Het duizendjarige vrederijk Deel I: het begin, de duur en het einde

Inleiding

Deze Bijbelstudie gaat over het duizendjarig vrederijk. Jezus komt terug naar deze aarde om het koningschap in bezit te nemen.[1] Wanneer hij het koningschap in bezit heeft genomen, zal hij duizend jaar lang over de aarde heersen.

  • “En de zevende engel blies op de bazuin, en er klonken luide stemmen in de hemel, die zeiden: De koninkrijken van de wereld zijn van onze Heere en van Zijn Christus geworden, en Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid.” (Openbaring 11:15)
  •  “Ik keek toe in de nachtvisioenen, en zie, er kwam met de wolken van de hemel Iemand als een Mensenzoon [Jezus]. Hij kwam tot de Oude van dagen [God de Vader] en men deed Hem voor Zijn aangezicht naderbijkomen. Hem werd gegeven heerschappij, eer en koningschap, en alle volken, natiën en talen moesten Hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die Hem niet ontnomen zal worden, en Zijn koningschap zal niet te gronde gaan.” (Daniël 7:13,14 )

Wanneer Jezus terug komt zal Hij koning worden over heel de wereld. Hij zal vanuit Jeruzalem de wereld besturen. Volgens Openbaringen 20:1-10 zal het koningschap van Jezus op de deze aarde[2] duizend jaar duren. Die duizend jaar durende regering zal gekenmerkt worden door vrede en gerechtigheid. Om die reden wordt deze tijd door bijbelleraren vaak het duizendjarige vrederijk genoemd.

Na deze duizend jaar is de regering van Jezus nog niet ten einde zijn. Jezus zal, in onderwerping aan de Vader, zijn regering voortzetten op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde (1 Korinthe 15:24-28; Openbaringen 22:1,3).[3] Daarom wordt in Daniel 7:14 over de heerschappij van Jezus gezegd: “Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die Hem niet ontnomen zal worden, en Zijn koningschap zal niet te gronde gaan”. De duizend jaar durende regering van Jezus op deze aarde is de eerste fase van de eeuwig durende heerschappij van Jezus. De tweede fase is de daarop volgende regering van Jezus op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.

In deze Bijbelstudie zullen we stil staan bij de gebeurtenissen die aan het begin en aan het eind van het duizendjarige vrederijk plaats vinden. In de volgende Bijbelstudie wordt een beschrijving gegeven van het duizendjarige vrederijk. In die Bijbelstudie leggen we uit hoe het zal zijn om in het vrederijk te leven. De drie Bijbelstudies die daarop volgen, gaan over de Bijbelse basis voor het vrederijk. Daarin wordt besproken op welke gedeelten uit de Bijbel de leer van het duizendjarige vrederijk gebaseerd is? Ook zullen we in die Bijbelstudies aandacht besteden aan de kritiek op deze leer. Niet alle christenen geloven namelijk in een letterlijke duizend jaar durende regering van Jezus op deze aarde.

1. Het begin van het duizendjarige vrederijk

Aan het begin van het duizendjarige vrederijk zullen er drie belangrijke gebeurtenissen plaatsvinden. De eerste gebeurtenis is het oordeel over de volken. De tweede gebeurtenis is de binding van de satan. En de derde gebeurtenis is de terugkeer van het volk Israël.

Het oordeel over de volken

Voordat Jezus koning wordt op deze aarde zal Hij eerst de opstand die tegen Hem is uitgebroken neerslaan. Tijdens zijn terugkomst naar de aarde zal Jezus de legers die vanuit heel de wereld naar Jeruzalem zijn toegestroomd doden (Openbaring 19:11-21).[4] Daarmee is de opstand echter nog niet volledig neergeslagen. Er zullen overal ter wereld mensen overgebleven zijn die God haten. Mensen die de antichrist gevolgd zijn in zijn opstand tegen God. Om deze openlijke opstand tegen God volledig de kop in te drukken, moeten deze mensen geïdentificeerd en gestraft worden. Dat zal gebeuren aan het begin van het duizendjarige vrederijk, tijdens het oordeel over de volken. Dit oordeel wordt ook wel het oordeel van de schapen en de bokken genoemd. Dit oordeel wordt beschreven in Mattheüs 25:31-46. Jezus zal alle goddelozen uit zijn koninkrijk wegdoen (Mattheüs 13:24-30,36-43). Aan het begin van de duizend jaar durende regering van Jezus zullen er dus geen ongelovigen meer op aarde zijn.[5]

