Wat de dood van Jezus heeft bereikt.

Inleiding

Deze bijbelstudie gaat over de uitwerking van Jezus dood. We zullen bespreken wat er door Jezus dood tot stand is gebracht.


Eerst zullen we nagaan wat de dood van Jezus voor uitwerking had op God. Vervolgens staan we stil bij de uitwerking van Jezus dood op de mens. Op de mensen in het algemeen en op de gelovigen in het bijzonder. De dood van Jezus had ook effect op de satan. Tot slot zullen we kort stil staan bij het effect van Jezus dood op heel de schepping.

1. Het effect van de dood van Jezus op God

Door de dood van Jezus is voldaan aan Gods gerechtigheid. Door het offer van Jezus is God nu vrij om ons te vergeven. In de vorige Bijbelstudie is hier, onder punt 3, uitgebreid bij stil gestaan.

 

2. Het effect van de dood van Jezus op alle mensen

Door de dood van Christus kan ieder mens behouden worden. Zijn offer was groot genoeg voor alle mensen. “En Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld.”  (1 Johannes 2:2). “…Zie het lam van God dat de zonden van de wereld wegneemt!” (Johannes 1:29) Omdat God de wereld lief had, heeft Hij zijn Zoon gegeven (Johannes 3:16). Zo heeft Hij het behoud van ieder mens mogelijk gemaakt.

 

3. Het effect van de dood van Jezus op de gelovigen

De dood van Jezus heeft geweldig veel tot stand gebracht voor ons die geloven. We zullen in deze paragraaf stil staan bij een aantal dingen die volgens de Bijbel rechtstreeks het gevolg Zijn van Jezus dood.  In de meest brede zin is het gevolg van Jezus dood voor ons, het behoud met alles wat dat omvat. Als we naar volledigheid zouden streven, zouden we alle zegeningen van ons behoud moeten opsommen. Want Jezus heeft namelijk al deze zegeningen voor ons verworven door Zijn dood. Dat zullen we echter niet doen. We beperken ons tot een aantal zegeningen die in het Nieuwe Testament als een rechtstreeks gevolg van Jezus dood worden genoemd.

 

We zijn door de dood van Jezus met God verzoend

“Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van Zijn zoon….” (Romeinen 5:10)

 

In dit Bijbelvers staat dat wij “door de dood van Zijn zoon, met God verzoend zijn”. Dit is een geweldige waarheid. We waren vijanden van God, maar door de dood van Jezus aan het kruis is deze vijandschap weggenomen. Door Jezus dood is er vrede tussen God en ons. Onze relatie met God, die door de zonde ernstig verstoord was, is weer hersteld.

“En Hij heeft u, die voorheen vervreemd was en vijandig gezind, zoals bleek uit uw slechte daden, nu ook verzoend, in het lichaam van Zijn vlees, door de dood…” (Kolossenzen 1:21,22)

 

Door Jezus dood hebben we toegang tot God

“Omdat wij nu, broeders vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus langs een nieuwe en levende weg, die Hij voor ons heeft ingewijd…..” (Hebreeën 10:19,20)

 

Door het vergoten bloed van Jezus hebben we toegang tot God. We hebben vrijmoedigheid om tot God te naderen. We hoeven niet bang te zijn dat Gods toorn ons zal verteren.

 

We zijn door de dood van Jezus verlost

“Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God, en worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening, door het geloof in Zijn bloed.” (Romeinen 3:23-25)

“Maar toen is Christus verschenen, de Hogepriester van de toekomstige heilsgoederen. Hij is door de meerder en meer volmaakte tabernakel gegaan, die niet met handen is gemaakt, dat is: die niet van deze schepping is. Hij is niet door bloed van bokken en kalveren, maar door Zijn eigen bloed voor eens en altijd binnengegaan in het heiligdom en heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht.” (Hebreeën 9:11,12)

“In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade” (Efeze 1:7)

“In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonden” (Kolossenzen 1:14)

 In al deze verzen wordt benadrukt dat we verlost zijn door het bloed van Christus.

In de tekst uit Romeinen wordt de verlossing in verband gebracht met de rechtvaardiging. In de tekst uit Hebreeën wordt de verlossing in verband gebracht met de reiniging van de zonden. (Hebreeën 9:11-14). En in de tekst uit Efeze en de tekst uit Kolossenzen wordt de verlossing in verband gebracht met de vergeving van onze zonden. We zijn dus verlost omdat God ons gerechtvaardigd, gereinigd en vergeven heeft.

