Het duizendjarige vrederijk deel II: een beschrijving

De wereld zal er tijdens het duizendjarige vrederijk heel anders uit zien dan nu het geval is. De mensen zullen onder heel ander omstandigheden leven. In deze Bijbelstudie zullen we bespreken hoe de wereld er tijdens het duizendjarige vrederijk uit ziet.

1. De regering van koning Jezus

  • “Dan zal de HEERE uittrekken en tegen die heidenvolken strijden zoals de dag dat Hij streed, op de dag van de strijd. Op die dag zullen Zijn voeten staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan…De HEERE zal Koning worden over heel de aarde. Op die dag zal de HEERE de Enige zijn en Zijn Naam de enige.” (Zacharia 14:3,4,9)
  • “De volle maan zal rood worden van schaamte, de gloeiende zon zal beschaamd worden, als de HEERE van de legermachten zal regeren op de berg Sion, en in Jeruzalem; en voor Zijn oudsten zal er heerlijkheid zijn.” (Jesaja 24:23)

 Jezus zal koning worden over heel de aarde. Zijn regeringszetel staat in Jeruzalem. Jeruzalem zal in het duizendjarige vrederijk de hoofdstad van de hele wereld worden.

 Jezus zal met harde hand regeren. In het duizendjarige vrederijk zal openlijke zonde  niet  getolereerd worden. “…Hij zal niet oordelen naar wat Zijn ogen zien en Hij zal niet vonnissen naar wat Zijn oren horen. Hij zal de armen recht doen in gerechtigheid en de zachtmoedigen van het land zal Hij met rechtvaardigheid vonnissen. Maar Hij zal de aarde slaan met de roede van Zijn mond en met de adem van Zijn lippen zal Hij de goddeloze doden. Want gerechtigheid zal de gordel om Zijn heupen zijn, en de waarheid de gordel om Zijn middel.” (Jesaja 11:3-5) Hetzelfde geldt voor opstand tegen God. Wanneer volken niet naar Jeruzalem toe willen komen om het loofhuttenfeest te vieren, zullen ze daarvoor gestraft worden met hongersnood. “Het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle heidenvolken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, van jaar tot jaar zullen opgaan om zich neer te buigen voor de Koning, de HEERE van de legermachten, en om het Loofhuttenfeest te vieren. Het zal geschieden dat er geen regen zal vallen op hem die uit de geslachten van de aarde niet zal opgaan naar Jeruzalem om zich voor de Koning, de HEERE van de legermachten, neer te buigen.” (Zacharia 14:16,17) Zie ook Jesaja 60:12.

 De duizendjarige regering van Jezus zal gekenmerkt worden door vrede en gerechtigheid. De oorlog zal niet meer geleerd worden, alle volken zullen in vrede met elkaar leven. Wanneer er geschillen tussen volken zijn, zal de uitspraak van Jezus beslissend zijn. Het recht zal eindelijk zegevieren op aarde. “Het zal in het laatste der dagen geschieden dat de berg van het huis van de HEERE vast zal staan als de hoogste van de bergen, en dat hij verheven zal worden boven de heuvels, en dat alle heidenvolken ernaartoe zullen stromen. Vele volken zullen gaan en zeggen: Kom, laten wij opgaan naar de berg van de HEERE, naar het huis van de God van Jakob;

dan zal Hij ons onderwijzen aangaande Zijn wegen, en zullen wij Zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en het woord van de HEERE uit Jeruzalem. Hij zal oordelen tussen de heidenvolken en veel volken vonnissen. En zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet meer leren.” (Jesaja 2:1-5)

