De wederkomst van Christus 2

Inleiding

In de eerste studie over de wederkomst van Christus is besproken hoe Hij terugkomt: persoonlijk, zichtbaar en plotseling. En er is besproken wat Jezus komt doen. Hij komt terug als koning, om de heerschappij van de wereld op zich te nemen. Hij komt terug als rechter, om recht te spreken. En Hij komt  terug als verlosser om de gelovigen, het volk Israël en de hele schepping te verlossen. We zullen nu onderzoeken wat de Bijbel zegt over het tijdstip van Jezus terugkomst. Vervolgens staan we kort stil bij de opname van de gemeente. Tot slot zullen we nadenken over de invloed die de verwachting van Jezus terugkomst op ons leven behoort te hebben.

3. We moeten weten dat het nabij is

“Leer van de vijgenboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak al zacht wordt en de bladeren uitspruiten, dan weet u dat de zomer nabij is. Zo ook u, wanneer u al deze dingen zult zien, weet dan dat het nabij is, voor de deur…….. Maar die dag en dat uur is aan niemand bekend, ook aan de engelen in de hemel niet, maar alleen aan Mijn Vader.” (Mattheüs 24:32-36)

In de rede over de laatste dingen (Mattheüs 24 en 25), legt Jezus uit dat er verschillende gebeurtenissen aan Zijn terugkomst vooraf zullen gaan. Als die gebeurtenissen plaatsvinden, kunnen we daardoor weten dat Zijn komst nabij is: “wanneer u al deze dingen zult zien, weet dan dat het nabij is”. Het is dus Bijbels om te letten op de tekenen der tijden. Maar tegelijkertijd moeten we nuchter blijven. Want direct na de aansporing om te letten op de tekenen der tijden zegt Jezus dat het niet mogelijk is om het exacte tijdstip van zijn wederkomst te kennen. We kunnen dus wel weten dat het “nabij” is, maar we kunnen niet het uur of de dag berekenen. Er is dus een Bijbels evenwicht, dat we in deze zaak moeten bewaren. Het is goed en Bijbels om de ontwikkelingen in de wereld in de gaten te houden, om te zien in hoeverre de tekenen die Jezus heeft voorzegd in vervulling gaan. Maar tegelijkertijd moeten we oppassen voor speculatie.  En wat we vooral niet moeten doen is het berekenen van het jaar, de dag en het uur van Jezus terugkomst.

 

4. Jezus komt ons ophalen

“Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Zo dan, troost elkaar met deze woorden.” (1 Thessalonicenzen 4:15-18)

 De apostel Paulus spreekt in dit gedeelte over de hoop van de gemeente. Op een bepaald moment zal Jezus uit de hemel neerdalen. Dan  zullen de doden, die in Christus zijn gestorven, opstaan. Vervolgens zullen de christenen, die dan nog op aarde zijn, samen met hen die opgestaan zijn, opgenomen worden in de wolken. Samen gaan we naar Jezus toe, naar een ontmoeting met de Heer, in de lucht. Met andere woorden: Jezus komt ons ophalen (Johannes 14:2,3). Daar zullen we Jezus ontmoeten en voortaan bij Hem Zijn. “En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn”.

De gebeurtenis die hier wordt aangekondigd, wordt wel “de opname van de gemeente” genoemd.  Opname, omdat de Bijbel spreekt over opgenomen worden: “daarna zullen wij, de levenden .. opgenomen worden”.

Het zal plotseling en razendsnel gebeuren. In een oogwenk zullen de Christenen, die op dat moment op aarde aanwezig zijn, veranderd worden.

“Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden.” (1 Korinthe 15:51,52)

Hier staat dat niet elke christen zal sterven. De christenen die op het moment van Jezus terugkomst op aarde zijn, zullen de lichamelijke dood nooit beleven. Hun lichamen zullen in een ondeelbaar ogenblik veranderd worden. Veranderd van een vergankelijk lichaam in een onvergankelijk lichaam.

