Geestelijke strijd Deel II: Hoe weerstand te bieden aan de satan

Deze studie is een vervolg op deel I van de Bijbelstudies over geestelijke strijd. Het is verstandig om eerst deel I te lezen. In die Bijbelstudie wordt besproken hoe de satan ons aan kan vallen. In deze studie zullen we nagaan hoe we de aanvallen van de boze kunnen weerstaan. In de eerste plaats moeten we nuchter en waakzaam zijn.

Continue reading

Wat er volgens de profetie gaat gebeuren – een overzicht

Inleiding

De Bijbel heeft veel te zeggen over de eindtijd. Dé centrale gebeurtenis van de eindtijd is de wederkomst van Jezus. De Bijbel vertelt ons ook wat er aan de terugkomst van Jezus voorafgaat en wat er daarna zal gebeuren. In deze Bijbelstudie wordt een overzicht van die gebeurtenissen gegeven. Ze worden in chronologische volgorde besproken. In de Bijbelstudies die op deze studie volgen zullen we de meeste van deze gebeurtenissen verder bespreken. Continue reading

De opname van de gemeente

Inleiding

 De Bijbel zegt dat Jezus de gelovigen op komt halen. Voordat de grote verdrukking begint zullen de gelovigen plotseling weggevoerd worden naar Jezus. Deze gebeurtenis wordt de opname genoemd.

In deze Bijbelstudie wordt uitgelegd wat de opname is. Ook zullen we in deze Bijbelstudie stilstaan bij de vraag wie er opgenomen worden. Tot slot zullen we stil staan bij het oordeel over de werken van de gelovigen. Dit zal vlak na de opname plaats vinden. In de volgende Bijbelstudie wordt uitgelegd wanneer de opname plaats zal vinden. Continue reading

Het tijdstip van de opname

Inleiding

Over het moment van de opname bestaat onder bijbelgetrouwe christenen verschil van inzicht. Sommigen zijn van mening dat de opname plaats zal vinden tijdens de terugkomst van Jezus. Nadat de gemeente opgenomen is, zal zij direct met Jezus terugkeren naar de aarde. Anderen zijn van mening dat er tussen de opname en de terugkomst van Jezus op z’n minst drie en een half jaar zullen zitten. De gemeente wordt volgens hen opgenomen voordat de grote verdrukking begint. De gemeente zal de verschrikkelijke oordelen die de wereld zullen treffen vlak voor de terugkomst van Jezus niet mee te maken. Dit laatste standpunt wordt in deze Bijbelstudie vanuit de Bijbel bewezen. We zullen bespreken waarop deze overtuiging gebaseerd is. Continue reading

De grote verdrukking I

Inleiding

De Bijbel spreekt over een gebeurtenis die de grote verdrukking wordt genoemd. Zowel Jezus als de profeten van het Oude Testament hebben de grote verdrukking aangekondigd. Ook in het boek Openbaring wordt er uitgebreid over gesproken. Dit is de eerste van twee Bijbelstudies over dit onderwerp. Continue reading

De Antichrist Deel I: zijn namen en zijn rijk

 Inleiding

 Dit is het eerste deel van drie Bijbelstudies over de antichrist.

In de profetieën over de eindtijd staan twee personen centraal. De eerste is uiteraard Jezus. Om Hem draaien alle profetieën. De tweede persoon is de antichrist.

De antichrist is de grote tegenstander van Jezus in de eindtijd. Tijdens de grote verdrukking zal hij met hulp van de satan de hele wereld in zijn greep hebben. De antichrist haat God en verleidt de mensen om tegen God in opstand te komen. Aan het eind van de grote verdrukking zal hij de legers van de wereld aanvoeren in een poging om Jezus te verslaan bij zijn wederkomst.

In deze Bijbelstudie zullen we stil staan bij de namen van de antichrist en bij het rijk van de antichrist. Continue reading

De antichrist Deel II: zijn opkomst en loopbaan

3. De opkomst en carrière van de antichrist

In dit punt worden de belangrijkste momenten uit de loopbaan van de antichrist besproken. Op veel van deze gebeurtenissen zullen we in de punten die hier op volgen terugkomen. De gebeurtenissen worden in chronologische volgorde besproken. Continue reading

De antichrist Deel III

6. De valse profeet en het beeld van de antichrist

De antichrist wordt bij de uitoefening van zijn macht geholpen door de valse profeet.

In het vorige punt (het laatste punt van deel II) zagen we dat de antichrist zijn macht ontvangt van de satan. Op zijn beurt geeft de antichrist zijn macht weer aan de valse profeet. De valse profeet gebruikt deze macht om de hele wereld tot aanbidding van de antichrist te brengen.

In Openbaring 13 geeft Jezus aan Johannes zowel een beschrijving van de antichrist als een beschrijving van zijn rechterhand, de valse profeet. In de eerste helft van het hoofdstuk wordt een beschrijving van de antichrist gegeven. De antichrist wordt in deze verzen voorgesteld als een beest dat opkomt uit de zee. In Openbaring 13:11-17 wordt vervolgens een beschrijving gegeven van de valse profeet.[1] De valse profeet wordt voorgesteld als een beest dat opkomt uit de aarde. In dit punt zullen we over deze verzen nadenken. Continue reading

De opstanding

Inleiding

  •  “Ik ben de opstanding en het leven…” (Johannes 11:25)
  •  “… de tijd komt waarin allen die in de graven zijn, Zijn stem zullen horen, en zij zullen eruit gaan: zij die het goede gedaan hebben, tot de opstanding ten leven, maar zij die het kwade gedaan hebben, tot de opstanding ter verdoemenis.” (Johannes 5: 28,29)

 Volgens de Bijbel zal er een tijd komen waarin alle mensen uit de dood op zullen staan: “…de tijd komt waarin allen die in de graven zijn, Zijn stem zullen horen, en zij zullen eruit gaan”. Zowel de gelovigen als de ongelovigen zullen uit de dood opstaan. Continue reading