Het oordeel over de volken uit Mattheüs 25 wordt helaas vaak verward met het laatste oordeel. Dat is niet terecht, want er zijn grote verschillen tussen deze twee oordelen. Om te beginnen het tijdstip waarop deze oordelen plaats vinden. Het oordeel over de volken vindt plaats aan het begin van het duizendjarige vrederijk, direct na Jezus terugkomst “Wanneer dan de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met Hem, dan zal Hij zitten op de troon van Zijn heerlijkheid. En voor Hem zullen al de volken bijeengebracht worden…” (Matheüs 25:31,32). Het laatste oordeel vindt niet direct na Jezus terugkomst plaats, het vindt pas plaats na het duizendjarige vrederijk. Zie de volgorde van de gebeurtenissen in Openbaring 20. Voor meer uitleg, zie Bijbelstudie 77 over de verschillende oordelen.

Satan opgesloten in de afgrond

De satan zal aan het begin van het duizendjarige vrederijk gebonden worden. “En ik zag een engel neerdalen uit de hemel met de sleutel van de afgrond en een grote ketting in zijn hand. En hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en bond hem voor duizend jaar, en wierp hem in de afgrond, en sloot hem daarin op en verzegelde die boven hem, opdat hij de volken niet meer zou misleiden, totdat de duizend jaar tot een einde gekomen zouden zijn” (Openbaring 20:1-3). De satan zal de volken gedurende het duizendjarige vrederijk niet meer tot opstand tegen God kunnen verleiden. Hij zit gedurende deze periode opgesloten in de afgrond. De afgrond is een gevangenis voor gevallen engelen[6].

De terugkeer van het volk Israël

Aan het begin van het duizendjarige vrederijk vindt ook de terugkeer van het volk Israël naar het beloofde land plaats.[7] In onze tijd is al een deel van het volk Israël naar het beloofde land terug gekeerd. Dat dit moest gebeuren kan afgeleid worden uit de profetieën over de eindtijd (Zie bijvoorbeeld Zacharia 13:8-14:7). Deze terugkeer in ongeloof is echter niet de vervulling van profetieën zoals Jesaja 11:11-12:6; 27:12,13; 43:1-8; Jeremia 3:12-4:4; 16:14,15; 23:3-8; 31:7-10  Ezechiël 11:14-18; 28:25,26; 36:24; Amos 9:14,15; Sefanja 3:18-20 en Zacharia 10:8-12.  Deze profetieën zullen pas vervuld worden met de terugkeer van het volk Israël aan het begin van het duizendjarige vrederijk.[8]

De terugkeer van Israel zal in die tijd plaats vinden met hulp van de heidenvolken. De heidenvolken zullen het volk Israël naar haar plaats terug brengen. In Jesaja 49:22,23; 60:1-14 en 66:20 wordt van deze terugkeer een ontroerende beschrijving gegeven. De overlevenden uit de heidenvolken zullen naar Jeruzalem toestromen om Jezus te aanbidden. Tijdens hun pelgrimstocht naar de stad van de Grote Koning zullen zij de Israëlieten, die tot op dat moment buiten het land wonen, met zich meevoeren.

  • “Zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik zal Mijn hand opheffen naar de heidenvolken, naar de volken zal Ik Mijn banier omhoogsteken. Dan zullen zij uw zonen brengen in de armen, en uw dochters zullen gedragen worden op de schouder. En koningen zullen uw verzorgers zijn en hun vorstinnen uw voedsters. Zij zullen zich voor u neerbuigen met het gezicht ter aarde en zij zullen het stof van uw voeten likken. U zult weten dat Ik de HEERE ben: zij zullen niet beschaamd worden die Mij verwachten.” (Jesaja 49:22,23)
  • Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de HEERE gaat over u op. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkere wolken de volken, maar over u zal de HEERE opgaan en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. En heidenvolken zullen naar uw licht gaan en koningen naar de glans van uw dageraad. Slaat uw ogen op, kijk om u heen en zie: zij allen zijn bijeengekomen, zij komen naar u toe. Uw zonen zullen van verre komen en uw dochters zullen op de heup gedragen worden.” (Jesaja 60:1-4)
  • “Wie zijn dezen, die daar komen aangevlogen zoals een wolk, als duiven naar hun til? Voorzeker, de kustlanden zullen Mij verwachten, en de schepen van Tarsis zullen de eerste zijn om uw kinderen van verre te brengen, hun zilver en hun goud met hen, naar de Naam van de HEERE, uw God, naar de Heilige van Israël want Hij heeft u verheerlijkt.” (Jesaja 60:8,9)
  • “En zij zullen al uw broeders uit alle heidenvolken brengen als graanoffer aan de HEERE, op de paarden en op wagens, met huifkarren, op muildieren en op snelle kamelen, naar Mijn heilige berg toe, naar Jeruzalem, zegt de HEERE, zoals de Israëlieten het graanoffer in rein vaatwerk naar het huis van de HEERE brengen” (Jesaja 66:20)