Het gaat zo snel dat mensen opgenomen zullen worden tijdens hun dagelijkse bezigheden. Plotseling zullen ze weg zijn.

“Want zoals zij in die dagen voor de zondvloed waren, etende en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag, waarop Noach in de ark ging en zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. Dan zullen er twee in het veld zijn, één zal aangenomen en één achtergelaten worden; twee vrouwen zullen aan het malen zijn met de molen, één zal aangenomen worden, en één achtergelaten worden. Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here komt. (Mattheüs 24:38-42)

Het is belangrijk om de opname van de gemeente niet te verwarren met de terugkomst van Jezus naar de aarde. Dit zijn twee verschillende gebeurtenissen. Tijdens de opname komt Jezus terug in de lucht om de gelovigen op te halen. Tijdens de wederkomst komt Jezus terug naar de aarde om Zijn rijk op te richten. Tijdens de opname zullen wij Jezus ontmoeten in de lucht. Tijdens de wederkomst zullen we met Jezus nederdalen naar de aarde.  Met dit onderscheid zijn alle bijbelgetrouwe christenen het eens. Over het tijdstip van de opname bestaat echter verschil van inzicht.[1]

 

5. De uitwerking die de terugkomst van Jezus op ons behoort te hebben

De terugkeer van Jezus behoort ons leven te beïnvloeden. Als christenen leven we naar de dag dat Jezus terugkomt toe, we leven ons leven in het licht van die dag. Paulus deed dat (2 Timotheus 4:8, Filippenzen 2:16). En wij moeten dat ook doen.

Het is een aansporing tot heiliging

“Geliefden, nu zijn wij kinderen van God, en het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij weten dat, als Hij geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen Hem zien zoals Hij is. Een ieder die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich, zoals Hij rein is” (1 Johannes 3:2,3)

We moeten ons klaar maken voor de komende ontmoeting met Jezus, door onszelf te reinigen. “Een ieder die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich”

We moeten ons zelf reinigen door het afleggen van alles wat bij de oude mens hoort en door het aandoen van de nieuwe mens (Efeze 4:17-32 en Kolossenzen 3:5-17).We moeten er ook op toezien dat we onszelf onbesmet van de wereld bewaren (Jakobus 1:27, 4:4). Aan welke invloeden stel je jezelf bloot? Zoals een bruid zich klaar maakt en versiert voor de bruidegom, zo maken wij ons klaar voor de ontmoeting met Jezus. Want Jezus gaat ons voor zich stellen en de bedoeling is dat we dan zonder vlek of rimpel zijn, als een reine bruid (Efeze 5:27, 2 Korinthe 11:2).We moeten nu reeds, in afwachting van de ontmoeting met Jezus, alles afleggen waar wij ons voor zouden schamen, als we straks voor Zijn aangezicht staan.

“Daarom, geliefden, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door Hem bevonden te worden in vrede” (2 Petrus 3:11-14)

 

Het is een aansporing tot trouwe dienst

“Na lange tijd kwam de heer van die slaven terug en hield afrekening met hen. ………Zijn heer zei tegen hem: Goed gedaan, goede en trouwe slaaf, over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u aanstellen; ga in, in de vreugde van uw heer.” (Mattheus 25:21)

“Wie is dan de trouwe en verstandige slaaf, die zijn heer over zijn personeel aangesteld heeft om hun het voedsel op de juiste tijd te geven? Zalig die slaaf die door zijn heer bij zijn komst zo handelend aangetroffen zal worden.” (Mattheus 24:45,46)

