De antichrist Deel III

6. De valse profeet en het beeld van de antichrist

De antichrist wordt bij de uitoefening van zijn macht geholpen door de valse profeet.

In het vorige punt (het laatste punt van deel II) zagen we dat de antichrist zijn macht ontvangt van de satan. Op zijn beurt geeft de antichrist zijn macht weer aan de valse profeet. De valse profeet gebruikt deze macht om de hele wereld tot aanbidding van de antichrist te brengen.

In Openbaring 13 geeft Jezus aan Johannes zowel een beschrijving van de antichrist als een beschrijving van zijn rechterhand, de valse profeet. In de eerste helft van het hoofdstuk wordt een beschrijving van de antichrist gegeven. De antichrist wordt in deze verzen voorgesteld als een beest dat opkomt uit de zee. In Openbaring 13:11-17 wordt vervolgens een beschrijving gegeven van de valse profeet.[1] De valse profeet wordt voorgesteld als een beest dat opkomt uit de aarde. In dit punt zullen we over deze verzen nadenken.

 • “En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde, [de valse profeet] en het had twee horens, als die van het Lam, maar het sprak als de draak. En het oefent al de macht van het eerste beest [de antichrist] voor zijn ogen uit…” (Openbaring 13:11,12)

De valse profeet is de grote religieuze leider van de eindtijd. Zijn invloed is wereldwijd. Van de valse profeet wordt in deze verzen gezegd dat hij twee horens heeft als die van het Lam, maar spreekt als de draak. Met het lam wordt Jezus bedoeld, en met de draak de satan (Johannes 1:35-37; Openbaring 5:6; 12:9). De valse profeet doet zich uiterlijk voor als een vrome religieuze man, maar ondertussen verleidt hij de mensen om God te haten en de antichrist te aanbidden. Hij doet zich voor als Jezus, maar hij spreekt als de satan.

Namens de antichrist zal de valse profeet grote wonderen en tekenen doen.

 • “En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde, [de valse profeet] en het had twee horens, als die van het Lam, maar het sprak als de draak. En het oefent al de macht van het eerste beest [de antichrist] voor zijn ogen uit, en het maakt dat de aarde en zij die er wonen het eerste beest aanbidden, waarvan de dodelijke wond genezen was. En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel laat neerkomen op de aarde, voor de ogen van de mensen. En het misleidt hen die op de aarde wonen door middel van de tekenen die het gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest [de antichrist]…” (Openbaring 13:11-14)

De valse profeet is er op uit om alle mensen wereldwijd tot aanbidding van de antichrist te brengen. “En het maakt dat de aarde en zij die er wonen het eerste beest [de antichrist] aanbidden.” Dit doet hij door hen te verbazen met grote wonderen en tekenen. “En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel laat neerkomen op de aarde”.

Om de aanbidding van de antichrist te bevorderen zal de valse profeet een groot beeld voor de antichrist oprichten in de tempel in Jeruzalem. Deze gebeurtenis vindt plaats aan het begin van de grote verdrukking[2]. Dit beeld is de gruwel der verwoesting waar Jezus in de rede over de laatste dingen over spreekt (Mattheus 24:15).[3]

De mensen die zich niet voor dit beeld neer willen buigen zullen vervolgd worden.

 • “En het [de valse profeet]zegt tegen hen die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest [de antichrist] dat de wond van het zwaard had en weer levend werd. En hem werd macht gegeven om een geest te geven aan het beeld van het beest, opdat het beeld van het beest zelfs zou spreken, en zou maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden” (Openbaring 13:14,15)[4]

De valse profeet zal er ook voor zorgen dat zij die de antichrist niet willen aanbidden, uitgesloten worden van het economische verkeer. Alle mensen zullen een teken op hun rechterhand of hun voorhoofd krijgen. Wie dit weigert kan niet meer kopen en verkopen.

 • “En het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft of de naam van het beest of het getal van zijn naam. ” (Openbaring 13:16,17)

Het teken dat de mensen ontvangen is het getal 666. In het Grieks heeft elke letter een bepaalde waarde. Als de letterwaarde van de naam of de officiële titel van de antichrist opgeteld wordt zal de uitkomst zeshonderdzesenzestig zijn.

 • “Hier is de wijsheid. Wie verstand heeft, laat hij het getal van het beest berekenen, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderdzesenzestig. ” (Openbaring 13:18)

7. De haat van de antichrist voor God

De antichrist zal een ongekende haat jegens God hebben. Hij zal zich tegen God richten en hem schandelijk belasteren. Ook zal hij iedereen die bij God hoort met ongekende ijver vervolgen.

