2 Tessalonicenzen 1:9) en “de tweede dood” (Openbaring 21:8). Continue reading

De nieuwe hemel en de nieuwe aarde

Inleiding

“En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan. En de zee was er niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereedgemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn, ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw..” (Openbaring 21:1-5)

 In het boek Openbaring laat Jezus aan Johannes zien wat er in de toekomst gaat gebeuren Continue reading