De Wederkomst van Christus 1

Inleiding

“en zij zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid” (Mattheüs 24:30)

“Zie, Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien, ook zij die Hem doorstokken hebben. En alle stammen van de aarde zullen rouw over Hem bedrijven. Ja, Amen.” (Openbaring 1:7)

In de Bijbel wordt de wederkomst van Jezus beschreven. “Zie, Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem zien.” De terugkeer van Jezus is de grote gebeurtenis waar we als christenen naar uitzien. De wederkomst van Jezus brengt de voltooiing van onze verlossing. Als Jezus terugkomt zullen we een verheerlijkt lichaam krijgen en zal de vloek die nu nog op deze schepping rust weggenomen worden (Filippenzen 3:20,21). Er zal een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komen (Openbaringen 21 en 22). Wij zullen dan volmaakt zijn en de schepping zal ook volmaakt zijn, zoals God haar bedoeld had (Romeinen 8:18-23). Om die reden is de terugkomst van Jezus onze hoop, waar wij met heel ons hart naar verlangen. Ook is de terugkomst van Jezus bij uitstek de gebeurtenis die ons motiveert om heilig te leven. “Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht; u, die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt, de dag waarop de hemelen door vuur aangestoken zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten. Maar wij verwachten, overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuw aarde, waar gerechtigheid woont. Daarom, geliefden, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door Hem bevonden te worden in vrede” (2 Petrus 3:11-14)

De Bijbel heeft heel veel te zeggen over de wederkomst van Christus en over alle gebeurtenissen daar om heen.[1]

 

1. Hoe komt Jezus terug?

“En nadat Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen. En toen zij, terwijl Hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, die ook zeiden: Galilese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan.” (Handelingen 1:9-11)

Jezus zal op dezelfde wijze als Hij ten hemel gevaren is, terugkomen naar de aarde. Jezus komt dus persoonlijk terug, net zoals Hij persoonlijk ten hemel is gevaren. En de terugkomst van Jezus zal, net als de Hemelvaart, zichtbaar zijn voor de mensen. De discipelen zagen Jezus ten hemel varen. Zo zullen de mensen Jezus ook zien, wanneer Hij terugkomt “Zie, Hij komt met de wolken, en elk oog zal hem zien, ook zij die Hem doorstoken hebben. En alle stammen van de aarde zullen rouw over Hem bedrijven. Ja, amen.”  (Openbaringen 1:7) Jezus zal niet alleen op dezelfde wijze terugkomen. Hij zal ook op dezelfde plek terugkomen. Jezus is opgevaren van de Olijfberg, net buiten Jeruzalem. Op diezelfde plek zal Jezus ook terugkeren (Zacharia 14:4).

“Als men dan tegen u zal zegen: Zie Hij is in de woestijn; ga er niet opuit; zie Hij is in de binnenkamers, geloof het niet, want zoals de bliksem vanuit het oosten komt en zichtbaar is tot in het westen, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn…En meteen na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal zijn schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten van de hemel zullen heftig bewogen worden. En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des mensen verschijnen en dan zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven en zij zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid” (Mattheus 24:26,27,29-30)

De terugkomst van Jezus zal niet in het geheim zijn. Dus niet ergens in de woestijn of in een binnenkamer. De terugkomst van Jezus zal een buitengewoon indrukwekkende gebeurtenis zijn, die door de hele wereld gezien wordt. Jezus komt terug met grote kracht en heerlijkheid. De terugkomst van Jezus zal om die reden een diepe indruk op de mensen maken. Over de hele wereld zullen mensen rouwbedrijven.  De terugkomst van Jezus zal ook plotseling zijn. Zoals een bliksemschicht. Ineens zal Jezus er zijn in al zijn glorie en pracht.

Jezus zal niet alleen terugkomen, Hij komt samen met de heilige engelen. “Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid van Zijn Vader, met Zijn engelen…” (Mattheüs 16:27) “…de openbaring van de Heere Jezus vanuit de hemel met de engelen van Zijn kracht” (2 Thessalonicenzen 1:7) Niet alleen de engelen, maar ook wij zullen bij Jezus zijn, als Hij terugkomt: “…de komst van onze Heere Jezus Christus met al Zijn heiligen” (1 Thessalonicenzen 3:13).

