Wat doen engelen?

Inleiding

In deze Bijbelstudie zullen we de activiteiten van de heilige engelen bespreken. De activiteiten van de gevallen engelen worden besproken in Bijbelstudie 62[1].

Continue reading

De satan Deel I: Wie is hij?

Inleiding

 Deze Bijbelstudie gaat over de satan. Het woord satan komt uit het Hebreeuws, het betekent tegenstander. Satan is dé tegenstander van God. Waar God werkt, probeert de satan Hem tegen te werken. Continue reading

De satan Deel III: Nog een aantal feiten over de satan

Deze Bijbelstudie is een aanvulling op de eerste twee Bijbelstudies over de satan.

In deel I is besproken wie de satan is. Hij is de tegenstander van God. We hebben ook stil gestaan bij de dwaasheid van de satan. Hij denkt als schepsel zich te kunnen verzetten tegen de Schepper. Ook zijn verdorven karakter is ter sprake gekomen. In deel II is de val van de satan besproken. Satan was toen hij geschapen werd volmaakt, pas later is hij de tegenstander van God geworden. Ook hebben we stil gestaan bij het grote doel van de satan en bij zijn einde. Satan streeft ernaar om aan God gelijk te zijn, hij wil de plaats van God innemen. Aan het einde der tijden zal de satan in de poel die brand van vuur en zwavel worden geworpen.

Continue reading

De demonen, de boze geesten

Inleiding

In de Bijbel wordt over demonen gesproken. Demonen worden in de Bijbel ook onreine geesten, engelen van satan en boze geesten genoemd. Soms spreekt de Bijbel simpelweg over geesten.[1] Het gaat om dezelfde wezens[2]. Continue reading

Het occulte: toverij, waarzeggerij en spiritisme

Voorwoord

Als we over deze dingen na gaan denken, kan de satan ons proberen te intimideren. Bijvoorbeeld door ons angst aan te jagen. We moeten dat weerstaan met het Woord van God, met de waarheid. De waarheid is dat Hij die in ons is, meerder is dan hij die in de wereld is[1] (1 Johannes 4:4). En dat God ons zal beschermen: “Maar de Heere is getrouw, Die u zal versterken en bewaren voor de boze” (2 Thessalonicenzen 3:3). Er is geen bezwering (of vloek) tegen Israël (Numeri 23:23). Daar moeten we in geloof op blijven staan.[2] (Mattheus 4:10).

 Inleiding

 De Bijbel verbiedt alle activiteiten waardoor een mens in direct contact komt met boze geesten. De voornaamste daarvan zijn: toverij, waarzeggerij en spiritisme. Spiritisme heeft te maken met het oproepen van geesten. Voor deze dingen en voor alles wat daar mee te maken heeft, gebruiken christenen meestal de woorden occult en het occulte[3]. Continue reading

Gebondenheid, bezetenheid en bevrijding

Inleiding

 In de Bijbel lezen we dat mensen in de greep van boze geesten kunnen raken. Deze mensen zijn niet meer vrij. Ze worden door boze geesten gekweld. “…zij die gekweld werden door onreine geesten…” (Lukas 6:18) De boze geesten hebben hen overweldigd. “…allen die door de duivel overweldigd waren…” (Handelingen 10:38)

Maar we lezen ook in de Bijbel dat Jezus deze mensen weer vrij maakte. In deze en in de volgende Bijbelstudie zullen we nagaan wat de Bijbel over deze dingen zegt. Continue reading

Geestelijke strijd Deel I: Hoe de satan ons aan kan vallen

Inleiding

  •  “Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Bied weerstand aan hem, vast in het geloof…” (1 Petrus 5:8,9).

Als christenen hebben wij te maken met een tegenpartij, een tegenstander, de duivel. Satan is niet alleen Gods tegenstander, hij is ook ónze tegenstander. “…uw tegenpartij de duivel…” ( 1 Petrus 5:8).

Volgens de Bijbel zijn wij verwikkeld in een geestelijke strijd. Iedere christen heeft hier mee te maken. We strijden met geestelijke machten in de hemelse gewesten. Geestelijke machten die ons beschieten met vurige pijlen. Continue reading