Een lasteraar

In Openbaring 13 lezen we over het beest, over de antichrist.

 • “En het werd een mond gegeven om grote woorden en godslasteringen te spreken, en het werd macht gegeven om dit tweeënveertig maanden lang te doen. En het opende zijn mond om God te lasteren, om Zijn Naam te lasteren en Zijn tent en hen die in de hemel wonen. ” (Openbaring 13:5,6)

God staat toe dat de antichrist Hem voor een korte tijd belastert. God zal de lasteringen van de antichrist tweeënveertig maanden tolereren. Tweeënveertig maanden is drie en een half jaar, de periode van de grote verdrukking.

De persoon die de antichrist aanzet tot lasteren is de satan. Het is de satan die de antichrist zijn woorden in de mond legt. Hij is het die de antichrist, “een mond geeft om grote woorden en godslasteringen te spreken”  (Openbaring 13:5).

Wat de antichrist precies zal zeggen weten we niet. Maar het zal voor iemand die God liefheeft een verschrikking zijn om aan te horen.

De volgelingen van de antichrist zullen zijn voorbeeld volgen. Ook zij zullen net als hun leider God lasteren. “En de vijfde engel goot zijn schaal uit over de troon van het beest [de antichrist], en zijn koninkrijk werd verduisterd. En zij beten op hun tong van pijn. En zij lasterden de God van de hemel vanwege hun pijn en vanwege hun zweren, maar zij bekeerden zich niet van hun werken.” (Openbaring 16:10,11)

 Een vervolger

De haat van de antichrist uit zich niet alleen in zijn lasterlijke woorden richting God.

Hij zal ook iedereen die bij God hoort vervolgen.

 • “… Woorden tegen de allerhoogste zal hij spreken, de heiligen van de Allerhoogste zal hij te gronde richten.” (Daniel 7:25)
 • “En het beest werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen en om hen te overwinnen, en hem werd macht gegeven over elke stam, taal en volk” (Openbaring 13:7)
 •  “Ik had namelijk toegekeken en gezien dat die horen oorlog voerde tegen de heiligen en dat hij hen overwon” (Daniel 7:21)

Tijdens de grote verdrukking zullen velen vanwege hun geloof sterven. Als Jezus in het boek Openbaring het vijfde zegel verbreekt, ziet Johannes gelovigen die tijdens de grote verdrukking om hun geloof zijn gedood. “En toen het lam het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen van hen die geslacht waren omwille van het Woord van God, en omwille van het getuigenis dat zij hadden. En zij riepen met luide stem: Tot hoelang, heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt U ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen? En aan ieder van hen werd een lang wit gewaad gegeven. En tegen hen werd gezegd dat zij nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook het aantal van hun mededienstknechten en hun broeders, die evenals zij gedood zouden worden, volledig zou zijn geworden” (Openbaringen 6:9-11) Zie ook Openbaring 7:14. De martelaren uit de grote verdrukking smeken God om wraak te nemen op hun vervolgers. God zal hun smeekbede niet lang daarna verhoren. Ze hoeven slechts een korte tijd te wachten. Het zal op het moment dat zij tot God roepen niet lang meer duren voordat Jezus terugkomt en hun vervolgers zal oordelen. Dan is het moment gekomen dat zij die de gelovigen verdrukt hebben, zelf door God verdrukt worden. “Het is immers rechtvaardig van God verdrukking te vergelden aan hen die u verdrukken” (2 Thessalonicenzen 1:6)

De aanleiding voor de vervolging van de gelovigen in de grote verdrukking is hun weigering om de antichrist te aanbidden. Hier hebben we bij stil gestaan in het vorige punt.

8. De hoogmoed van de antichrist

De antichrist zal een buitengewoon hoogmoedige man zijn. Hij zal zich tegen God en tegen alles wat hier op aarde als God vereerd wordt verheffen. Hij duldt niets of niemand naast zich. De antichrist vindt zichzelf het meest geweldige dat er is, hij vindt zichzelf zelfs geweldiger dan de levende God, die de hemel en de aarde gemaakt heeft.

De hoogmoed van de antichrist blijkt uit twee dingen. In de eerste plaat is hij een opgeblazen man met een ongehoord grote mond.

 • “Terwijl ik op de horens bleef letten, zie, een andere, kleine, horen [de antichrist] rees daartussen op. Drie van de eerdere horens werden voor hem uitgerukt En zie, in die horen waren ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak.” (Daniel 7:8)
 • “…en van die andere, die oprees en waarvoor er drie afgevallen waren, namelijk die horen die ogen had en een mond vol grootspraak en waarvan de verschijning groter was dan die van zijn metgezellen.” (Daniel 7:20)

Maar de hoogmoed van de antichrist blijkt vooral uit zijn houding tegenover God. Hij verheft zich tegen God en denkt dat hij zelf God is.