In deze teksten wordt niet direct gezegd waarvan we nu precies verlost zijn. Dat wordt echter duidelijk als we bedenken dat de verlossing hier gelijk gesteld wordt met de rechtvaardiging, de reiniging en de vergeving. Waarom moesten we gerechtvaardigd worden? Omdat we vanwege onze zonden schuldig stonden tegen over God. Waarom hebben we reiniging nodig? Omdat onze zonden ons onrein maken. En daardoor kunnen we niet in Gods tegenwoordigheid zijn. Zijn toorn zou ons verteren. Waarom hebben we vergeving nodig? Omdat onze zonden God diep gekrenkt hebben. Hij haat de zonde, en daarom ligt Zijn toorn op ons.

We zijn dus verlost uit de ellendige situatie waar we door onze zonden in verkeerden.

 

We ontvangen door Zijn dood vergeving van onze zonden

“Hij nam ook de drinkbeker en nadat Hij gedankt had, gaf Hij hun die, en zei: Drink allen daaruit, want dit is Mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden” (Mattheüs 26:27,28)

“…zonder het vergieten van bloed vindt er geen vergeving plaats” (Hebreeën 9:22)

Door onze zonden hebben we God diep gekrenkt. God heeft namelijk een hartgrondige afkeer van de zonde. Toch heeft God ons, onze zonden vergeven. Dat heeft Hij gedaan omdat Jezus Zijn bloed voor ons vergoten heeft. Het bloed van Jezus bedekt onze zonden, zodat God ze niet meer ziet, en Hij ons kan vergeven.

In tegenstelling tot mensen vergeeft God echt en volledig. Als wij iemand vergeven is dat vaak gebrekkig. Ergens koesteren we vaak toch nog wrok, we zijn het nog niet vergeten. Maar zo is God niet. Als Hij vergeeft dan denkt Hij niet meer aan onze zonden. God ziet ons vanaf dat moment niet meer donker aan, het is net alsof we nooit gezondigd hadden.

“En aan hun zonden en hun wetteloze daden zal ik beslist niet meer denken.” (Hebreeën 10:17)

“Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, zo is Zijn goedertierenheid machtig over wie Hem vrezen. Zo ver het oosten is van het westen, zo ver heeft Hij onze overtredingen van ons gedaan.” (Psalm 103:10-12)

“…ja, U zult al hun zonden werpen in de diepten van de zee.” (Micha 7:19)

 

We zijn door Zijn dood gerechtvaardigd

“Veel meer zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door Zijn bloed, door Hem behouden worden van de toorn.” (Romeinen 5:9)

Rechtvaardigen is het tegenovergestelde van veroordelen. Wanneer je iemand veroordeelt, verklaar je dat Hij schuldig is. Wanneer je iemand rechtvaardigt, maak je daarmee zijn onschuld bekend. Je zegt dan: “jij bent onschuldig, je hebt niets misdaan.” Bij het woord rechtvaardigen moeten we denken aan een rechter in een rechtszaal. Een rechter moet nadat hij de zaak onderzocht heeft een uitspraak doen. Hij kan twee dingen doen. Hij kan de verdachte veroordelen. Dan verklaart de rechter dat de verdachte schuldig is bevonden en daarom straf heeft verdiend. Of hij kan de verdachte rechtvaardigen. Dan verklaart de rechter dat de verdachte niets misdaan heeft en daarom geen straf verdiend heeft. God is onze rechter, de rechter van het ganse heelal, Hij is strikt eerlijk, Hij ziet geen overtreding door de vingers. Maar toch heeft Hij ons vrijgesproken. Dat heeft Hij gedaan vanwege het vergoten bloed van Zijn Zoon. God heeft tegen ons gezegd: “Omdat Jezus in jou plaats gestraft is verklaar ik jou rechtvaardig, zonder zonde, je bent vrij om te gaan, ik veroordeel je niet”.

 We zijn door Zijn dood geheiligd

“Op grond van die wil zijn wij geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus, voor eens en altijd gebracht” (Hebreeën 10:10)

Geheiligd betekent in dit vers, gereinigd van onze zonden. Onze zonden worden in de Bijbel onreinheid genoemd. God heeft een afkeer van onreinheid, dat wil zeggen van de zonde. Als Hij onze zonden ziet ontbrand Zijn toorn. We moesten daarom gereinigd worden van onze onreinheid. Dat heeft Jezus gedaan door Zichzelf voor ons te offeren.

 

We zijn door de dood van Jezus Gods eigendom geworden

“in de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt Lam.” (1 Petrus 1:18,19)

“…de gemeente van God…die Hij verkregen heeft door Zijn eigen bloed.” (Handelingen 20:28)

Jezus heeft ons gekocht met Zijn bloed. We zijn dus Zijn eigendom. Het is de bedoeling dat wij als Zijn eigendom voor Hem zullen leven.