 2. De duur van het duizendjarige vrederijk

 Dat het vrederijk duizend jaar zal duren wordt door Johannes in Openbaringen 20:1-10 sterk benadrukt. In deze tien verzen wordt dit feit zes keer genoemd.

“En hij greep…de satan…en bond hem voor duizend jaar.” (20:2)

“..opdat hij de volken niet meer zou misleiden, totdat de duizend jaar tot een einde gekomen zouden zijn…”(20:3)

“…En zij werden weer levend en gingen als koningen regeren met Christus, duizend jaar lang.”(20:4)

“Maar de overigen van de doden werden niet weer levend, totdat de duizend jaar tot een einde gekomen waren…”(20:5)

“…en zij zullen met Hem als koningen regeren, duizend jaar lang.”(20:6)

“En wanneer die duizend jaar tot een einde gekomen zijn, zal de satan uit zijn gevangenis worden losgelaten.” (20:7)

Sommige christenen vatten dit getal symbolisch op. Duizend jaar zou dan symbool staan voor een hele lange tijd. Maar daar is geen enkele aanleiding voor[9]. Het gaat hier om duizend letterlijke jaren.

 3. Het einde van het duizendjarige vrederijk

 De laatste opstand

 Aan het eind van het duizendjarige vrederijk zal de satan voor korte tijd losgelaten worden. God stelt de mensen nog een laatste keer op de proef. Helaas faalt de mens ook deze keer. Opnieuw zal een groot deel van de mensen door de satan verleidt worden om in opstand te komen tegen God.

  • “En wanneer die duizend jaar tot een einde gekomen zijn, zal de satan uit zijn gevangenis worden losgelaten. En hij zal uitgaan om de volken te misleiden die zich in de vier hoeken van de aarde bevinden, Gog en Magog, om hen te verzamelen voor de oorlog. En hun aantal is als het zand van de zee. En zij kwamen op over de breedte van de aarde, en omsingelden de legerplaats van de heiligen en de geliefde stad. Maar er daalde vuur van God neer uit de hemel en dat verslond hen. En de duivel, die hen misleidde, werd in de poel van vuur en zwavel geworpen, waar ook het beest en de valse profeet reeds zijn. En zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheid.” (Openbaring 20:7-10)

 Het laatste oordeel

 Nadat God ook deze opstand neergeslagen heeft zal het laatste oordeel plaats vinden. Tijdens het laatste oordeel zullen de ongelovigen geoordeeld worden[10].

De nieuwe hemel en de nieuwe aarde

Nadat het laatste oordeel plaats heeft gevonden, komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde[11]. De oude hemel en de oude aarde zijn ondertussen door vuur vergaan.

  • “…Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen verbranden…Maar wij verwachten, overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. “ (2 Petrus 3:10,13)

 Met de komst van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde is het volmaakte gekomen.

Ook al is de toestand in het duizendjarige vrederijk vele malen beter dan de huidige toestand op deze aarde, het is nog niet het volmaakte[12].

In het duizendjarige vrederijk zal er nog steeds dood en zonde zijn. Op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, die daarna komen, zal er geen zonde en dood meer zijn. De toestand op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde is de volkomen zaligheid waar wij met heel ons hart naar verlangen.

  • “En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan. En de zee was er niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereedgemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn, ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zei tegen mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar.” (Openbaring 21:1-5)

 

Toetsvragen
1. Wat is het duizendjarige vrederijk?
2. Wie zal tijdens deze periode koning zijn over heel de wereld?
3. Noem de twee fasen van de eeuwigdurende regering van Jezus.
4. Welke gebeurtenissen vinden aan het begin van het duizendjarige vrederijk plaats?
5. Leg uit waarom het laatste oordeel niet hetzelfde is als het oordeel over de volken.
6. Leg uit waarom de terugkeer van het volk Israël waar In Jesaja 49:22,23; 60:1-14 en 66:20 over gesproken wordt, nog niet heeft plaatsgevonden?
7. In welk Bijbelgedeelte lezen we dat het vrederijk duizend jaar zal duren?
8. Welke gebeurtenis vindt er plaats aan het einde van het duizendjarige vrederijk?
9. Welke gebeurtenissen vinden er plaats na het duizendjarige vrederijk?
10. Waarom is de toestand in het duizendjarige vrederijk nog niet volmaakt?
[1] Zie Bijbelstudie 17 over de wederkomst van Jezus

[2] Na het duizendjarig vrederijk zal de huidige schepping vergaan. Vervolgens zal het laatste oordeel plaats vinden. Na het laatste oordeel komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Zie Bijbelstudie 79 over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.