 
 

2. Waarom komt Jezus terug? Wat komt Hij doen?

Als Jezus terugkomt zal Hij verschillende dingen doen. Hij zal de opstand die tegen Hem is uitgebroken op aarde, neerslaan. Hij zal het volk Israël verlossen van zijn vijanden. Hij zal Zijn koninkrijk over deze aarde oprichten, met Jeruzalem als hoofdstad, enzovoort. Om het overzicht te bewaren zullen we dit alles bespreken onder drie punten. De meeste dingen hebben namelijk te maken met één van de volgende drie feiten:  Jezus komt terug als koning, om het koningschap over deze aarde in bezit te nemen, Jezus komt terug als rechter, om een ieder te vergelden naar zijn werken en Hij komt terug als verlosser, om te bevrijden.

Jezus komt terug als koning

Jezus komt terug als koning om het koningschap over deze aarde in bezit te nemen.

“En de zevende engel blies op de bazuin, en er klonken luide stemmen in de hemel, die zeiden: De koninkrijken van de wereld zijn van onze Heere en van Zijn Christus geworden, en Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid. En de vierentwintig ouderlingen, die voor God op hun troon zitten, wierpen zich met hun gezicht ter aarde en aanbaden God, en zeiden: Wij danken U, Heere, God de Almachtige, Die is en Die was en Die komt, omdat U Uw grote kracht ter hand hebt genomen en Koning geworden bent.” (Openbaringen 11:15-17)

Jezus is op dit moment al koning, maar Hij heeft het koninkrijk, waar Hij de wettige heerser van is, nog niet in bezit genomen. Dat zal Hij pas doen als Hij terugkomt. Op dit moment wordt de aarde nog, onder Gods toelating, beheerst door de zonde en de satan. Maar als Jezus terugkomt zal aan deze onwettige heerschappij van de satan een eind komen. De inbezitneming van Zijn koninkrijk zal echter niet zonder slag of stoot gaan. De volken zijn opstandig en ze willen niet dat Jezus koning over hen zal zijn. “Waarom woeden de heidenvolken en bedenken de volken wat zonder inhoud is? De koningen van de aarde stellen zich op en de oversten spannen samen tegen de HEERE en tegen Zijn Gezalfde: Laten wij Hun banden verscheuren en Hun touwen van ons werpen!” (Psalm 2:1-3) Daarom zullen ze als Jezus terugkomt, daartoe opgestookt door de satan, proberen om Hem te verslaan. “En ik zag het beest en de koningen van de aarde en hun legers bijeenverzameld om oorlog te voeren tegen Hem Die op het paard zat, en tegen Zijn leger.” (Openbaringen 19:19) Jezus zal voordat Hij Zijn koninkrijk hier op aarde kan vestigen eerst deze opstand neer moeten slaan. Deze openlijke opstand tegen God is ongetwijfeld de grootse dwaasheid die hier op aarde ooit begaan zal worden. Hoe kan een mens denken dat Hij het tegen God op kan nemen en Hem verslaan? Deze dwaasheid is zo groot dat God er om moet lachen en er mee zal spotten: “Die in de hemel woont, zal lachen, de Heere zal hen bespotten.” (Psalm 2:4) Maar God zal niet slechts spotten, ook Zijn toorn zal ontbranden. “Dan zal Hij tot hen spreken in Zijn toorn, in Zijn brandende toorn hun schrik aanjagen. Ik heb Mijn Koning toch gezalfd over Sion, Mijn heilige berg” (Psalm 2:5,6)

Jezus zal bij Zijn terugkomst deze opstand met harde hand neerslaan. In Openbaringen 19:11-21 wordt van deze gebeurtenis een zeer indrukwekkende beschrijving gegeven. In de eerste zes verzen wordt de heerlijkheid en de macht van Jezus beschreven, zoals die gezien zal worden bij Zijn komst. Ook worden hier de hemelse heerscharen genoemd die bij Jezus zullen Zijn wanneer Hij komt.

