De antichrist Deel II: zijn opkomst en loopbaan

3. De opkomst en carrière van de antichrist

In dit punt worden de belangrijkste momenten uit de loopbaan van de antichrist besproken. Op veel van deze gebeurtenissen zullen we in de punten die hier op volgen terugkomen. De gebeurtenissen worden in chronologische volgorde besproken.

Hij grijpt de macht in het herstelde Romeinse rijk

De antichrist zal aan het begin van zijn carrière een onbetekenende machthebber zijn. In vergelijking met de tien machthebbers die samen het herstelde Romeinse rijk leiden, stelt hij niet veel voor. In het boek Daniël wordt hij om die reden een kleine hoorn genoemd “Daarna keek ik toe in de nachtvisioenen, en zie, het vierde dier was schrikwekkend, gruwelijk, en uitzonderlijk sterk…En het had tien horens. Terwijl ik op de horens bleef letten, zie, een andere, kleine horen rees daartussen op. Drie van de eerdere horens werden voor hem uitgerukt…” (Daniel 7:7,8). Ondanks zijn geringe status zal de antichrist het toch voor elkaar krijgen om de absolute machthebber te worden van het herstelde Romeinse rijk. De tien machthebbers van dit rijk zullen al hun macht aan hem geven. “…En ik zag…een scharlakenrood beest, dat vol van godslasterlijke namen was, met zeven koppen en tien horens…En de tien horens die u gezien hebt zijn tien koningen, die het koningschap nog niet hebben ontvangen, maar die samen met het beest één uur koninklijke macht zullen ontvangen. Dezen zijn eensgezind en zij zullen hun kracht en macht aan het beest overdragen.” (Openbaring 17:3,12,13)[1]

Hij sluit een verbond met Israël

Als leider van het herstelde Romeinse rijk zal de antichrist een zevenjarig verbond sluiten met de staat Israël (Daniel 9:26-27).[2]

Waarschijnlijk zal de antichrist het volk Israël in dit verbond zijn bescherming aanbieden. Het volk Israël zal zich door dit verbond veilig voelen. In ieder geval veilig genoeg om de tempel in Jeruzalem te herbouwen. De antichrist en zijn rijk zullen ongetwijfeld op economisch gebied baat hebben bij dit verdrag. Misschien zullen ze ook nog op ander manieren van dit verbond profiteren bijvoorbeeld op militair, strategisch gebied.

Hij overleeft een moordaanslag

Vlak voor de grote verdrukking zal er een aanslag op de antichrist gepleegd worden. De antichrist zal dodelijk getroffen worden en vlak daarna voor de ogen van de hele wereld volledig herstellen. Deze wonderbaarlijke gebeurtenis zal wereldwijd tot religieuze verering van de antichrist leiden. “En ik zag een van zijn koppen als dodelijk gewond, maar zijn dodelijke wond werd genezen. En de hele aarde ging het beest [de antichrist] met verwondering achterna. En zij aanbaden de draak [de satan], omdat hij aan het beest macht gegeven had. En zij aanbaden het beest en zeiden: Wie is aan dit beest gelijk? En wie kan er oorlog tegen voeren?” (Openbaring 13:3,4)

Hij verbreekt het verbond met Israël en valt het Midden-Oosten binnen

Na drie en een half jaar zal de antichrist zijn verbond met Israël verbreken (Daniël 9:26,27). Op dat moment valt hij het Midden-Oosten binnen en neemt hij het land Israël in bezit (Daniel 11:40-43).[3] De antichrist zal een poging doen om het volk Israël uit te roeien. Deze poging zal mislukken, omdat een aanzienlijk deel van de Joden het land Israël weet te ontvluchten.[4]

Hij zet zich in de tempel in Jeruzalem, om aan de wereld te laten zien dat hij God is.

