De menswording van Jezus

Inleiding

In de vorige Bijbelstudie hebben we gezien dat Jezus Christus God is. Jesaja en Micha profeteerden hiervan. Hij is de Zoon van God. De Kerstgeschiedenis vertelt ons dat Jezus mens werd. Hij nam de gestalte van een slaaf aan (Filippenzen 2:5-8). Deze bijbelstudie gaat over de menswording van Jezus.

1. Jezus is God van eeuwigheid

 – “In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is.” (Johannes 1:1)

Dit bijbelvers zegt onomwonden dat Jezus God is. In de eerste plaats wordt Jezus hier God genoemd. Ook lezen we dat Hij alles gemaakt heeft. Jezus is dus de Schepper van alles wat bestaat. Ook dat wijst op Zijn God-zijn. Een aantal verzen later in Johannes 1:14 lezen we dat Jezus, die God zelf is, mens geworden is.

Jezus bestond dus al voordat Hij geboren werd. Dit is een belangrijke waarheid. Ieder mens heeft een begin. Voordat we geboren werden waren wij er niet, we bestonden toen niet. Voor Jezus, het Woord, geldt dit echter niet. Jezus werd wel geboren, maar toch heeft Hij geen begin. Hij was er al voordat Hij geboren werd, want Hij is God van eeuwigheid. Vanaf het moment dat Hij verwekt werd door de Heilige Geest werd Hij daarnaast ook mens.

2. Jezus is mens geworden

 – En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader vol van genade en waarheid.” (Johannes 1:14)

 Deze geweldige waarheid wordt door Jezus zelf sterk benadrukt in het Johannes evangelie.

In het Johannes evangelie spreekt Jezus herhaaldelijk over Zichzelf als:

-Gezonden door de Vader

Jezus zegt dit een keer of veertig over Zichzelf. Daarmee bedoelt Hij niet alleen dat Hij, zoals de profeten uit het Oude Testament, naar het volk Israël gezonden werd om Gods woorden te spreken. Nee, Jezus is uniek. Hij is namelijk door de Vader uit de hemel naar de aarde gezonden. Niet alleen om de woorden van God te spreken maar ook om voor onze zonden te sterven.

“Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden.” (Johannes 3:16,17)

“Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft heel het oordeel aan de Zoon gegeven, opdat allen de Zoon eren zoals zij de Vader eren. Wie de Zoon niet eert, eert de Vader niet, Die Hem gezonden heeft. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie Mijn woord hoort en Hem gelooft Die Mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven.” (Johannes 5:22-24)

Want Ik ben uit de hemel neergedaald, niet opdat Ik Mijn wil zou doen, Maar de wil van Hem Die Mij gezonden heeft. En dit is de wil van de Vader, Die Mij gezonden heeft, dat Ik van alles wat Hij Mij gegeven heeft, niets verloren laat gaan, maar het doe opstaan op de laatste dag. En dit is de wil van Hem Die Mij gezonden heeft, dat ieder die de Zoon ziet en in Hem gelooft, eeuwig leven heeft, en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.” (Johannes 6:38,39)

“Jezus dan riep in de tempel, terwijl Hij onderwijs gaf en zei: U kent Mij niet alleen, maar u weet ook waar Ik vandaan kom; en Ik ben niet uit Mijzelf gekomen, maar Die Mij gezonden heeft, is waarachtig en Hem kent u niet. Maar Ik ken Hem, want Ik ben van Hem afkomstig, en Hij heeft Mij gezonden. (Johannes 7:28,29)

“Jezus dan zei tegen hen: Als God uw Vader was, zou u Mij liefhebben want Ik ben van God uitgegaan en gekomen. Want Ik ben ook niet uit Mijzelf gekomen, maar Hij heeft Mij gezonden.(Johannes 7:42)

 

-Neergedaald uit de hemel

Jezus zegt ook van Zichzelf dat Hij uit de hemel neergedaald is.

“En niemand is opgevaren naar de hemel dan Hij Die uit de hemel neergedaald is, namelijk de Zoon des mensen, die in de hemel is. En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.” (Johannes 3:13,14)

Ik ben het levende brood, dat uit de hemel neergedaald is; als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. En het brood dat Ik geven zal, is Mijn vlees, dat Ik geven zal voor het leven van de wereld.” (Johannes 6:51)

Jezus is neergedaald uit de hemel om ons door Zijn dood aan het kruis van Golgotha eeuwig leven te geven.

3. Jezus werd geboren uit een maagd

 Jezus werd verwekt door de Heilige Geest en geboren uit een maagd.

 De aankondiging in het oude testament

Dat Jezus uit een maagd geboren zou worden werd in Jesaja 7:14 voorzegd. Daar lezen we: “Zie, de maagd zal zwanger worden. Zij zal een Zoon baren en Hem de naam Immanuël geven”.