En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard, en Hij Die daarop zat, werd getrouw en waarachtig genoemd. En Hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid. En Zijn ogen waren als een vuurvlam en op Zijn hoofd waren vele diademen. Hij had een naam, die opgeschreven was, en die niemand kent dan Hijzelf. En Hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed, en Zijn naam luidt: Het Woord van God. En de legers in de hemel volgden Hem op witte paarden gekleed in fijn linnen, wit en smetteloos. En uit Zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat Hij daarmee de heidenvolken zou slaan. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. En Hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmige toorn van de almachtige God. Er stond op Zijn bovenkleed en op Zijn zij deze naam geschreven: Koning der koningen en Heere der heren. “ (Openbaringen 19:11-16)

Uit deze beschrijving blijkt duidelijk dat Jezus dit keer niet naar de aarde komt in genade, om te redden. Integendeel, Hij komt deze keer om oorlog te voeren en te verderven.

In de verzen die hierop volgen wordt beschreven hoe Jezus de opstand neer zal slaan.

“En ik zag één engel dicht bij de zon staan, en hij riep met luide stem naar alle vogels die hoog aan de hemel vlogen: Kom en verzamel u voor het avondmaal van de grote God, om te eten vlees van koningen, en vlees van oversten over duizend, en vlees van machtigen, en vlees van paarden en van hen die daarop zitten, en vlees van alle vrijen en van slaven, kleinen en groten. En ik zag het beest en de koningen van de aarde hun legers bijeenverzameld om oorlog te voeren tegen Hem Die op het paard zat, en tegen Zijn leger. En het beest werd gegrepen, en met hem de valse profeet… Deze twee werden levend geworpen in de poel van vuur, die van zwavel brandt. En de overigen werden gedood met het zwaard van Hem die op het paard zat, namelijk het zwaard dat uit Zijn mond kwam. En alle vogels werden verzadigd met hun vlees.” (Openbaringen 19:17-21)

Er zal een grote slachting plaatsvinden. De leiders van de opstand, het beest (de antichrist) en de valse profeet (de rechterhand van de antichrist), zullen levend in de poel van vuur en zwavel geworpen worden. De overigen worden gedood. Deze slachting is zo groot dat alle vogels aan de hemel verzadigd zullen worden, van het vlees van de doden.

Nadat Jezus de opstand neergeslagen heeft zal Hij koning worden over heel de aarde.[2]

 

Jezus komt terug als rechter

“…Wij danken U, Heere, God de Almachtige, Die is en Die was en Die komt, omdat U Uw grote kracht ter hand hebt genomen en Koning geworden bent. En de volken zijn toornig geworden en Uw toorn is gekomen en daarmee ook het tijdstip voor de doden om geoordeeld te worden, en om het loon te geven aan uw dienstknechten, de profeten, en aan de heiligen en aan hen die Uw naam vrezen, de kleinen en de groten, en om hen te vernietigen die de aarde vernietigen.” (Openbaring 11:17,18)