Nadat de antichrist het land Israël in heeft genomen, zal hij naar Jeruzalem toe gaan om daar in de tempel te gaan zitten. Door in de tempel te gaan zitten probeert hij de wereld ervan te overtuigen dat hij God is. Deze gebeurtenis is de openbaring van de antichrist waar in 2 Thessalonicenzen 2:3-10 over gesproken wordt. Nadat hij deze show heeft opgevoerd, zal hij een beeld laten oprichten in de tempel. Met de oprichting van dit beeld begint de grote verdrukking (Matheus 24:15,21). Met behulp van zijn rechterhand de valse profeet, zal de antichrist de mensheid dwingen om hem als God te aanbidden. Ieder die dat niet wil zal door hem vervolgd worden (Openbaring 13:14,15).

Hij verovert als dictator van het herstelde Romeinse rijk de wereldmacht

Als leider van het herstelde Romeinse rijk zal de antichrist de wereldmacht naar zich toe weten te trekken. Daarbij wordt hij geholpen door de satan.

In Openbaring 13:7,8 lezen we: “…en hem werd macht gegeven over elke stam, taal en volk. En allen die op de aarde wonen, zullen het aanbidden, althans van wie de namen niet zijn geschreven in het boek des levens van het Lam…”

De antichrist zal de wereldmacht veroveren door oorlog te voeren.[5] Hij zal er niet voor terugschrikken om landen met bruut geweld aan zich te onderwerpen (Daniel 8:23-25). Maar dat zal lang niet altijd nodig zijn, want de antichrist wordt wereldwijd door vele mensen bewonderd. De antichrist zal wereldwijd door veel mensen gezien worden als verlosser. Deze mensen zullen de heerschappij van de antichrist met enthousiasme accepteren.

Hij vernietigt de valse kerk van de eindtijd

 Aan het begin van zijn carrière zal de antichrist samenwerken met de rooms-katholieke kerk. De rooms-katholieke kerk is de hoer van Openbaring 17. Zie deze voetnoot[6]

In ruil voor de steun van de geestelijkheid van de rooms-katholieke kerk, zal hij hen gedogen. In de grote verdrukking zal hier een einde aan komen. Vanaf het moment dat de antichrist zich in de tempel in Jeruzalem zet om aan de wereld te laten zien dat hij God is, zal hij niemand meer naast zich dulden (2 Thessalonicenzen 2:4; Daniel 11:36,37). Ook de paus en de geestelijken van de rooms-katholieke kerk zal hij niet meer naast zich dulden. Samen met de tien leiders van het herstelde Romeinse rijk, zal hij de rooms-katholieke kerk vernietigen. “En de tien horens, die gij zaagt, en het beest [de antichrist], dezen zullen de hoer [de Rooms-katholieke kerk] haten, en zij zullen haar berooid maken en naakt, haar vlees eten en haar met vuur verbranden.” (Openbaring 17:16 NBG)

Hij leidt de opstand van de mensheid tegen God

Aan het einde van de grote verdrukking zal de antichrist de legers van de wereld aanvoeren in een opstand tegen God. Alle legers van de wereld zullen door de satan en zijn engelen naar het land Israël toe gelokt worden. “En ik zag uit de bek van de draak, uit de bek van het beest [de antichrist] en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten komen, als kikvorsen. Dit zijn namelijk de geesten van de demonen, die tekenen doen en die uitgaan naar de koningen van de aarde en van de hele wereld, om hen te verzamelen voor de oorlog van de grote dag van de almachtige God.” (Openbaring 16:13,14) De legers van de wereld zullen, onder leiding van de antichrist, de strijd aan binden met Jezus op het moment dat Hij terug komt. “En ik zag het beest en de koningen van de aarde en hun legers bijeenverzameld om oorlog te voeren tegen Hem Die op het paard zat, en tegen Zijn leger.” (Openbaring 19:19). Zie ook Openbaring 17:12-14