Jezus zal zijn macht niet alleen uitoefenen. De Bijbel zegt dat wij met Hem zullen regeren. Wij zullen in de regering van Jezus een belangrijke rol spelen. “Als wij volharden, zullen wij ook met Hem regeren…” (2 Timotheus 2:12) “Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen regeren, duizend jaar lang.” (Openbaring 20:6) Wij zullen tijdens het duizendjarige vrederijk het ambtenarenapparaat vormen waardoor Jezus over heel de wereld regeert. Welke rol wij precies in de regering van Jezus zullen vervullen is nog niet bekend. De positie die we in de regering van Jezus bekleden, zal samenhangen met de mate waarin wij God hier op aarde getrouw hebben gediend (Lucas 19:11-27). De enige gelovigen die hun positie in de duizend jaar durende regering van Jezus al kennen zijn de twaalf apostelen. Zij zullen in het duizendjarige vrederijk regeren over de twaalf stammen van Israël. “Jezus zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, gij , die Mij gevolgd zijt, zult in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des mensen op de troon zijner heerlijkheid zal zitten, ook op twaalf tronen zitten om de twaalf stammen van Israël te richten.” (Mattheus 19:28 NBG)

2. De wereldorde tijdens het duizendjarige vrederijk

Het volk Israël zal in het duizendjarige vrederijk de belangrijkste natie ter wereld zijn. Alle volken zullen onderworpen zijn aan het volk Israël.

  •  “Het overblijfsel van Jakob zal zijn te midden van vele volken als dauw van de HEERE, als regendruppels op het gewas, dat niet uitziet naar iemand en niet hoopt op mensenkinderen. Ja, het overblijfsel van Jakob zal onder de heidenvolken zijn, te midden van veel volken, als een leeuw onder de dieren van het woud, als een jonge leeuw onder de schaapskudden, die, wanneer hij er doorheen trekt, vertrapt en verscheurt, en er is niemand die redt. Uw hand zal verhoogd zijn boven uw tegenstanders en al uw vijanden zullen uitgeroeid worden.” (Micha 5:6-8)

 Met het overblijfsel van Jakob worden de Israëlieten, die de verschrikkelijke oordelen van de grote verdrukking overleefd hebben, bedoeld. Zij zullen zich vlak voor de wederkomst van Jezus tot God bekeren (Zacharia 12:9-14; Joël 2:12-27). Aan het begin van het duizendjarige vrederijk zullen zij terugkeren naar het beloofde land.[1] Van dit overblijfsel wordt in deze verzen twee dingen gezegd:

(1)Zij zullen temidden van de heidenvolken zijn als dauw van de HEERE.

Dauw is in de Bijbel vaak het beeld van Gods zegen[2]. De heidenvolken zullen door het volk Israël gezegend worden.

Door hen zullen zij God leren kenen. “Zo zegt de HEERE van de legermachten: Er zullen weer volken komen en inwoners van veel steden. De inwoners van de ene stad zullen gaan naar die van de andere en zeggen: Laten we meteen gaan om het aangezicht van de HEERE gunstig te stemmen, om de HEERE van de legermachten te zoeken; ik zal ook gaan. Dan zullen veel volken komen en machtige heidenvolken, om de HEERE van de legermachten in Jeruzalem te zoeken en om het aangezicht van de HEERE gunstig te stemmen. Zo zegt de HEERE van de legermachten: In die dagen zal het gebeuren dat tien mannen uit alle talen van de heidenvolken, vastgrijpen, ja, de punt van de mantel van een Joodse man zullen zij vastgrijpen, en zeggen: Wij gaan met u mee, want wij hebben gehoord dat God met u is” (Zacharia 8:20-23)

(2)Zij zullen te midden van de heidenvolken zijn als een leeuw onder de dieren van het oud.

Het volk Israël zal in het duizendjarige vrederijk verreweg de machtigste natie ter wereld zijn. Niemand zal er het hoofd tegen kunnen opheffen. Zoals de leeuw de onbetwiste koning is van de dieren van het woud. Dat komt omdat God met hen is en elke opstand tegen Hem en Zijn volk de kop in zal drukken.

“En u, Bethlehem-Efratha, al bent u klein onder de duizenden van Juda, uit u zal Mij voortkomen Die een Heerser zal zijn in Israël Zijn oorsprongen zijn van oudsher, van eeuwige dagen af….Hij zal staan en hen weiden in de kracht van de HEERE, in de majesteit van de Naam van de HEERE, Zijn God. Zij zullen veilig wonen, want nu zal Hij groot zijn tot aan de einden van de aarde. Hij zal Vrede zijn. Wanneer Assur in ons land zal komen en wanneer hij onze paleizen zal betreden, zullen wij tegen hem zeven herders doen opstaan en acht vorsten uit de mensen. Zij zullen het land van Assur weiden met het zwaard, het land van Nimrod met getrokken zwaarden. Zo zal Hij ons redden van Assur, wanneer die in ons land zal komen en wanneer die ons gebied zal betreden.” (Micha 5:1,3-5)

Assur staat in dit Bijbelgedeelte symbool voor elk volk dat Israël vijandig gezind is.