In het vorige punt hebben we uitgebreid stilgestaan bij het feit dat Jezus koning zal worden. En dat Hij, voordat Hij Zijn koninkrijk zal vestigen op deze aarde, eerst de opstand die tegen Hem uitgebroken is zal neerslaan. Jezus komt dus terug als koning om Zijn koninkrijk in bezit te nemen. Hij komt daarnaast ook terug als rechter om te oordelen. De terugkomst van Jezus is “het tijdstip voor de doden om geoordeeld te worden”, en om “het loon te geven aan uw dienstknechten”. Jezus komt zowel terug als rechter voor de ongelovigen als voor de gelovigen. Hij zal echter niet op dezelfde wijze over gelovigen en ongelovigen rechtspreken. De rechtszaak tegen de ongelovigen is bedoeld om vast te stellen dat ze de eeuwige straf verdiend hebben. Het is een strafzaak. “En ik zag een grote witte troon, en Hem Die daarop zat….En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan…En de doden werden geoordeeld…naar hun werken. En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen” (Openbaringen 20:11,12,15).[3] Maar tegen ons is er geen strafzaak. Want wij zijn vrijgesproken door het bloed van Jezus. Toch moeten ook wij voor de rechterstoel van Jezus verschijnen. “Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden…” (2 Korinthe 5:10). In ons geval zal dat echter niet zijn om vast te stellen of we straf verdiend hebben, wij zullen voor Jezus rechterstoel verschijnen om vast te stellen welk loon we verdiend hebben. We zullen verantwoording voor Jezus af moeten leggen van ons leven op aarde. “….Wij zullen toch allen voor de rechterstoel van Christus gesteld worden…. Zo zal dan nu ieder van ons voor zichzelf rekenschap geven aan God.” (Romeinen 14:10,12) Vervolgens zal Jezus ons loon toekennen, naar de mate waarin wij Hem gehoorzaam zijn geweest. “ieders werk zal openbaar worden. De dag zal het namelijk duidelijk maken, omdat die in vuur verschijnt. En hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven. Als iemands werk dat hij op het fundament gebouwd heeft, standhoudt, zal hij loon ontvangen. Als iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden. Hijzelf echter zal behouden worden, maar wel zo: als door vuur heen.” (1 Korinthe 3:13-15)

 

Jezus komt terug als verlosser

Jezus komt terug als verlosser voor het volk Israël, voor de gelovigen en als verlosser van heel de schepping.

Hij zal het volk Israël verlossen van zijn vijanden

Het volk Israël zal in de eindtijd zwaar getuchtigd worden door God. God zal dit doen om het volk Israël te zuiveren, zodat ze een rechtvaardig volk zullen zijn. “Ik zal Mij tegen u keren, Ik zal uw schuim als met loog uitzuiveren en Ik zal al uw tin wegnemen. Ik zal uw rechters teruggeven als vroeger, en uw raadslieden als in het begin. Daarna zult u genoemd worden: stad van de gerechtigheid, trouwe stad.” (Jesaja 1:25,26) God zal alle goddelozen uitroeien uit het volk Israël. Maar de mensen die Zich bekeren zal God verlossen “Sion zal door recht verlost worden en wie van haar zich bekeren, door gerechtigheid. Maar er zullen rampen zijn voor zowel overtreders als zondaars; wie de HEERE verlaten, zullen omkomen.” (Jesaja 1:27,28) De periode die vooraf gaat aan Jezus terugkomst zal voor het volk Israël een periode van grote benauwdheid zijn. Alle volken zullen naar Jeruzalem optrekken om het in te nemen. Om het land Israël, en met name rondom Jeruzalem, zal een vreselijke oorlog uitbreken. “De last, het woord van de HEERE over Israël. De HEERE spreekt, Die de hemel uitspant, de aarde grondvest en de geest van de mens in zijn binnenste vormt. Zie, Ik ga Jeruzalem maken tot een bedwelmende beker voor alle volken rondom, ja, ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem.” (Zacharia 12:1,2) In Zacharia wordt beschreven hoe tweederde van de Joden, die in het land Israël zullen leven vlak voor Jezus terugkomst, zal sterven. “Het zal gebeuren spreekt de HEERE, dat in heel het land twee derde ervan uitgeroeid zal worden en de geest zal geven.” (Zacharia 13:8). Vervolgens wordt beschreven hoe Jeruzalem, door de volken die tegen haar opgetrokken zijn, wordt ingenomen. “Zie, er komt een dag voor de HEERE waarop de buit, op u behaald, in uw midden zal worden verdeeld. Dan zal Ik alle heidenvolken verzamelen voor de strijd tegen Jeruzalem. De stad zal ingenomen worden, de huizen zullen geplunderd, en de vrouwen zullen verkracht worden. De helft van de stad zal in ballingschap wegtrekken, maar het overige van het volk zal niet uitgeroeid worden uit de stad.” (Zacharia 14:1-2). Een hartverscheurende gebeurtenis. De Joden die overblijven, het derde deel dat nog in leven zal zijn, zullen zich met heel hun hart tot God bekeren. In hun grote benauwdheid zullen ze tot God roepen. “Ik zal dat derde deel in het vuur brengen en het louteren, zoals men zilver loutert, Ik zal het beproeven zoals men goud beproeft. Het zal Mijn Naam aanroepen en Ik zal het verhoren. Ik zal zeggen: Dit is Mijn volk; en zij zullen zeggen: De HEERE is mijn God.” (Zacharia 13:9). God zal hun gebed horen. Jezus zal van de Hemel neerdalen op de olijfberg om hen van de heidenvolken die tegen hen opgetrokken zijn te verlossen. “Dan zal de HEERE uittrekken en tegen die heidenvolken strijden, zoals de dag dat Hij streed, op de dag van de strijd. Op die dag zullen Zijn voeten staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan…. ” (Zacharia 14:3-5). Jezus zal de goddeloze volken die tegen het volk Israel opgetrokken zijn verpletteren. Het volk Israel zal echter beschermd worden.  “Op die dag zal het gebeuren dat Ik alle heidenvolken die tegen Jeruzalem oprukken, zal willen wegvagen. Maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal ik de Geest van de genade en van de gebeden uitstorten. Zij zullen Mij aanschouwen, Die zij doorstoken hebben. Zij zullen over Hem rouw bedrijven, als  met de rouwklacht over een enig kind, en zij zullen over Hem bitter klagen zoals men bitter klaagt over een eerstgeborene.” (Zacharia 12:9,10).