De vervulling in het nieuwe testament

De geschiedenis van de maagdelijke geboorte van Jezus wordt zowel in Mattheüs 1:18-25 als in Lukas 2:4-7 beschreven.

Maria was met Jozef in ondertrouw, maar ze waren nog niet getrouwd. Christus werd uit een maagd geboren, maar het was een maagd in ondertrouw, zodat ze kon trouwen om haar goede naam te kunnen behouden. Maria werd door de Heilige Geest bevrucht, dat is vast en zeker, en niet door Jozef met wie ze in ondertrouw was, of welke andere man dan ook. God staat er Borg voor dat Hij ons een volmaakte Zaligmaker geeft.

Mattheüs 1:25 zegt ons dat hoewel Jozef en Maria getrouwd waren, ze geen gemeenschap als man en vrouw hadden totdat de Zaligmaker geboren was. Heel zorgvuldig voegt de Heere dit vers met dit vertrouwelijke detail toe. Hij wil ons aantonen dat het ongeboren kind niet eventueel door een menselijke vader kon zijn verwekt.

4. Waarom Jezus mens werd

 1.Om God bekend te maken. “Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in de schoot van de Vader is, Die heeft Hem ons verklaard.” (Johannes 1:18). Jezus kwam om de Vader bekend te maken, te openbaren, aan de mensheid.

2.Om middelaar te worden. Jezus overbrugt de kloof tussen God en de mens. “Want er is één God. Er is ook één Middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus” (1 Timotheüs 2:5). Hij bewerkt als middelaar verzoening tussen God en de mens.

3.Om voor de zonde te sterven. “Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven als losprijs voor velen.” (Marcus 10:45) Dit was het belangrijkste doel van Jezus komst naar de aarde.

4. Om de werken van de satan te verbreken. “Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard dat Hij de werken van de duivel verbreken zou.” (1 Johannes 3:8). Door de zonde zijn wij in de macht van satan gekomen (Efeze 2:1-3). Jezus heeft aan het kruis de satan overwonnen en ons uit zijn macht bevrijd (Kolossenzen 2:15; Hebreeën 2:14,15). Wij zijn nu in het koninkrijk van Jezus en niet meer in de macht van de duisternis (Kolossenzen 1:13).

5. Om een barmhartig en getrouw Hogepriester te zijn (Hebreeën 2:7,8; Hebreeën 4:14-16). Jezus begrijpt onze strijd omdat Hij zelf ook als mens hier op aarde geleefd heeft. Daardoor kan Hij ons des te beter in onze strijd te hulp komen.

5. Jezus is waarlijk God en waarlijk mens

 Jezus is waarlijk God en waarlijk mens. Hoe dat kan, kunnen we met ons verstand niet helemaal begrijpen. Maar net als de Drie-eenheid moeten we het wel aanvaarden en geloven. Dat Jezus zowel God is als mens wordt zeer duidelijk in de bijbel onderwezen. In bijbelstudie negen bespreken we dat Jezus God is en in bijbelstudie elf bespreken we dat Hij mens is.  De christenen in de vijfde eeuw na Christus hebben het zo geformuleerd: Jezus is één persoon maar Hij heeft twee naturen: een goddelijke en een menselijke natuur. Jezus is volledig mens en volledig God.

 6. Jezus heeft Zichzelf ontledigd

 – “Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, Die, hoewel Hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar Zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood.” (Filippenzen 2:5-8)

 In dit vers staat dat Jezus zichzelf heeft ontledigd. Daar wordt niet mee bedoeld dat Jezus, toen Hij mens werd, ophield God te zijn. Jezus was voordat Hij mens werd in ‘de gestalte van God’ en ‘aan God gelijk’. Dat wil zeggen Hij was God. Maar nadat Hij mens werd was Hij dat nog steeds. Zie bijvoorbeeld Kolossenzen 2:9, waar over Jezus na zijn menswording gesproken wordt. Daar staat: “Want in Hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk”.

 Maar wat wordt er dan wel mee bedoeld? Met de ontlediging wordt bedoeld dat Jezus, toen Hij mens werd, er vrijwillig van afzag om zelfstandig zijn goddelijke eigenschappen uit te oefenen.

Twee voorbeelden:

-Zijn almacht

– “De Zoon kan niets van Zichzelf doen, als Hij dat niet de Vader ziet doen, want al wat Deze doet, dat doet ook de Zoon op dezelfde wijze” (Johannes 5:19).

“..want de werken die de Vader Mij gegeven heeft om die te volbrengen, juist die werken die Ik doe, getuigen van Mij dat de Vader Mij gezonden heeft” (Johannes 5:36)

Jezus zag er dus vanaf om zelfstandig gebruik te maken van Zijn almacht. Hij deed dit alleen onder leiding van de Vader.