3. De gedeeltelijke opheffing van de vloek

Sinds de zondeval rust er een vloek op deze wereld. Het leven is vol moeite, zorg en lijden. De schepping is onderwerpen aan de vergankelijkheid.[3] Tijdens het duizendjarige vrederijk zal deze vloek gedeeltelijk opgeheven worden. Het leven zal veel aangenamer worden.

De mensen zullen erg oud worden. “Daar zal niet langer een zuigeling zijn, die slechts weinige dagen leeft, noch een grijsaard, die zijn dagen niet voleindigt want de jongeling zal als honderdjarige sterven, zelfs de zondaar zal eerst als honderdjarige door de vloek getroffen worden.” (Jesaja 65:20 NBG) “…Want de dagen van Mijn volk zullen zijn als de dagen van een boom…” (Jesaja 65:22) De mensen zullen de leeftijd hebben van de bomen. Veel bomen kunnen honderden jaren oud worden. Een honderdjarige zal in het duizendjarige vrederijk een jongeling zijn.

Er zal een spectaculaire verandering plaats vinden in het dierenrijk. De dieren zullen elkaar niet meer verslinden, maar in vrede met elkaar leven.

Ook zullen de dieren, de mens geen kwaad meer doen. “Een wolf zal bij een lam verblijven, een luipaard bij een geitenbok neerliggen, een kalf, een jonge leeuw en gemest vee zullen bij elkaar zijn, een kleine jongen zal ze drijven. Koe en berin zullen samen weiden, hun jongen zullen bij elkaar neerliggen. Een leeuw zal stro eten als het rund. Een zuigeling zal zich vermaken bij het hol van een adder, en in het nest van een gifslang zal een peuter zijn hand steken.” (Jesaja 11:6-8)

 In het duizendjarige vrederijk zal de natuur opbloeien als nooit tevoren. Als gevolg daarvan zal er overvloed zijn, zodat niemand honger hoeft te lijden. “De woestijn en de dorre plaatsen zullen vrolijk zijn, de wildernis zal zich verheugen en in bloei staan als een roos. Zij zal welig in bloei staan en zich verheugen, ja, zij zal zich verheugen en juichen. De luister van de Libanon is haar gegeven, de glorie van de Karmel en de Saron. Ze zullen zien de heerlijkheid van de HEERE, de glorie van onze God. ..Dan zullen de ogen van de blinden worden opengedaan, de oren van de doven zullen worden geopend. Dan zal de kreupele springen als een hert, de tong van de stomme zal juichen. Want in de woestijn zullen wateren zich een weg banen en beken in de wildernis. Het dorre land zal tot een waterpoel worden, het dorstige land tot waterbronnen; op de woonplaats van jakhalzen, waar hun rustplaats was, zal gras zijn, met riet en biezen.” (Jesaja 35:1,2,5-7) “Wees niet bevreesd, land, verheug u en wees blij, want de HEERE heeft grote dingen gedaan. Wees niet bevreesd, dieren van het veld, want de weiden van de woestijn worden groen, de bomen dragen hun vrucht, de wijnstok en de vijgenboom geven hun opbrengst. En u, kinderen van Sion, verheug u en wees blij in de HEERE, uw God, want Hij zal u geven de Leraar tot gerechtigheid. Die zal regen op u doen neerdalen, vroege regen en late regen in de eerste maand. De dorsvloeren zullen vol koren zijn, de perskuipen stromen over van nieuwe wijn en olie…Dan zult u overvloedig en tot verzadiging eten, en de Naam van de HEERE, uw God, prijzen, Die wonderlijk met u heeft gehandeld.” (Joel 2:21-24,26).