“U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn.” (1 Korinthe 6:20)

 

4. Het effect van de dood van Jezus op satan en de gevallen engelen

“Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd.” (Kolossencen 2:15)

“Omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft Hij eveneens daaraan deel gehad om door de dood hem die de macht over de dood had – dat is de duivel teniet te doen, en allen te verlossen die door angst voor de dood gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen waren.” (Hebreeën 2:14,15)

Jezus heeft door zijn dood de satan overwonnen. De macht van de satan is gebroken. Waarom had satan macht in deze wereld? Satan had macht omdat God het toe gelaten heeft. Waarom heeft God het toe gelaten? God heeft het toe gelaten vanwege onze zonden. God heeft zijn bescherming van ons weggenomen, waardoor wij een prooi werden van de satan. Dit is één van de gevolgen van onze zonden. Het is net alsof God zei: “Goed, als jullie dan naar mijn tegenstander willen luisteren, in plaats van naar Mij, dan trek Ik mij terug, en dan zal hij over jullie heersen.”

God heeft zich echter niet volledig en ook niet definitief terug getrokken toen Adam en Eva naar de slang luisterden. Al gelijk vanaf het begin beloofde God de macht van de satan te niet te doen (Genesis 3:14,15).  Dat heeft God gedaan door Zijn eigen Zoon te zenden. Aan het kruis heeft Jezus de zonde weggedaan, en daarmee ook de macht van de satan te niet gedaan (1 Johannes 3:5-8). Iedere mens die zich tot God bekeert wordt uit de macht van de satan bevrijd (Kolossenzen 1:13). De satan kan ons niets meer maken. De satan kan ons nog wel aanvallen, en dan moeten wij weerstand bieden (Efeze 6:10-18; Jakobus 4:7), maar Hij kan ons niet overwinnen (Romeinen 8:38,39). De ongelovigen heeft satan echter nog steeds in zijn macht (Efeze 2:2). Straks, als Jezus terug komt, zal ook deze onwettige macht teniet gedaan worden. Dan zal de overwinning, die Jezus aan het kruis van Golgotha behaald heeft, volkomen zichtbaar worden. De satan zal dan, samen met alle ongelovigen, geworpen worden in de poel die brand van vuur en zwavel (Openbaringen 20:10,12-15). Dan is de satan voorgoed van al zijn macht beroofd (Jesaja 14:12-21).

 

5. Het effect op de hele schepping

“Want het heeft de Vader behaagd dat in Hem heel de volheid wonen zou, en dat Hij door hem alle dingen met Zichzelf verzoenen zou, door vrede te maken door het bloed van Zijn kruis, ja door Hem, zowel de dingen die op de aarde zijn als de dingen die in de hemelen zijn.” (Kolossenzen 1:19,20)

 Deze tekst leert niet dat op een gegeven moment alle mensen met God verzoend zullen zijn. De Bijbel leert duidelijk dat alleen die mensen die zich laten verzoenen ook daadwerkelijk met God verzoend worden. Deze tekst leert echter dat de dood van Jezus effect heeft op de hele schepping. Niet alleen op de mensen, maar ook op alle andere dingen, hier op aarde en zelfs in de hemel. Wat dat precies inhoudt legt de Bijbel niet tot in detail uit. Het houdt in ieder geval in dat de vloek die  op de schepping rust weggenomen zal worden. De schepping zal door de dood van Jezus bevrijd worden van de vloek die er sinds de zondeval op rust.

“Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderwerpen heeft, in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe.” (Romeinen 8:20-22)

Deze bevrijding van de schepping  (of zoals in de Kolossenzen brief staat de verzoening van de schepping) is mogelijk geworden door de dood van Jezus. Maar zal pas plaats vinden als Jezus terug komt. Dan zal alles nieuw worden. Er zal een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komen (Openbaringen 21 en 22). Er zal geen dood meer zijn, geen zonde, geen pijn, enzovoort. De schepping zal volmaakt Zijn, zoals God haar bedoeld had.

Toetsvragen

  1. Wat was het effect van Jezus dood op God?
  2. Leg uit waarom God een Behouder is van alle mensen (1 Timotheus 4:10).
  3. Waarom roept God ieder mens op tot bekering en geloof?
  4. Wat heeft Jezus door Zijn dood voor ons tot stand gebracht? Noem vijf dingen.
  5. Waar Zijn we door de dood van Jezus van verlost?
  6. Wat wordt bedoelt met rechtvaardigen?
  7. Noem een tekst waaruit blijkt dat we door Jezus dood Gods eigendom geworden zijn.
  8. Waarom had satan ons in zijn macht?
  9. Geef een tekst die spreekt over de overwinning van Jezus over de satan.
  10. Wanneer zal deze overwinning volledig zichtbaar worden?