 

Hij zal de gelovigen verlossen van de vergankelijkheid

“Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Zo dan, troost elkaar met deze woorden.” (1 Thessalonicenzen 4:15-18)

Wanneer Jezus terugkomt zullen wij bij Hem zijn. Jezus komt namelijk terug met alle heiligen. Vlak voor Jezus terugkomst zullen alle gelovigen die ontslapen zijn opgewekt worden en de gelovigen die nog op aarde zijn zullen veranderd worden.[4] We zullen een nieuw lichaam krijgen, een verheerlijkt lichaam. Zoals Jezus dat op dit moment ook heeft. Samen met de ontslapen gelovigen zal de hele gemeente Jezus ontmoeten in de lucht. Vanaf dat moment zullen we altijd bij Jezus zijn. Vervolgens zullen we met Hem naar de aarde terugkeren.

We zullen dus voordat Jezus terugkomt naar de aarde, opgenomen worden. Deze opname is onze hoop. Want dat zal het tijdstip zijn waarop Jezus ons verlossen zal van dit sterfelijke lichaam en we een verheerlijkt lichaam zullen ontvangen.

“Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus, Die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan Zijn verheerlijkt lichaam, overeenkomstig de werking waardoor Hij ook alle dingen aan Zichzelf kan onderwerpen.” (Filippenzen 3:20,21)

 

 Hij zal heel de schepping verlossen

“Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft, in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten dat heel de schepping gezamelijk zucht en in barensnood verkeert tot nu toe. En dat niet alleen, maar ook wijzelf, die de eerstelingen van de Geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam.” (Romeinen 8:19-23)

Door de zondeval ligt er een vloek op de schepping (Genesis 3:17). Als Jezus terugkomt zal deze vloek weggenomen worden.

 

Toetsvragen

  1. Waarom is de wederkomst van Christus zo’n belangrijke gebeurtenis?
  2. Geef twee overeenkomsten tussen de Hemelvaart en de Wederkomst van Jezus.
  3. Wie zullen er bij Jezus zijn als Hij terugkomt?
  4. Waar zal Jezus terugkomen?
  5. Wat zal Jezus doen voordat Hij koning wordt op aarde? Bewijs dit met een tekst.
  6. Waarom is het dwaas om tegen God in opstand te komen?
  7. Jezus komt terug als rechter. Leg uit wat dit betekent voor de ongelovigen.
  8. Jezus komt terug als rechter. Leg uit wat dit wel en wat dit niet betekent voor de gelovigen.
  9. Waarvan zal Jezus ons verlossen als Hij ons op komt halen?
  10. Jezus komt terug als verlosser van het volk Israël. Leg uit wat dit inhoud.