De natuur zal de mens niet meer vijandig gezind zijn. Toch is deze toestand nog niet het volmaakte. De vloek is slechts gedeeltelijk opgeheven. God zal de mensen zegenen, maar de volle zaligheid zal pas beleefd worden op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die daarna komen.[4]

 4. De berg Sion

De berg Sion zal in het duizendjarige vrederijk de hoogste berg ter wereld zijn. Boven op deze berg zal Jeruzalem liggen. In dit Jeruzalem zal ook een tempel zijn. Naar deze plaats zullen alle volken jaarlijks toestromen om zich voor Jezus neer te buigen en het loofhuttenfeest te vieren. De tempel van God op de berg Sion zal in het duizendjarige vrederijk het centrum van de wereld zijn. Het zal ook de plek zijn waar de volken onderwezen zullen worden in de wet van God.

  • “Het zal in het laatste der dagen geschieden dat de berg van het huis van de HEERE vast zal staan als de hoogste van de bergen, en dat hij verheven zal worden boven de heuvels, en dat alle heidenvolken ernaartoe zullen stromen. Vele volken zullen gaan en zeggen: Kom, laten wij opgaan naar de berg van de HEERE, naar het huis van de God van Jakob; dan zal Hij ons onderwijzen aangaande Zijn wegen, en zullen wij Zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan, en het woord van de HEERE uit Jeruzalem.” (Jesaja 2:2,3)
  •  “Het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle heidenvolken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, van jaar tot jaar zullen opgaan om zich neer te buigen voor de Koning, de HEERE van de legermachten, en om het Loofhuttenfeest te vieren. Het zal geschieden dat er geen regen zal vallen op hem die uit de geslachten van de aarde niet zal opgaan naar Jeruzalem om zich voor de Koning, de HEERE van de legermachten, neer te buigen.” (Zacharia 14:16,17)

5. De tempel en de offerdienst

In de tempel in Jeruzalem zullen net als in het Oude Testament offers gebracht worden. De offerdienst in het duizendjarige vrederijk wordt beschreven in Ezechiël 44:1-46:24.

De tempel in Jeruzalem en de offers die daar gebracht worden dienen ter herinnering aan het plaatsvervangend sterven van Jezus. Zoals de offers in de oudtestamentische tijd vooruit zagen naar de dood van Jezus, zien de offers in het duizendjarige vrederijk terug op de dood van Jezus.

De functie van de offerdienst in het duizendjarige vrederijk kun je vergelijken met de functie die het avondmaal in deze tijd heeft voor de gemeente. Doormiddel van de viering van het avondmaal herdenken wij de dood van Jezus. Ook de volken in het duizendjarige vrederijk zullen de dood van Jezus gedenken. Dat doen ze niet zoals wij door het avondmaal te vieren, maar door het observeren van de offerdienst in de tempel in Jeruzalem.

Toetsvragen

1. Vanuit welke stad zal Jezus tijdens het duizendjarige vrederijk over heel de wereld regeren?
2. Beschrijf hoe de dierenwereld zal veranderen tijdens het duizendjarige vrederijk.
3. Waarom zal niemand honger hoeven te lijden in het duizendjarige vrederijk?
4. Hoe oud worden de mensen in het duizendjarige vrederijk?
5. Welke rol zullen wij hebben in het duizendjarige vrederijk?
6. Welke positie zullen de twaalf apostelen hebben in het duizendjarige vrederijk?
7. Hoe zal Jezus omgaan met de volken die Hem niet willen dienen?
8. Wat wordt er in Micha 5:6-9 gezegd over het volk Israël in het duizendjarige vrederijk?
9. Welke functie heeft de offerdienst in het duizendjarige vrederijk?
10. Noem één verschil tussen de toestand in het duizendjarige vrederijk en de toestand op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.

[1] Zie punt één van Bijbelstudie 74A

[2] Zie bijvoorbeeld Genesis 27:28,39; Deuteronomium 33:13,28; Job 29:19; Psalm 133:3; Hosea 14:5,6; Zacharia 8:11,12

[3] Zie punt drie van Bijbelstudie 31 over de zonde.

[4] Voor een bespreking van de verschillen tussen het duizendjarige vrederijk en de eeuwigheid op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zie punt drie van Bijbelstudie 75A.