Home

Welkom. Op deze website staan Bijbelstudies over de hoofdzaken van het Bijbelse onderwijs.

De leer van de Bijbel wordt vaak verdeeld in 10 hoofdonderwerpen. Dat zijn de leer over God, over Jezus, over de Heilige Geest, over de mens, over de zonde, over de verlossing, over de Bijbel, over de engelen, over de gemeente en over de toekomstige dingen. Over elk van deze onderwerpen staat een serie Bijbelstudies op de site. Om de studies te bereiken, klik op de linken in het menu Categories, of ga naar artikelen in het hoofdmenu.

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de studies.

OVER GOD

1 Het bestaan van God

2 De persoon van God

3 Het karakter van God I

4 Het karakter van God II

5 De drie-eenheid

6 De vreze Gods

OVER JEZUS

7 Profetieën en het leven van Jezus

8 De menswording van Jezus

9 Jezus is God

10 Weerlegging van de argumenten tegen de Godheid van Jezus

11 De mensheid en de zondeloosheid van Jezus

12 De dood van Jezus

13 De betekenis van de dood van Jezus

14 Wat de dood van Jezus heeft bewerkt

15 De opstanding van Jezus

16 De hemelvaart van Jezus

17 De wederkomst van Jezus I

18 De wederkomst van Jezus II

OVER DE HEILIGE GEEST

19 Wie is de Heilige Geest?

20 De komst van de Heilige Geest

21 Het werk van de Heilige Geest in de gelovige

22 De vervulling met de Heilige Geest

23 De doop met de Heilige Geest

24 De gaven van de Heilige Geest

25 Overzicht van de gaven van de Geest

26 Zijn alle gaven nog voor nu?

27 Spreken in tongen

28 Profetie

OVER DE MENS EN DE ZONDE

29 De mens

30 De zondeval

31 De zonde

32 De zondige natuur

33 Bevrijding van de macht van de zonde

34 Strijd tegen de zonde

OVER DE VERLOSSING

35 Wat moet ik doe om zalig [behouden] te worden?

36 Het behoud is alleen door het geloof

37 Zeker zijn van je behoud, geloofszekerheid

38 Wat er met je gebeurt op het moment dat je tot geloof komt

39 De wedergeboorte

40 De rechtvaardiging door het geloof

41 De heiliging

OVER DE BIJBEL

42 De inspiratie van de Bijbel

43 De onfeilbaarheid van de Bijbel

44 Het gezag van de Bijbel

45 Hoe weet je dat de Bijbel het woord van God is?

46 Wat we geloven, moeten we alleen op de Bijbel baseren

47 De Bijbel is begrijpelijk

48 De regels voor de uitleg van de Bijbel

49 De leer is belangrijk

50 De canon

OVER DE GEMEENTE

51A Wat is de gemeente? I, de wereldwijde gemeente

51B Wat is de gemeente? II, de plaatselijke gemeenten

52 De taak van de gemeente

53 De ouderlingen (oudsten) en de leiding van de plaatselijke gemeente

54 De diakenen

55 De positie en de taak van de vrouw in de gemeente

56A De gemeentetucht I, de tucht op moreel gebied

56B De gemeentetucht II, de tucht op het gebied van de leer

57 De doop

58 Het avondmaal

OVER DE ENGELEN

59 Wat zijn engelen?

60 Wat doen engelen?

61A De satan I – Wie is hij?

61B De satan II – De val, het grote doel en het einde van de satan

61C De satan III – Nog een aantal feiten over de satan

62 De demonen, boze geesten

63 Het occulte: toverij, waarzeggerij en spiritisme

64 Gebodenheid, bezetenheid en bevrijding

65 Bevrijding van gebondenheid en bezetenheid

66A Geestelijke strijd I – Hoe de satan ons aanvalt

66B Geestelijke strijd II – Hoe weerstand te bieden

OVER DE TOEKOMST

67 Wat er volgens de profetie gaat gebeuren, een overzicht

68 De opname van de gemeente

69 Het tijdstip van de opname

70A De grote verdrukking I

70B De grote verdrukking II

71A De antichrist I – Zijn namen en zijn rijk

71B De antichrist II – Zijn opkomst en loopbaan

71C De antichrist III

72 De opstanding

73 Wat gebeurt er met je als je sterft

74A Het duizendjarig vrederijk I – Begin, duur en einde

74B Het duizendjarig vrederijk II – Een beschrijving

75A Het duizendjarig vrederijk III – De Bijbelse basis deel 1

75B Het duizendjarig vrederijk IV – De Bijbelse basis deel 2

75C Het duizendjarig vrederijk V – De Bijbelse basis deel 3

76 Het laatste oordeel

77 De oordelen

78 De hel, de eeuwige straf

79 De nieuwe hemel en de nieuwe aarde

Er is copyright op de studies, maar alle studies mogen geprint en verspreid worden, mist onveranderd en met vermelding van de honderbijbelstudies site als bron.