36 Gods leiding in het gebed

  1. Gods leiding in het gebed

 

Ook in ons bidden is het verstandig om de leiding van God zoeken. Speciaal in de voorbede voor andere mensen en in ons gebed voor Gods werk. Er zijn zoveel dingen waar het goed voor zou zijn als je er voor bad, maar je kunt niet voor alles bidden. Hoe vind je hierin Gods leiding?

 

+ Geen kramp

Als we over deze vraag nadenken kunnen we gemakkelijk in een kramp raken. Daarom moeten we niet vergeten dat we bij ons vragen aan God geen fouten kunnen maken! We mogen immers al onze wensen bekend maken (Filippenzen 4:6). Je mag door gebed al je bekommernis in gebed op Hem werpen (1 Petrus 5:7). We worden zelfs opgeroepen om ons hart uit te storten voor God (Psalm 62:9).

+ God kan leiding geven in het gebed

 

In een andere Bijbelstudie is besproken hoe God ons leidt. Hij leidt ons: (1) door de instructie uit de Bijbel, (2) door Zijn besturing van onze omstandigheden en (3) door de innerlijke leiding van Gods Geest. Meestal door een combinatie van deze drie.

(Zie in de serie Bijbelstudies over de praktijk van het christenleven de Bijbelstudie: “Hoe God ons leidt, de drie richtingwijzers”).

Ook bij het zoeken van Gods leiding in het gebed, in de voorbede, leidt God ons door die drie richtingwijzers. We kunnen naar deze drie richtingwijzers kijken. Terwijl we tegelijkertijd God ook bidden om leiding in het gebed. “Heer waarvoor moet ik bidden? Wilt U mij er bij bepalen. Wilt U mij leiden in de gebeden, in de voorbede. Moet ik hier, voor deze zaak, voor deze persoon, geregeld voorbede doen?”

+ De richtlijnen in de Bijbel

De Bijbel geeft aanwijzingen waar we voor moeten bidden, uiteraard bidden voor onze eigen noden, het eigen gezin, de mensen om ons heen (Mattheus 6:10-13). Maar daarnaast staan er ook aanwijzingen in voor de voorbede. Hieronder worden enkele voorbeelden gegeven

-Voorbede voor evangelisten, voorgangers, zendelingen, zondagsschoolonderwijzers

Voor Iedereen die het woord van God verkondigt, leert.

Paulus vraagt om voorbede.

“En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen; ook voor mij [Paulus], dat mij bij het openen van mijn mond het woord geschonken worde, om vrijmoedig het geheimenis van het evangelie bekend te maken, waarvoor ik een gezant ben in ketenen. Dan zal ik daartoe vrijmoedig kunnen optreden, zoals ik behoor te spreken. (Efeze 6:18-20)

“Broeders, bidt [ook] voor ons.” (1 Tessalonicenzen 5:25)

Als Paulus de voorbede van zijn medechristenen nodig had, bij zijn werk als evangelist, gemeentestichter, leraar, dan  geldt dat zeker ook voor de christenen die nu dit werk doen.

-Voor gemeenten

Neem als voorbeeld de gebeden van Paulus en Epafras voor de gemeente, voor de christenen, te Kolosse.

-Voor de medechristenen

Lees de brieven van Paulus door en noteer wat Hij voor de christenen bidt. Als de christenen in de tijd van Paulus gebed nodig hadden, dan geldt dat ook voor de christenen die nu leven, voor de christenen om ons heen.

-De gevangenen, vervolgde christenen

De opdracht is om de gevangenen te gedenken. Een van de manieren waarop we hen te hulp kunnen komen is door onze voorbede.

Open Doors heeft een gebedskalender.

“terwijl ook gij ons te hulp komt met uw voorbede” (2 Korinthiers 1:11)

-De onbekeerde mensen om je heen

God verlangt naar hun behoud, de Geest van God is gekomen om hen te overtuigen (Johannes 16:8). Wij moeten voor hen bidden. Paulus bad voor zijn landgenoten

“Broeders, de begeerte mijns harten en mijn gebed over hun behoud gaan tot God uit.” (Romeinen 10:1)

-arbeiders in geestelijk werk

Er zijn geestelijke arbeiders nodig in de gemeente en in zending en evangelisatie.