4. De openbaring van de antichrist

  •  “…Want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is, de tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet…En dan zal de wetteloze geopenbaard worden. De Heere zal hem verteren door de Geest van Zijn mond en hem tenietdoen door de verschijning bij zijn komst; hem, wiens komst overeenkomstig de werking van de satan is, met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen, en met allerlei misleiding van de ongerechtigheid in hen die verloren gaan, omdat zij de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden “ (2 Thessalonicenzen 2:3,4,8-10)

 In 2 Thessalonicenzen 2:1-12 legt Paulus uit wat er aan de dag des Heren vooraf zal gaan. “Die dag”, waar in vers 3 over gesproken wordt, is de dag des Heren. De dag des Heren wordt in de Bijbel ook wel de grote verdrukking genoemd. Zie Bijbelstudies 70A en 70B over de grote verdrukking. De christenen in Thessalonica waren bang dat de dag des Heren al aangebroken was. Paulus legt hen uit dat dit niet het geval was. Voordat de grote verdrukking begint moeten er twee gebeurtenissen plaatsvinden. De afval en de openbaring van de antichrist. Deze twee gebeurtenissen hadden nog niet plaatsgevonden. In dit punt zullen we bij beide gebeurtenissen stilstaan, we beginnen met de openbaring van de antichrist.

De antichrist wordt in dit Bijbelgedeelte met de volgende namen aangeduid: “de mens van de wetteloosheid, de zoon van het  verderf…de tegenstander”.[7].

De antichrist zal zich aan het begin van de grote verdrukking aan de mensheid openbaren door in de tempel te Jeruzalem te gaan zitten. Dat is mogelijk omdat de Joden de tempel in Jeruzalem hebben herbouwd en omdat hij op dat moment de macht overneemt in Israël.

Door in de tempel te gaan zitten, probeert hij de wereld ervan te overtuigen dat hij God is. “de tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet”  (:4). Wereldwijd zullen vele mensen deze leugen geloven.

De antichrist zal de mensen van de leugen dat hij God is weten te overtuigen door grote wonderen en tekenen te verrichten. “hem wiens komst overeenkomstig de werking des satans is met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen ” (:9). Hij kan deze grote wonderen en tekenen doen, omdat de satan zelf hem daarbij helpt.

In dit Bijbelgedeelte wordt nog een andere belangrijke reden gegeven waarom de mensen de antichrist geloven. De antichrist komt: “…met allerlei misleiding van de ongerechtigheid” (:10). De antichrist zal de mensen leren dat zij zich niets van Gods geboden aan hoeven te trekken, iedereen mag leven zoals hij dat zelf graag wil. Dit is precies wat ons boze, zondige hart wil horen. De antichrist zal om die reden heel populair zijn.

Ook de christenheid zal door de antichrist verleidt worden.[8] Het gaat hier om het ongelovige, niet wedergeboren deel van de kerk, dat na de opname nog op aarde is overgebleven. Vlak voordat de antichrist zich zal openbaren door zich in de tempel in Jeruzalem te zetten, zal de afval plaatsvinden. De christenheid zal zich massaal van het ware Bijbelse geloof afkeren. In de loop der eeuwen heeft er altijd afval van het geloof plaats gevonden. Maar de afval die vlak voor de komst van de antichrist plaats vindt, is ongekend.

God zal toelaten dat de kerk van de eindtijd, door een zeer ernstige dwaalleer meegesleept wordt. Doordat de kerk van de eindtijd deze dwaalleer accepteert, zal ook zij, net als de rest van de mensheid, geloven dat de antichrist God is. De afval bereidt de valse kerk van de eindtijd voor, op de acceptatie van de antichrist “En daarom zal God hun [de christenheid] een krachtige dwaling zenden, zodat zij de leugen [dat de antichrist God is] geloven, opdat zij allen veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een behagen hebben gehad in de ongerechtigheid” (2 Thessalonicenzen 2:11,12)