Dezelfde houding neemt hij ook aan tegenover de goden van de volken. Hij acht zich verheven boven alles wat hier op aarde God genoemd wordt.[5] Of het nu de ware God is of de afgoden die de volken dienen.

 • “Die koning [de antichrist] zal handelen naar eigen goeddunken. Hij zal zich verheffen en zich groot maken boven elke god. Hij zal tegen de God der goden wonderlijke dingen spreken. Hij zal voorspoedig zijn tot de gramschap voltrokken is. Want wat vast besloten is, zal gebeuren. En Hij zal niet letten op de goden van zijn vaderen, en ook niet op het verlangen van de vrouwen. Hij zal op geen enkele god letten, maar zichzelf boven alles groot maken” (Daniel 11:36,37)
 • “…de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf…de tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet.” (2 Thessalonicenzen 2:3,4)

Hoogmoediger dan dit kan een mens niet zijn[6].

9. De ondergang van de antichrist

De antichrist zal slechts voor een korte tijd over deze wereld heersen. God zal zijn hoogmoed, zijn lasteringen en zijn moorddadigheid slechts voor een zeer korte tijd tolereren. De antichrist zal maar drie en een half jaar zijn gang kunnen gaan.

 • “..en na hen zal een ander opstaan [de antichrist]. Die zal verschillen van die er eerder geweest waren. Drie koningen zal hij vernederen. Woorden tegen de Allerhoogste zal hij spreken, de heiligen van de Allerhoogste zal hij te gronde richten. Hij zal er op uit zijn bepaalde tijden en de wet te veranderen en zij zullen in zijn hand worden overgegeven voor een tijd, tijden en een halve tijd.” (Daniel 7:24,25)
 • “En het werd een mond gegeven om grote woorden en godslasteringen te spreken, en het werd macht gegeven om dit tweeënveertig maanden lang te doen.” (Openbaring 13:5)

Tweeënveertig maanden is drie en een half jaar. Met een tijd, tijden en een halve tijd wordt ook drie en een half jaar bedoeld.

De opkomst van de antichrist is een straf van God. God laat dit toe om de mensen te straffen voor hun ongeloof. Drie en een half jaar lang zal zichtbaar worden waar de zonde toe leidt als God zijn handen van de mens aftrekt. In deze korte periode zal de zondigheid van de mens ten volle zichtbaar worden. Nu is deze vaak nog verborgen. Ook wordt in onze tijd de zondigheid van de mens nog enigszins onder controle gehouden door de invloed van de kerk op de maatschappij.

De antichrist zal door Jezus gedood worden bij zijn komst

 • “En dan zal de wetteloze geopenbaard worden. De Heere zal hem verteren door de Geest van Zijn mond en hem tenietdoen door de verschijning bij Zijn komst”     (2 Thessalonicenzen 2:8)

De manier waarop Jezus dit zal doen wordt beschreven in Openbaring 19:20. “En het beest [de antichrist] werd gegrepen, en met hem de valse profeet, die in zijn tegenwoordigheid de tekenen gedaan had, waardoor hij hen misleid had die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbeden hadden. Deze twee werden levend geworpen in de poel van vuur, die van zwavel brand.”

10. De antichrist en deze tijd

Als christenen zullen wij de komst van de antichrist niet mee maken. De komst van de antichrist vindt plaats aan het begin van de grote verdrukking. Wij hebben Gods belofte dat hij ons voor de grote verdrukking zal bewaren. Vlak voor dat de grote verdrukking begint, zal Jezus ons tot zich nemen.[7].

Toch hebben wij als christenen op dit moment al wel met de antichrist te maken. Niet met de antichrist zelf, maar wel met zijn geest. Dezelfde geest die in de eindtijd de antichrist zal beheersen, is op dit moment al actief in de wereld.

Deze antichristelijke geest wordt op dit moment nog door God tegen gehouden. Maar in de eindtijd zal God zijn weerhoudende invloed wegnemen, waardoor de geest van de antichrist alle ruimte krijgt. Dit zal direct leiden tot de verschijning van de antichrist.