 

[1] Zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament staat heel veel informatie over de terugkomst van Jezus. Niet alleen over de terugkomst zelf, maar ook over de gebeurtenissen die er aan vooraf gaan en die er op volgen. In het Oude Testament lezen we vooral veel over Jezus terugkomst in de psalmen en de profeten. We lezen hoe Jezus de goddelozen zal oordelen wanneer Hij terugkomt (Maleachi 4:1-3). Hoe Hij het volk Israël zal redden van hun vijanden (Zacharia 12:1-9). Dat Hij koning zal worden over heel de wereld in Jeruzalem. En dat alle volken zich aan Hem zullen onderwerpen (Zacharia 14:16-19; Jesaja 2:1-5). Ook in het Nieuwe Testament wordt regelmatig over  de terugkomst van Jezus gesproken. Jezus zelf sprak er uitgebreid over in de evangeliën. In de rede over de laatste dingen legt Jezus zijn discipelen uit wat er aan Zijn terugkomst vooraf zal gaan. En hoe Zijn terugkomst zal zijn (Mattheus 24; Marcus 13; Lucas 21:5-36). In de brieven wordt regelmatig naar de terugkomst van Jezus verwezen. In de Thessalonicenzen brieven is de terugkomst van Jezus het hoofdthema. Het laatste boek van de Bijbel, het boek Openbaringen, is zelfs helemaal gewijd aan de terugkomst van Jezus (Openbaring 1:1). In dit boek wordt uitgebreid beschreven wat er vooraf zal gaan aan Jezus terugkomst: de verschrikkelijke oordelen die de wereld zullen treffen, de opkomst van de antichrist enzovoort. Vervolgens wordt de terugkomst van Jezus beschreven en alle gebeurtenissen die daarop zullen volgen. Alleen al het feit dat de Bijbel er zoveel over zegt toont aan dat de terugkomst van Jezus een heel belangrijk onderwerp is.

 

[2] Deze heerschappij zal duizend jaren duren. Tijdens deze periode zal de satan gebonden zijn. De satan zal de mensen dus niet meer kunnen verleiden om tegen God in opstand te komen (Openbaringen 20:1-6). De duizendjarige heerschappij van Jezus op deze aarde zal een periode van ongekende zegen en voorspoed zijn. De aarde zal een paradijs worden en er zal geen oorlog meer zijn (Jesaja 2:1-5). De kennis van God zal over heel de aarde verspreid zijn. Zelfs de dierenwereld zal veranderen. De vijandschap tussen de verschillende dieren en tussen de dieren en de mens zal weggenomen worden (Jesaja 11:1-10). De mensen zullen ook veel langer leven dan nu het geval is. Net zo als in de tijd voor de zondvloed toen de mensen honderden jaren oud werden (Jesaja 65:17-25).

Deze duizendjarige heerschappij van Jezus is echter nog niet het volmaakte. Na deze duizend jaren zal de satan voor korte tijd losgelaten worden. De volken zullen vervolgens opnieuw in opstand komen tegen God (Openbaringen 20:7-10). Nadat deze opstand neergeslagen is, zal er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komen (Openbaringen 21,22). Deze nieuwe hemel en nieuwe aarde zullen volmaakt zijn. Hier zal geen zonde meer zijn of ziekte, en ook de dood zal er dan niet meer zijn.

In de Bijbelstudie over het duizendjarige vrederijk zullen we hier uitgebreid bij stil staan. Deze Bijbelstudie staat in boek II.

[3] Zie de bijbelstudie over het laatste oordeel. Deze bijbelstudie staat in boek II.

[4] Deze gebeurtenis wordt de opname van de gemeente genoemd. Over het tijdstip van deze gebeurtenis bestaat onder bijbelgetrouwe christenen verschil van mening. Sommigen zijn van mening dat deze gebeurtenis op het moment van Jezus terugkomst plaats zal vinden (post-tribulationisme). Anderen zijn van mening dat er tussen de terugkomst van Jezus en de opname van de gemeente op z’n minst drie en een half jaar zal zitten (pre-tribulationisme en mid-tribulationisme). In de Bijbelstudie over de opname gaan we hier verder op in. Deze bijbelstudie staat in boek II.