5. De antichrist ontvangt zijn macht van de satan

  • “En ik zag uit de zee een beest opkomen, dat zeven koppen en tien horens had, en op zijn horens waren tien diademen, en op zijn koppen een godslasterlijke naam. En het beest dat ik zag, leek op een panter, en zijn poten waren als die van een beer, en zijn muil was als de muil van een leeuw. En de draak [de satan] gaf hem zijn kracht, zijn troon en grote macht. En ik zag een van zijn koppen als dodelijk gewond, maar zijn dodelijke wond werd genezen. En de hele aarde ging het beest [de antichrist] met verwondering achterna. En zij aanbaden de draak [de satan], omdat hij aan het beest macht gegeven had. En zij aanbaden het beest [de antichrist] en zeiden: Wie is aan dit beest gelijk? En wie kan er oorlog tegen voeren?” (Openbaring 13:1-4)[9]

De antichrist zal buitengewoon succesvol zijn. Voor een tijd zal hij heel de wereld in zijn macht hebben. Nadat hij op wonderbaarlijke wijze herstelt van een dodelijke aanslag op zijn leven, zal heel de wereld hem met verbazing achterna lopen. “En ik zag een van zijn koppen als dodelijk gewond, maar zijn dodelijke wond werd genezen” De mensen zullen ook erg onder de indruk zijn van zijn militaire macht. Heel de mensheid zal in aanbidding voor hem neervallen. “En de hele aarde ging het beest met verwondering achterna… En zij aanbaden het beest en zeiden: Wie is aan dit beest gelijk? En wie kan er oorlog tegen voeren?”

In deze verzen uit het boek Openbaring lezen we waarom de antichrist voor een tijd zo buitengewoon succesvol is. De antichrist zal, onder Gods toelating, zo uitzonderlijk succesvol zijn, omdat hij geholpen wordt door de satan. De macht die de antichrist uitoefent over de wereld wordt hem gegeven door de satan. “En de draak [de satan] gaf hem zijn kracht, zijn troon en grote macht” “En zij aanbaden de draak omdat hij aan het beest [de antichrist] macht gegeven had”[10]

Satan wordt in het Nieuwe Testament, “de god van deze eeuw”, genoemd (2 Korinthe 4:4).  Hij heeft de hele wereld in zijn greep. Alle mensen die God niet kennen, worden door hem beheerst (Efeze 2:2). Deze macht is onrechtmatig, want zij komt alleen God toe. God laat dit toe vanwege de zonde van de mens.[11] Deze macht geeft de satan in de eindtijd aan de antichrist. De greep die de antichrist in de eindtijd op de wereld heeft, is gelijk aan de greep die de satan op dit moment op de wereld heeft.[12]

De antichrist is het instrument van de satan. Hij wordt volledig door hem beheerst.[13] De satan probeert via hem zijn grote doel te bereiken. Het grote doel van de satan is om als God te zijn.[14] Satan wil net als God heerschappij uitoefenen over deze wereld, en net als Hem aanbeden worden. Dit doel zal de satan weten te bereiken via de antichrist. Via de antichrist zal de satan voor een korte tijd zichtbaar over deze wereld regeren. Ook zal hij via hem de aanbidding van de hele mensheid afdwingen.