De geest van de antichrist

 • “Geliefden, geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn; want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan. Hieraan leert u de Geest van God kennen: elke geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God; en elke geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is niet uit God; maar dat is de geest van de antichrist waarvan u gehoord hebt dat hij komt, en die nu al in de wereld is.” (1 Johannes 4:1-3)
 •  “Kinderen, het is het laatste uur; en zoals u gehoord hebt dat de antichrist eraan komt, zijn er ook nu al veel antichristen gekomen, waaruit wij weten dat het, het laatste uur is. Zij zijn uit ons midden weggegaan, maar zij waren niet uit ons…Ik heb u niet geschreven omdat u de waarheid niet kent, maar omdat u die kent, en omdat er geen leugen uit de waarheid is. Wie is de leugenaar anders dan hij die loochent dat Jezus de Christus is? Dat is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent.” (1 Johannes 2:18,19,21,22)
 •  “Want er zijn veel misleiders in de wereld gekomen, die niet belijden dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Dat is de misleider en de antichrist.” (2 Johannes :7)

 Johannes waarschuwt zijn lezers in zijn brieven voor de geest van de antichrist. De geest van de antichrist was al werkzaam in zijn tijd. Deze geest had in die tijd zelfs sommigen in de gemeente in haar greep gekregen. Sommige gelovigen waren onder invloed van deze satanische geest, van het geloof afgevallen “Zij zijn uit ons midden weggegaan, maar zij waren niet uit ons…”.

Deze mensen waren erg gevaarlijk, ze dreigden met hun valse leer velen mee te slepen. Ze hadden een verderfelijke invloed op de gemeente. Om die reden waarschuwt Johannes de gelovigen ernstig voor deze valse leraren. Hij noemt hen antichristen, omdat zij beheerst werden door dezelfde geest die eens de antichrist zal beheersen.

In zijn brieven legt Johannes uit hoe de gelovigen deze valse leraren kunnen herkennen. Door de invloed van de geest die in hen werkte, hadden deze valse leraren dezelfde denkbeelden over Jezus als de antichrist eens zal hebben. Ze ontkenden de menswording van Jezus. Ze geloofden niet dat Jezus naar deze aarde toegekomen is om mens te worden. [8] “Want er zijn veel misleiders in de wereld gekomen, die niet belijden dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Dat is de misleider en de antichrist.” (2 Johannes :7) Ook ontkenden ze dat Jezus de Christus was. “Wie is de leugenaar anders dan hij die loochent dat Jezus de Christus is? Dat is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent” (1 Johannes 2:22).[9]

In zijn tweede brief drukt Johannes zijn lezers op het hart om deze gevaarlijke valse leraren op een afstand te houden. “Want er zijn vele misleiders in de wereld gekomen, die niet belijden dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Dat is de misleider en de antichrist. Let op uzelf…Ieder die overtreedt en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet… Als iemand bij u komt en deze leer niet brengt, ontvang hem niet in huis en begroet hem niet.” (2 Johannes :7-10)

Ook in onze tijd is de werking van de geest van de antichrist waarneembaar. De vrijzinnigheid is bijvoorbeeld een duidelijke uiting van de geest van de antichrist. Onder invloed van de vrijzinnigheid geloven bijvoorbeeld velen in de PKN niet meer in de menswording van Jezus. Ook geloven ze niet meer dat Jezus de Christus is. Misschien gebruiken ze nog wel de woorden en de uitdrukkingen, maar ze hebben de inhoud daarvan totaal veranderd. Dit soort mensen moeten we zo ver mogelijk bij ons vandaan houden!

De werking van de geest van de antichrist is ook waarneembaar in de New Age beweging. In die kringen vind je de lering dat Jezus een gewoon mens was op wie op een bepaald moment de Christus geest neerdaalde. Zoals dat ook gebeurt zou zijn bij Boeddha,  Mohammed en andere grote religieuze leiders uit de geschiedenis.

De weerhouder

 • “En u weet wat hem [de antichrist] nu weerhoudt, opdat hij op zijn eigen tijd geopenbaard wordt. Want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. Alleen is er iemand die hem nu weerhoudt, totdat hij uit het midden verdwenen is. En dan zal de wetteloze geopenbaard worden. De Heere zal hem verteren door de Geest van Zijn mond en hem tenietdoen door de verschijning bij Zijn komst; hem, wiens komst overeenkomstig de werking van de satan is, met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen, en met allerlei misleiding van de ongerechtigheid in hen die verloren gaan…” (2 Thessalonicenzen 2:6-10)

 In dit Bijbelgedeelte lezen we dat de openbaring van de antichrist op dit moment tegen wordt gehouden. De antichristelijke geest is al wel werkzaam in de wereld, maar omdat zij door God onderdrukt wordt, kan zij zich nog niet ten volle openbaren in de persoon van de antichrist. De geest van de antichrist wordt in dit Bijbelgedeelte, “de werkzaamheid van het geheimenis der wetteloosheid”, genoemd.