Bidt de Here van de oogst om arbeiders.

“Toen Hij [Jezus] de scharen zag, werd Hij met ontferming over hen bewogen, daar zij voortgejaagd en afgemat waren, als schapen die geen herder hebben. Toen zeide Hij tot zijn discipelen: De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. Bidt daarom de Heer van de oogst, dat Hij arbeiders uitzende in zijn oogst.”

-De overheid, de overheidspersonen

Bekering van hooggeplaatste mensen. Een goede overheid. Zodat we als christenen een stil gerust leven kunnen leiden.

“Ik vermaan u dan allereerst smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen te doen voor alle mensen, voor koningen en alle hooggeplaatsten, opdat wij een stil en rustig leven mogen leiden in alle godsvrucht en waardigheid. Dit is goed en aangenaam voor God, onze Heiland, die wil, dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen.”

(1 Timotheus 2:1-3)

-Voor Gods zegen op geestelijk werk

Evangelisatie activiteit, kinderclub, gemeentesamenkomst op zondag, wekelijkse vergadering van de oudsten/ouderlingen, enzovoort.

+ Je hebt meer nodig dan alleen de richtlijnen uit de Bijbel

Je hebt vaak nog extra leiding nodig, naast de algemene richtlijnen uit de Bijbel. Uit de Bijbel is bijvoorbeeld duidelijk dat het onze taak is om te bidden voor voorgangers, evangelisten en zendelingen, voor ieder die het woord uitdraagt. Maar de vraag is: voor wie van hen? Welke gemeente, welke gevangenen, welke zendeling, welke van de onbekeerde mensen om je heen, enzovoort. Daar komen we uit door ook naar de andere twee richtingwijzers te kijken. Naar Gods leiding door zijn besturing van de omstandigheden en naar Gods leiding door zijn Geest.

+ Gods besturing van de omstandigheden

Je moet kijken wat  God op je weg brengt.  Waar brengt Hij je mee in contact. Je bent al lid van een gemeente, daar zijn mensen die het woord brengen, die de gemeente leiden, daar wordt geëvangeliseerd, wellicht zijn er contacten met zendelingen. Dat is een goede start.

+ De innerlijke leiding van Gods Geest

Dan is er ook nog de innerlijke leiding van Gods Geest. Zie, in de serie Bijbelstudies over de praktijk van het christenleven, in de Bijbelstudie over leiding “Hoe God ons leidt, de drie richtingwijzers” het gedeelte over de innerlijke leiding van Gods Geest.

We hebben de instructie in de Bijbel, de aanwijzingen waarvoor te bidden. Er is Gods besturing van de omstandigheden, wat God op je weg brengt. En dan is er als derde nog de innerlijke leiding van Gods Geest. Hoe reageert Gods Geest in je als je voor iemand gaat bidden, geeft God daar vrede op, geloof, woorden om te bidden, misschien zelfs een gebedslast.

-Een drang

Geeft God een drang om ergens voor te bidden

Dringt de Geest je daartoe?

-Geeft Gods geest getuigenis

Ervaar je Gods bijstand als je voor de zaak bidt.

Maar pas op, dit is niet noodzakelijk, dit is slechts een extra.

-Een gebedslast

De drang om te bidden kan sterk zijn. Zeker als het om een noodsituatie gaat of een geestelijke strijd. Dan zucht de Geest als het ware door je heen. In en door je gebeden. Of Hij zucht wellicht zelfs alleen door het opheffen van je hart, je hart dat zucht naar God voor de situatie.

“En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp; want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen” (Romeinen 8:26)

Wat is een gebedslast?

Een gebedslast is een sterke aandrang om te bidden. De situatie, de nood drukt op je. Je kunt alleen rust krijgen als je op de Here aanloopt in gebed. Als je bidt “met aanhoudend bidden en smeken, bij elke gelegenheid, in de Geest …” (Efeze 6:18).