De mensen zullen niet alleen het beest aanbidden, maar ook de satan zelf die het beest zo buitengewoon machtig heeft gemaakt. “En de hele aarde ging het beest [de antichrist] met verwondering achterna. En zij aanbaden de draak [de satan], omdat hij aan het beest macht gegeven had. En zij aanbaden het beest en zeiden: Wie is aan dit beest gelijk? En wie kan er oorlog tegen voeren?” (Openbaring 13:3,4)
Toetsvragen
1. Beschrijf hoe de antichrist aan de macht komt in het herstelde Romeinse rijk.
2. Voor hoeveel jaar sluit de antichrist een verbond met het volk Israël
3. Op welk moment zal de antichrist dit verbond met het volk Israël verbreken?
4. Wat is de openbaring van de mens der wetteloosheid waar Paulus in  2 Thessalonicenzen 2:3 over spreekt?
5. Hoe weet de antichrist de wereld ervan te overtuigen dat hij god is?
6. Over welke leugen gaat het in 2 Thessalonicenzen 2:11,12?
7. Wat is dé afval?
8. Wanneer vindt de afval plaats?
9. Waarom is de antichrist voor een tijd zo buitengewoon succesvol?
10.  Wat probeert de satan via de antichrist te bereiken?
[1] In Daniel 7 lezen we dat de antichrist bij zijn opkomst drie van de tien machthebbers ten val brengt. In Openbaring 17 lezen we dat de tien machthebbers hun macht eensgezind aan de antichrist over dragen. Dit kan op twee manier uitgelegd worden. De eerste mogelijkheid is dat de tien machthebbers in eerste instantie geheel vrijwillig hun macht overdragen, maar dat niet lang na deze machtsoverdracht drie machthebbers in opstand komen. Deze drie machthebbers worden vervolgens door de antichrist uitgeschakeld en vervangen door mensen die hem wel onvoorwaardelijk steunen. De tweede mogelijkheid is dat de antichrist vlak voordat hij aan de macht komt door slimme diplomatie drie van de tien machthebbers ten val weet te brengen. Deze zullen vervolgens opgevolgd worden door drie machthebbers die hem wel goedgezind zijn.

[2] Helaas kunnen we in deze Bijbelstudie niet uitgebreid stil staan bij Daniel 9:26-28. Deze profetie wordt door Jezus in, ‘de rede over de laatste dingen’, in de eindtijd geplaatst. De verwoester waar in vers 27 over gesproken wordt is de gruwel der verwoesting waar Jezus het in Mattheus 24:15 over heeft. Deze gruwel der verwoesting is het beeld van de antichrist dat aan het begin van de grote verdrukking in de tempel te Jeruzalem wordt opgericht (Openbaring 13:14,15). In vers 26 lezen we dat de antichrist een verbond met de Joden zal sluiten. Dit zal een verbond voor een week zijn. De weken in Daniel 9:24-27 staan voor periodes van zeven jaar. Dit zevenjarige verdrag tussen de antichrist en het volk Israël zal na drie en een half jaar door de antichrist verbroken worden. Dit is de helft van de week. Op dat moment zal hij de offerdienst in de tempel stilleggen en daar een beeld voor zichzelf op laten richten. Ook zal hij vanaf dat moment de joden vervolgen. Voor een uitgebreide bespreking van deze profetie raden wij de volgende boeken aan: “Babylon, beeld & beest”, van J.G. Fijnvandraat en “Daniel, the key to prophetic revelation” geschreven door John F. Walvoord.

[3] De koning van het noorden waar in vers 40 over gesproken wordt is de antichrist. Dit blijkt uit vers 36-39. Vergelijk vers 36 met 2 Thessalonicenzen 2:3,4 en Daniel 7:25a; 8:25b. Deze koning van het noorden zal, “in de tijd van het einde”, het Midden-Oosten binnen vallen. “Hij zal het sieraadland binnentrekken en vele landen zullen struikelen. Maar deze zijn het die aan zijn hand zullen ontkomen: Edom, Moab en de voornaamsten van de zonen van Ammon. Hij zal zijn hand tegen de landen uitstrekken. Ook voor het land Egypte is er geen ontkomen aan.” (Daniel 11:41-42) Met het sieraadland wordt het land Israël bedoeld. De enige landen in het Midden-Oosten die aan de antichrist weten te ontsnappen zijn Edom, Moab en Ammon. Het grondgebied van deze drie landen vormt tegenwoordig het koninkrijk Jordanië.