De satan zou het liefst nu al de antichrist aan de wereld willen openbaren. Voortdurend werkt hij naar dit doel toe. Maar tot op heden is hem dit niet gelukt. Dat komt omdat God hem weerhoudt. Dit doet God doormiddel van de invloed van de gemeente op de maatschappij. De weerhouder waar in dit Bijbelgedeelte over wordt gesproken is de invloed van de Heilige Geest in de wereld doormiddel van de gemeente.[10] Het kwaad kan zich door de invloed van de gelovigen nog niet ten volle in de maatschappij manifesteren. De gemeente is het zout der aarde dat het bederf van de zonde tegen houdt (Matheus 5:13-16; Filippenzen 2:14,15).

Na de opname van de gemeente is deze weerhoudende invloed weg. Op dat moment zal het de satan wél lukken om de antichrist op te doen komen. “Want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. Alleen is er iemand die hem nu weerhoudt, totdat hij uit het midden verdwenen is. En dan zal de wetteloze geopenbaard worden.”

 In de tussentijd probeert de satan te doen wat hij kan. Deze werking van de geest van de antichrist, het geheimenis der wetteloosheid, kan overal waargenomen worden waar er een haat voor God en een afkeer van zijn geboden is.

Toetsvragen

1. Door wie wordt de antichrist bij de uitoefening van zijn macht geholpen?
2. Hoe wordt deze persoon in Openbaring 13:11 voorgesteld?
3. Leg uit hoe de valse profeet de mensheid tot aanbidding van de antichrist brengt.
4. Welk lot treft hen die de antichrist niet willen aanbidden?
5. Beschrijf de haat van de antichrist voor God en zijn kinderen.
6. Beschrijf de hoogmoed van de antichrist.
7. Hoe komt de antichrist aan zijn eind?
8. Zullen wij de openbaring van de antichrist mee maken?
9. Beschrijf in welke zin wij op dit moment met de antichrist te maken hebben.
10. Hoe houdt God op dit moment de werking van de geest van de antichrist tegen?

 

[1] De naam, “valse profeet”, wordt in dit Bijbelgedeelte nog niet gebruikt. De naam, “valse profeet”, komen we pas later in het boek Openbaring tegen. Zie Openbaring 16:13; 19:20; 20:10.

[2] Zie Bijbelstudies 70A en 70B over de grote verdrukking.

[3] Voor meer uitleg zie punt vier van Bijbelstudie 70A over de grote verdrukking.

[4] Waarschijnlijk zal op bevel van de valse profeet een boze geest in het beeld varen. Deze boze geest maakt dat het beeld spreekt. Eén van de dingen die dit beeld zegt, is dat zij die zich niet voor hem neer willen buigen, gedood moeten worden.

[5] Er is slechts één God die hij erkent, zie Daniel 11:38,39. Deze God wordt in Daniel 11:38,39 “de God der vestingen” en “een vreemde God”, genoemd. Waarschijnlijk is deze God, de satan zelf. Zie Openbaring 13:3,4. De mensen aanbidden niet alleen het beest, maar ook de draak die hem zijn macht heeft gegeven. De draak is de satan (Openbaring 12:9). De antichrist erkent dus openlijk de satan, van wie hij zijn macht heeft ontvangen.

[6] Achter de uitzonderlijke hoogmoed van de antichrist zit overduidelijk de satan. De hoogmoed van de antichrist is de hoogmoed van de satan zelf. Zie  Bijbelstudie 61B over de satan.

[7] Zie Bijbelstudie 69 over het tijdstip van de opname.

[8] Voor een bespreking van de menswording van Jezus zie Bijbelstudie 8.

[9] De valse leer waar Johannes mee te maken had was de gnostiek. De gnostiek leerde dat de materie kwaad is. Voor een aanhanger van deze leer was het daarom onmogelijk om te accepteren dat God de gestalte van een mens, van de materie, aangenomen heeft.  Daarom maakten zij een onderscheid tussen de mens Jezus en de christus-geest. De christus-geest zou op Jezus neergedaald zijn bij zijn doop en hem weer verlaten hebben bij zijn kruisiging. Andere aanhangers van de gnostiek beweerden dat het lichaam van Jezus slechts een schijnlichaam was. Jezus had geen echt menselijk lichaam zoals jij en ik. Deze laatste dwaling staat in de kerkgeschiedenis bekend als het docetisme.

[10] Zie voor meer uitleg punt drie van Bijbelstudie 69 over het tijdstip van de opname.