Een gebedslast afwentelen

Je blijft bidden tot de last van je af is, tot je de gebedslast afgewenteld hebt. Dat hoeft niet per se achter elkaar te zijn. Maar gedurende de dag bidt je er geregeld voor. Tot je een positie van rustig vertrouwen hebt bereikt. Je hebt de zaak in handen van God gelegd, God heeft de last van je hart genomen, je weet dat Hij zal ingrijpen: je “hart is gerust, vol vertrouwen op de Here” (Psalm 112:7b, Micha 7:7).

Je wentelt de last af, maar je merkt dat de last weer terugkomt, dan bid je opnieuw tot de last is afgewenteld.

Een last voor jezelf en een last voor anderen, voor het werk van God

Het is natuurlijk dat wij “luide tot de Here roepen” als we zelf, of onze naasten, of ons werk in grote benauwdheid verkeren. Denk aan de broeder wiens vrouw met corona werd opgenomen in het ziekenhuis, ze kwam op de intensive care terecht, hij riep dag en nacht tot God. Maar zulk een zielsbenauwdheid kan Gods Geest, zo’n last, kan Gods Geest je ook voor andere mensen en situaties op het hart leggen. Denk aan Nehemia. Hij had een goed leven in Babel, maar de situatie van zijn landgenoten die in het land Israel waren achter gebleven ging hem ter harte. Hij informeerde ernaar, hij toonde belangstelling, zorg en liefde. De nood raakte hem en zette hem aan tot bidden en smeken. Er kwam een last van Gods Geest op hem. De ellende van de overgebleven landgenoten en de smaad op de naam van zijn God waren onverdraaglijk voor hem. Het deed hem op de Here aanlopen in gebed.

God kan je een last geven

Een oproep tot gebed, tot op de bres staan.

Als God je een drang geeft om voor iets te bidden, dan moet je er wel op ingaan, zorgen dat het niet weggeduwd wordt, maar er ruimte voor maken.

God zoekt naar iemand die op de bres wil staan, naar iemand die Hij hiervoor kan inschakelen.

“Ik heb onder hen gezocht naar iemand, die een muur zou kunnen optrekken en voor mijn aangezicht op de bres zou kunnen staan ten behoeve van het land, zodat Ik het niet zou verwoesten, maar Ik heb hem niet gevonden.” (Ezechiël 22:30)

Je kunt het zelf niet opwekken

Je kunt jezelf er wel voor open stellen. Nehemia had bijvoorbeeld een hart voor zijn volk en voor het getuigenis van God. En hij was zelf iemand die met God wandelde, gebed was natuurlijk voor hem. Een gebedslast komt vanzelf. God zal het op je hart leggen, je oproepen tot gebed, een drang geven. Intussen moet je gewoon trouw en met vertrouwen blijven bidden voor wat God op je weg brengt, voor wat op je gebedslijst staat. Dit is de normale gang van zaken. God verhoort je gebeden, niet omdat je er vaak voor bidt of omdat je er met aandrang voor bidt. God verhoort je gebeden omdat Hij het heeft toegezegd. Omdat je er met geloof om vraagt. Omdat je bidt in de naam van Jezus, als kind van God. God laat geen bidder staan, “want een ieder die bidt ontvangt” (Mattheus 7:7,8).

Samen bidden, met dezelfde last

Bidden met dezelfde last, met het zelfde geloof voor een bepaalde zaak. Dat is de uitleg van het woord “eenparig” in Mattheus 18:19. “Wederom, [voorwaar] Ik zeg u, dat, als twee van u op de aarde iets eenparig zullen begeren, het hun zal ten deel vallen van mijn Vader, die in de hemelen is.”

Je kunt de last van een ander aanvoelen, overnemen. En er samen voor bidden. Gods Geest kan dezelfde last op het hart leggen.

Zie welk een geweldige belofte er verbonden is aan het eenparige gebed. Aan het bidden met dezelfde last, met het zelfde geloof voor de situatie. “Het zal hun ten deel vallen van mijn Vader, die in de hemelen is.”