[4] In Openbaring hoofdstuk 12 lezen we over een draak die een vrouw vervolgt. De draak is de satan en de vrouw is het volk Israel. De satan zal in de eindtijd de antichrist inspireren om met zijn leger het land Israël binnen te vallen en de Joden uit te roeien. De satan wordt in Openbaring 12 op dezelfde manier voorgesteld als de antichrist en zijn rijk in Openbaring 13. Dit laat zien hoe nauw de relatie is tussen de satan en het door de antichrist geleide herstelde Romeinse rijk. Vergelijk Openbaring 12:3,9 met 13:1. Het plan van de satan om de Joden uit te roeien zal mislukken, want een groot deel van het volk Israël zal ontsnappen aan de antichrist en zijn leger. Deze Joden zullen vluchten naar een plaats waar God hun gedurende de grote verdrukking zal beschermen voor de woede van de satan en de antichrist (Openbaring 12:13-16). Helaas kunnen we hier in deze Bijbelstudie niet uitgebreid op in gaan. Voor een goede bespreking van deze profetie raden wij het volgende boek van John F. Walvoord aan: “The revelation of Jesus Christ”.

[5] In openbaring 6:2 komen we de antichrist voor de eerste keer tegen in het boek Openbaring. Hier wordt hij voorgesteld als succesvol veldheer op een wit paard. Het witte paard geeft zijn succes aan. In het Romeinse rijk mochten succesvolle legeraanvoerders als huldiging de stad Rome binnenrijden op een wit paard. “En ik zag en zie, een wit paard, en hij die erop zat, had een boog. En hem was een kroon gegeven en hij trok uit, overwinnend en om te overwinnen.” De vertalers van de HSV gaan ervan uit dat deze veldheer Jezus is, om die reden hebben ze er voor gekozen om de persoonlijke voornaamwoorden uit dit vers een hoofdletter te geven.  Wij zijn van mening dat, dit niet juist is.  Om die reden hebben wij er hier voor gekozen om de persoonlijke voornaamwoorden een kleine letter te geven. Jezus zal pas aan de wereld verschijnen als aanvoerder van de hemelse legers aan het eind van de grote verdrukking (Openbaring 19:11-16). Ook Hij zal verschijnen op een wit paard. In Openbaring 6 worden echter de gebeurtenissen van het begin van de grote verdrukking beschreven. Het kan hier dus niet om Jezus gaan, in dit vers gaat het om de antichrist.

[6] Alles wat in Openbaring 17 over de hoer gezegd wordt, is van toepassing op de Rooms-katholieke kerk. De gelijkenis is opvallend, elk detail komt overeen. (1) De hoer wordt in het Oude Testament regelmatig als symbool gebruikt voor het afvallige Israël. Israël wordt voorgesteld als hoer omdat zij zich schuldig maakt aan geestelijke hoererij. Naast God dienden zij ook de afgoden. Ook de Rooms-katholieke kerk pleegt geestelijke hoererij. Naast God vereren zij Maria en de heiligen. (2) Van de hoer wordt gezegd dat zij grote politieke invloed heeft. Ze domineert het beest, en heerst over de koningen der aarde (Openbaring 17:3,18). De rooms-katholieke kerk is het enige kerkgenootschap dat wereldwijd grote politieke invloed uitoefent. Dit gold zeker voor de roomkatholieke kerk in de middeleeuwen. In die tijd had de paus zo’n grote invloed dat hij zelfs in staat was om koningen af te zetten. Een berucht voorbeeld is de gang naar Canossa van koning Hendrik IV. Maar ook vandaag de dag heeft de Rooms-katholieke kerk nog veel invloed. Dit blijkt uit het feit dat veel landen een ambassadeur hebben in Vaticaanstad. De Rooms-katholieke kerk heeft op haar beurt ook ambassadeurs bij allerlei landen. Een ambassadeur van de rooms-katholieke kerk wordt nuntius genoemd. (3) Van de hoer wordt gezegd dat zij aan vele wateren zit (17:1). Deze wateren staan symbool voor vele volken (17:15). Ook dit is van toepassing op de Rooms-katholieke kerk. De Rooms-katholieke kerk is een internationale kerk, zij is haast overal ter wereld te vinden. De Rooms-katholieke kerk heeft wereldwijd 1,2 miljard leden in bijna elk land. (4) De hoer wordt voorgesteld als dronken van het bloed der heiligen (Openbaring 17:6). De Rooms-katholieke kerk heeft door de eeuwen heen altijd de ware christenen vervolgd. Miljoenen mensen zijn door haar vervolgd en gedood vanwege hun geloof. (5) De hoer draagt allerlei godslasterlijke namen (Openbaring 17:3). Dit komt overeen met de godslasterlijke namen die het hoofd van de Rooms-katholieke kerk, de Paus, draagt. De Paus laat zich bijvoorbeeld, “Heilige Vader”, noemen. Een naam die Jezus aan God de Vader geeft (Johannes 17:11). Geen mens zou deze namen mogen dragen, zij komen alleen God toe. (6) De hoer is bekleed met purper en scharlaken, en getooid met goud, edelgesteente en parels, en heeft een gouden drinkbeker in haar hand (Openbaring 17:4). Ook de leiders van de Rooms-katholieke Kerk bekleden zich met purper en scharlaken en hun kerken liggen vol met kostbare kunstschatten. (7) Van de hoer wordt gezegd dat zij een stad is die gebouwd is op zeven bergen (Openbaring 17:9,18). De christenen aan wie Johannes het boek Openbaring geschreven heeft zullen meteen begrepen hebben om welke stad het ging. Dit kon maar één stad zijn, de stad Rome. Rome stond in de oudheid bekend als de stad gebouwd op zeven bergen. Tot op de dag van vandaag is Rome het hoofdkwartier van de Rooms-katholieke kerk. Helaas kunnen we niet uitgebreid op deze punten ingaan. Voor een uitgebreide bespreking verwijzen wij naar het boek: “A woman rides the beast” Dit boek is geschreven door Dave Hunt.

