De taak van de gemeente

Inleiding

 Wat verwacht God van de gemeente? Wat is de taak van de gemeente? Met welk doel heeft Jezus de gemeente gesticht? Over deze vragen gaat deze Bijbelstudie.

De gemeente heeft een taak die gericht is op de wereld. God draagt ons op om het evangelie te verkondigen aan alle mensen. Een taak die gericht is op de gemeente zelf. De gemeente moet zichzelf opbouwen. En een taak die gericht is op God. God wil dat de gemeente Hem geestelijke offers brengt. Continue reading

De diakenen

Inleiding

De plaatselijke gemeenten in het Nieuwe Testament kenden naast ouderlingen ook diakenen.

Zo lezen we aan het begin van de Filippenzenbrief: “Paulus en Timotheüs, dienstknechten van Jezus Christus, aan al de heiligen in Christus Jezus die in Filippi zijn, met de opzieners [ouderlingen] en diakenen: genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus.” (Filippenzen 1:1,2) Continue reading

De positie en de taak van de vrouw in de gemeente

Deze Bijbelstudie gaat over de rol van de vrouw in de gemeente.

Man en vrouw zijn gelijkwaardig in hun positie tegenover God. We zien in de Bijbel dat vrouwen actief waren in het werk van God en vrouwen krijgen net als iedere christen geestesgaven. Het is de bedoeling dat zij die geestesgaven inzetten tot opbouw van de gemeente. Alleen op het gebied van onderwijs en leidinggeven wordt vrouwen een beperking opgelegd. Continue reading

De gemeentetucht Deel I: tucht op moreel gebied

 Inleiding

De Bijbel draagt ons op om de tucht in de gemeente te handhaven. Ernstige zonde en valse leer mogen niet getolereerd worden. In deze bijbelstudie wordt de uitoefening van tucht op moreel gebied besproken. In de volgende bijbelstudie zullen we stil staan bij de tucht op leerstellig gebied.

Continue reading

De gemeentetucht Deel II: tucht op het gebied van de leer

Inleiding

  • ” … zoals er ook onder u valse leraars zullen zijn, die heimelijk verderfelijke afwijkingen in de leer zullen invoeren.…” (2 Petrus 2:1)
  • “Men moet hen de mond snoeren …” (Titus 1:11)

In de vorige Bijbelstudie hebben we gezien wat de Bijbel leert over de uitoefening van de tucht op moreel gebied. In deze Bijbelstudie gaan we na wat de Bijbel zegt over tucht op het gebied van de leer. Met de leer wordt de inhoud van het Bijbelse onderwijs over een bepaalde zaak bedoeld[1]. Neem als voorbeeld het behoud. De leer over het behoud bestaat uit een uiteenzetting van wat de Bijbel over dit onderwerp zegt. En zo is de leer over de doop een opsomming van wat de Bijbel leert over de doop.

Continue reading

De doop

Inleiding

  •   Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt en ongeveer drieduizend zielen werden er op die dag aan hen (Handelingen 2:41)

In deze Bijbelstudie zullen we nagaan wat de Bijbel over de waterdoop[1] zegt. We zullen stil staan bij vragen als: Wat is de doop? En wie moeten er gedoopt worden? We beginnen met de instelling van de doop. Continue reading

Het avondmaal

Inleiding

In deze Bijbelstudie denken we na over het avondmaal. We beginnen met de instelling van het avondmaal.

1. De instelling van het avondmaal

  • “Want ik heb van de Heere ontvangen, wat ik u ook heb overgeleverd, dat de Heere Jezus in de nacht waarin Hij werd verraden, brood nam, en nadat Hij gedankt had, brak Hij het en zei: Neem, eet, dit is Mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot Mijn gedachtenis. Evenzo nam Hij ook de drinkbeker, na het gebruiken van de maaltijd, en zei: Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in Mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als u die drinkt, tot Mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondig de dood van de Heere, totdat Hij komt.” (1 Korinthe 11:23-26)

Continue reading