-Zijn alwetendheid

“En de volgende dag, toen zij uit Bethanië gingen, kreeg Hij honger. En toen Hij in de verte een vijgenboom zag die bladeren had, ging Hij erheen om te zien of Hij er ook iets aan zou vinden; En erbij gekomen, vond Hij niets dan bladeren” (Marcus 11:12,13)

“Maar die dag en dat moment is aan niemand bekend, ook aan de engelen in de hemel niet, ook aan de Zoon niet, maar alleen aan de Vader” (Marcus 13:32)

“Jezus zag Nathanaël naar Zich toe komen en zei over hem: Zie werkelijk een Israëliet in wie geen bedrog is. Nathanaël zei tegen Hem: Vanwaar kent U mij? Jezus antwooordde en zei tegen hem: Voordat Filippus u riep, toen u onder de vijgenboom was, zag Ik u.” (Johannes 1:48,49)

Ook voor Zijn alwetendheid geldt dat Jezus er vanaf zijn menswording vanaf ziet om hier zelfstandig gebruik van te maken.

Jezus heeft hier op aarde geleefd in afhankelijkheid van de Vader en door de kracht van de Geest.

Laten we hier eens bij stil staan:

1. Jezus leefde hier op aarde in afhankelijkheid van de Vader.

– Het leven van Jezus op aarde werd geleefd door de Vader. ”Zoals de levende Vader Mij gezonden heeft, en Ik leef door de Vader” (Johannes 6:57). De Vader ondersteunde de Zoon.

– Jezus kon zonder de Vader niets doen. “De Zoon kan niets van Zichzelf doen, als Hij dat niet de Vader ziet doen, want al wat Deze doet, dat doet ook de Zoon op dezelfde wijze” (Johannes 5:19).

– Jezus Christus kreeg Zijn boodschap van de Vader. “..en wat Ik van Hem gehoord heb, spreek ik tot de wereld” (Johannes 8:26).

– De Vader gaf de Zaligmaker opdracht een aantal werken te volbrengen. “..want de werken die de Vader Mij gegeven heeft om die te volbrengen,juist die werken die Ik doe, getuigen van Mij dat de Vader Mij gezonden heeft” (Johannes 5:36; zie ook Johannes 17:4).

2. Jezus leefde door de kracht van de Heilige Geest.

“En het geschiedde, toen al het volk gedoopt was, en Jezus ook gedoopt was en aan het bidden was, dat de hemel geopend werd, en dat de Heilige Geest op Hem neerdaalde in lichamelijke gedaante als een duifJezus, vol van de Heilige Geest, keerde terug van de Jordaan en werd door de Geest naar de woestijn geleid, waar Hij veertig dagen verzocht werd door de duivel…En Jezus keerde door de kracht van de Geest terug naar Galilea, en het gerucht over Hem verspreidde zich door heel de omgeving. En Hij gaf onderwijs in hun synagogen en werd door allen geprezen. En Hij kwam in Nazareth, waar Hij opgevoed was, en ging naar Zijn gewoonte op de dag van de sabbat naar de synagoge, en Hij stond op om te lezen. En aan Hem werd het boek van de profeet Jesaja gegeven, en toen Hij het boek opengedaan had, vond Hij de plaats waar geschreven stond: De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken. En toen Hij het boek dichtgedaan en aan de dienaar teruggegeven had, ging Hij zitten, en de ogen van allen in de synagoge waren op Hem gevestigd. Hij begon tegen hen te zeggen: Heden is deze Schrift in uw oren in vervulling gegaan.” (Lucas 3:21,22;Lucas 4:1,2,14-21)

De zalving door de Heilige Geest was het begin van Jezus bediening hier op aarde. Vanaf dat moment begon Hij overal het evangelie te verkondigen en wonderen te doen.

“U weet wat er gebeurd is in heel Judea, wat begon in Galilea na de doop die Johannes gepredikt heeft; hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de Heilig Geest en met kracht en hoe Hij het land doorgegaan is, terwijl Hij goeddeed en allen die door de duivel overweldigd waren, genas, want God was met Hem.” (Handelingen 10:38)

Tot besluit

Wat is het een geweldig wonder dat Jezus de hemelse heerlijkheid verlaten heeft om mens te worden en voor ons te sterven aan het kruis. Laten we daar voortdurend bij stil staan en Hem daar voor danken.

Toetsvragen

1.  Noem een tekst waar uit blijkt dat Jezus er al was voordat Hij geboren werd.

2. Wat zegt Jezus over zichzelf in het Johannes evangelie?

3. Noem de profetie uit het Oude Testament die zegt dat Jezus uit een maagd geboren zou worden.

4.  Hoe werd deze profetie vervuld?

5.  Waarom werd Jezus mens? Noem vijf redenen.

6.  Wat is de belangrijkste reden?

7.  Wat was er zo bijzonder aan de geboorte van Jezus?

8.  Wat wordt er niet bedoeld met de ontlediging?

9.  Wat wordt er wel bedoeld me de ontlediging?

10.Hoe heeft Jezus hier op aarde geleefd?