[7] Voor een bespreking van de betekenis van deze namen zie punt één van Bijbelstudie 71A.

[8] Voor een bespreking van de opname, zie bijbelstudies 68 en 69.

[9] Met het beest wordt in Openbaring zowel de antichrist zelf als het rijk van de antichrist aangeduid. De antichrist en zijn rijk worden met elkaar vereenzelvigd. Dit is duidelijk te zien in dit Bijbelgedeelte (Openbaring 13:1-10). In vers 1 en 2a lijkt het in eerste instantie vooral te gaan over het rijk van de antichrist, het herstelde Romeinse rijk. Vanaf vers 2b wordt duidelijk dat het in dit gedeelte vooral over de antichrist zelf gaat en niet zo zeer over zijn rijk. In Openbaring 17 is dat precies andersom. Daar gaat het vooral over het rijk van de antichrist, en minder over de antichrist zelf. In het grootste gedeelte van dit hoofdstuk wordt met het beest het rijk van de antichrist bedoeld. Vers 11-13 vormen daar een uitzondering op. In deze verzen wordt met het beest de antichrist zelf bedoeld.

[10] Met de draak wordt de satan bedoeld zie Openbaring 12:9.

[11] Zie punt 8 van Bijbelstudie 61C. Bijbelstudie 61C is de derde Bijbelstudie in een serie van drie over de satan.

[12] De satan geeft de antichrist zijn macht (Openbaring 13:2). Hij geeft hem macht over de hele wereld, over elk stam, taal en volk (Openbaring 13:7). Door de satan doet de antichrist grote tekenen en wonderen (Openbaring 13:13,14; 2 Thessalonicenzen 2:9). De satan zet de antichrist er toe aan om het volk Israël en alle gelovigen te vervolgen (Openbaring 12:13; 13:7). Ook geeft de satan de antichrist een mond om God te lasteren (Openbaring 13:5).

[13] De antichrist is een mens die op een gegeven moment volledig in bezit wordt genomen door de satan. De satan zal in eigen persoon in hem varen. Net zoals hij deed bij Judas, zie Lukas 22:3 en Johannes 13:27. Waarschijnlijk zal dit vlak voor de grote verdrukking plaats vinden.

[14] Zie punt 5 van Bijbelstudie 61B over de satan.