 Een christen leeft niet voor zichzelf, maar voor Jezus (2 Korinthe 5:15). We leven niet voor ons eigen plezier, maar voor Hem, om Hem te behagen. Iedere christen heeft van God een taak gekregen in dit leven. Op grond van je positie als mens, als naaste, als burger, als medechristen, als lid van de gemeente, als zoon of dochter, als vader of moeder. God verwacht dat we die taken getrouw uitvoeren. Ook heeft God ieder van ons geestesgaven gegeven, die we moeten inzetten in de opbouw van de gemeente (Efeze 4:7-16). Verder geeft God iedere christen ook persoonlijke leiding. Hij roept, Hij brengt dingen op onze weg, Hij stuurt. Ben je getrouw in deze dienst? Hoe zal Jezus je vinden, als Hij plotseling terug komt? En wat zijn de dingen die je nu doet waard in het licht van de eeuwigheid? Wat zijn ze waard als je straks voor Jezus staat? Bouw je met goud, zilver en edelstenen of met hout, hooi en stro. (1 Korinthe 3:12-15).

Het is een troost

“Want de Heere zelf .. zal neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn zullen het eerst opstaan. Daarna zullen wij, levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Zo dan, troost elkander met deze woorden(1 Thessalonica 4:16-18)

Speciaal in het aangezicht van de dood, bij het open graf, is dit onze hoop. Onze hoop is gericht op alles wat de wederkomst van Christus ons gaat brengen (Filippenzen 3:20,21). Het lijden van de tegenwoordige tijd weegt niet op tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden, op het moment dat Jezus terugkomt (Romeinen 8:18).

 

6. Waak en wees er klaar voor

Mattheus 24 en 25 gaan over de wederkomst van Christus. In Mattheus 24:1-22 worden verschillende gebeurtenissen die vooraf gaan aan de komst van Christus beschreven. In Mattheus 24:23-31 wordt de wederkomst zelf beschreven. Daarna komen er verschillende aansporingen en gelijkenissen, die allen dezelfde centrale boodschap hebben: “Jezus komt! En zijn komst zal onverwachts zijn. Wees daarom waakzaam! Zorg ervoor dat je klaar bent om Hem te ontmoeten.”

“Weest dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal” (Mattheus 24:42)

Weest ook u daarom bereid, want op een uur waarop u het niet zou denken, zal de Zoon des mensen komen.” (Mattheus 24:44)

“Weest dan waakzaam, want u weet de dag en ook het uur niet waarop de Zoon des mensen komen zal.” (Mattheus 25:13)

 We moeten gereed zijn voor Zijn komst. Waken, geestelijk wakker zijn, letten op de tekenen der tijden, klaar zijn.

 

Toetsvragen

 1. Is het Bijbels om te letten op de tekenen der tijden? Bewijs dit met behulp van een Bijbeltekst.
  2. Voor welk gevaar waarschuwd Jezus in Mattheüs 24:32-36
  3. Welke tekenen der tijden somt Jezus op in Mattheus 24?
  4. Wat is de opname?
  5. Noem drie Bijbelteksten die gaan over de opname.
  6. Leg het verschil uit tussen de opname en de terugkomst.
  7. Waarom zien wij als christenen uit naar de opname?
  8. Welke uitwerking moet de terugkomst van Jezus op ons hebben? Noem drie dingen.
  9. Leg uit hoe de terugkomst van Jezus ons motiveert om onszelf te heiligen?
  10. In Mattheüs 24:42 worden we opgeroepen om waakzaam te zijn. Hoe doe je dat?

 

 

 

[1] Sommige christenen denken dat deze twee gebeurtenissen vlak na elkaar plaats zullen vinden. Op het moment dat Jezus de gelovigen opgenomen heeft zal hij direct met hen naar de aarde terugkeren. Andere christenen denken dat er een periode tussen de opname en de wederkomst zit. Wie in Jezus gelooft zal de grote verdrukking, die aan de terugkomst van Jezus vooraf gaat, niet mee hoeven maken. Voordat de grote verdrukking begint zal de gemeente opgenomen worden. In de Bijbelstudie over de opname zullen we hier verder op in gaan. Deze bijbelstudie staat in boek II.