[3] 1 Korinthe 15:24-28 beschrijft de regering van Jezus op deze aarde tijdens het duizendjarige vrederijk. In Openbaringen 22:1,3 lezen we dat Jezus ook op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zal regeren. Hij zit daar samen met God de Vader op de troon.

[4] Zie Bijbelstudie 17 over de wederkomst van Jezus

[5] Tijdens het duizendjarig rijk worden er weer nieuwe mensen geboren. Deze nieuwe generaties moeten voor zichzelf de keuze maken tussen geloof en ongeloof. In de eindfase van het duizendjarig rijk komen velen van hen in opstand tegen Jezus (Openbaring 20:7-10)

[6] Zie Openbaring 9:1-5. In deze verzen wordt beschreven hoe tijdens de grote verdrukking een groep gevallen engelen uit de afgrond komt om de mensen vijf maanden lang te pijnigen. Deze engelen zaten voor die tijd opgesloten in de afgrond. Zie ook Judas :6 en 2 Petrus 2:4.  In deze twee verzen wordt gesproken over een groep engelen die blijkbaar zo verdorven waren dat God hen tot aan de dag van het oordeel heeft opgesloten in de afgrond. In 2 Petrus 2:4 wordt in de HSV (Herziene Statenvertaling) gesproken over de hel. Deze vertaling is verwarrend. De NBG-vertaling is nauwkeuriger, daar wordt gesproken over de afgrond.

[7] Uit de profetieën over de eindtijd kunnen we afleiden dat een deel van het volk Israël voor de terugkomst van Jezus al terug zal keren naar haar land. Veel profetieën veronderstellen dit.  Zie hieronder voetnoot 220. Tijdens de grote verdrukking zullen echter ook buiten het land Israël, Israëlieten te vinden zijn. Dit kunnen we afleiden uit de profetieën over de terugkeer van het volk Israel aan het begin van het duizendjarige vrederijk. De situatie van het volk Israel tijdens de grote verdrukking is dus vergelijkbaar met de huidige situatie van het volk Israel. Een aanzienlijk deel van de Joden woont op dit moment in het land Israël. Maar veel Joden wonen tot op de dag van vandaag nog steeds op andere plekken in de wereld.

[8] We moeten onderscheid maken tussen de terugkeer van het volk Israël in ongeloof en de terugkeer van het volk Israël in geloof. Beiden worden in het Oude Testament voorzegd. De terugkeer in ongeloof kan afgeleid worden uit de profetieën over de eindtijd. In veel profetieën over de eindtijd wordt verondersteld dat de Joden in het land Israël zijn vlak voordat Jezus terugkomt. Zie bijvoorbeeld Zacharia 13:8-14:7 of Mattheus 24:15-21. Doormiddel van de terugkeer in ongeloof verzamelt God de Joden in het land Israël om hen tijdens de grote verdrukking te tuchtigen (Jesaja 1:21-31). Zij die zich onder de slaande hand van God bekeren zullen door Jezus verlost worden wanneer Hij terugkomt. De overige van de, in ongeloof naar het land Israël teruggekeerde Joden, zullen sterven (Maleachi 3:13-4:3; Jesaja 65:8-16). De Bijbelgedeelten over de terugkeer van het volk Israël in de eindtijd gaan vrijwel allemaal over de terugkeer van het volk Israël in geloof. Dit is de terugkeer naar het land die God al in Deuteronomium 29:1-30:20 heeft aangekondigd. Deze terugkeer vindt plaats in antwoord op de bekering van het volk Israël.

[9] Zie de bespreking van Openbaring 20:1-10 in Bijbelstudie 75C.

[10] Zie Bijbelstudie 76 over het laatste oordeel. Zie ook Bijbelstudie 77 over de verschillende Bijbelse oordelen.

[11] Zie Bijbelstudie 79 over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.

[12] Zie punt drie van Bijbelstudie 75A voor een bespreking van het verschil tussen het duizendjarige vrederijk en de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.