De Drie-eenheid

Inleiding

 

God is een drie-enig God. Hij is één van wezen en bestaat in drie personen.

“Want drie zijn er die getuigen in de hemel: de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze drie zijn één.” (1 Johannes 5:7)

De leer van de Drie-eenheid is geen verzinsel van mensen. De Drie-eenheid wordt duidelijk in de Bijbel onderwezen.

1. Het bewijs voor de leer van de Drie-eenheid

Drie bijbelse feiten

De leer van de Drie-eenheid is allereerst gebaseerd op drie Bijbelse feiten:

 1. Er zijn drie personen: de Vader, de Zoon, en de Heilige Geest. Ook de Heilige Geest is een persoon en niet slechts een invloed of kracht. Bij de persoonlijkheid van de Heilige Geest staan we stil in bijbelstudie negentien.
 2. Deze drie personen zijn God. De Vader is God, de Zoon is God en de Heilige Geest is God.

De Vader (1 Korinthe 8:4-6; Mattheüs 6:26-30), de Zoon (Romeinen 9:5; 1 Johannes 5:20) en de Heilige Geest (Handelingen 5:3,4) worden in de Bijbel alle drie God genoemd.

De Vader, de Zoon en de Heilige Geest hebben dezelfde eigenschappen. Eigenschappen die alleen God bezit. Dus moeten de Vader, de Zoon en de Heilige Geest alle drie God zijn. Alleen God is eeuwig, almachtig, alwetend en Heilig. En alleen van God kan gezegd worden dat Hij de Waarheid is.

Eigenschap God de Vader God de Zoon God de Heilige Geest
1 Eeuwig

2 Almachtig

3 Alwetend

4 Alomtegenwoordig

5 Heiligheid

6 Waarheid

Psalm 90:2

Job 42:2

Jesaja 46:10

Jesaja 66:1

Openbaring 15:4

Johannes 17:17

 

 

Micha 5:1

Mattheus 28:18

Johannes 21:17

Mattheüs 18:20

Handelingen 3:14

Openbaring 14:6

 

Hebreeën 9:14

Psalm 104:30

Johannes 16:12,13

Psalm 139:7,8

1 Korinthe 6:19

Johannes 14:16,17

 

 

 1. En toch is er maar één God!

“Luister, Israël! De HEERE, onze God, de HEERE is één!” (Deuteronomium 6:4)

“U gelooft dat God één is en daar doet u goed aan…” (Jakobus 2:19)

Uit deze drie punten leiden we de leer over de Drie-eenheid af. De bijbel zegt dat er maar één ware God is en toch worden de Vader en de Zoon en de Heilige Geest God genoemd. De conclusie is dat er dus één God is die bestaat in drie personen.

 

Bevestiging van de leer van de Drie-eenheid

Naast deze drie feiten wordt de leer van de Drie-eenheid ook nog verder in de Bijbel bevestigd.

In de bijbel komen we een aantal teksten tegen waarin God over zichzelf spreekt in het meervoud.

“En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis…” (Genesis 1:26)

God (enkelvoud) zegt: “Laten Wij (meervoud) mensen maken”.

“Daarna hoorde ik de stem van de Heere. Hij zei: Wie zal Ik zenden? Wie zal er voor Ons gaan? Toen zei ik: Zie, hier ben ik, zend mij.” (Jesaja 6:8)

De stem van de HEERE stelt de vraag: “Wie zal Ik (enkelvoud) zenden? Wie zal er voor Ons (meervoud) gaan?” De stem van de Heere is dus zowel een Ik (enkelvoud) als een Ons (meervoud).

Als je bedenkt dat God een drie-enig God is, zijn deze teksten heel logisch. God is inderdaad zowel drie als één. En andersom: God is inderdaad zowel één als drie.

Daarnaast vinden we in de Bijbel teksten waaruit blijkt dat de Vader, de Zoon en de Heilige Geest gelijkwaardig zijn aan elkaar.

“Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.” (Mattheüs 28:18)

“De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.” (1 Korinthe 13:13)

Deze teksten zijn alleen echt goed te verklaren als God een drie-enig God is. Als God een drie-enig God is dan zijn inderdaad de drie personen gelijkwaardig aan elkaar. Want samen zijn zij de ene waarachtige God. De enige waarachtige God bestaat in drie personen.

 Verder zijn er heel veel teksten en bijbelgedeelten waar we zien dat de Vader de Zoon en de Heilige Geest optreden als eenheid. Bij de schepping, de menswording van Jezus, het offer van Jezus maar ook onze gemeenschap met God en ons gebed zijn alle drie de personen van de ene God betrokken.

Vijf voorbeelden:

1. De Schepping

God de Vader sprak: “En God zei: Laat er licht zijn!” (Genesis 1:3). God de Zoon was het gesproken Woord “In het begin was het Woord” (Johannes
1:1) God de Heilige Geest bewoog Zich over het oppervlak van het water (Genesis 1:2; Job 26:12,13).

2.De menswording

God de Vader gaf Zijn eniggeboren Zoon (Johannes 3:16).

God de Zoon werd in de wereld geboren (Lukas 2:11).

God de Geest kwam over Maria om haar zwanger te maken (Lukas 1:35).

 3.Het offer

God de Vader aanvaardde het offer van Golgotha (Hebreeën 9:14).

God de Zoon offerde Zichzelf in onze plaats (Hebreeën 9:14).

God de Geest: Jezus offerde Zichzelf “door de eeuwige Geest“ (Hebreeën 9:14).

4.Zijn gemeenschap

God de Vader nodigt ons uit om gemeenschap met Hem te hebben (Efeze 2:18)

God de Zoon is de verzoening die de gemeenschap mogelijk maakt.
(2 Korinthe 5:19).

God de Geest brengt deze eenheid en gemeenschap teweeg (Efeze 2:18).

5. Het gebed

God de Vader is Degene Die de smeekbeden ontvangt (Johannes 16:23).

In de Naam van Gods Zoon bidden we (Johannes 16:23).

God de Geest pleit voor ons in onze gebeden (Romeinen 8:26).

2. Niet helemaal te begrijpen

 We geloven in de Drie-eenheid omdat God het zeer duidelijk in de Bijbel geopenbaard heeft. Met ons menselijk verstand kunnen we deze leer echter niet helemaal doorgronden. Hier geldt wat Paulus in 1 Korinthe 13:11 zegt: “Nu ken ik onvolkomen, maar dan zal ik ten volle kennen”. Straks in de hemel zullen we het wel helemaal kunnen doorgronden maar hier op aarde nog niet.

Vaak worden om de Drie-eenheid uit te leggen voorbeelden gebruikt. Deze voorbeelden schieten eigenlijk altijd te kort. Ze zijn eerder verwarrend dan verhelderend. Ze leiden of tot het idee dat er drie Goden zijn (triteisme) of tot het idee dat God zich op verschillende momenten in verschillende gedaanten voordoet (modalisme). Laten we twee vaak gebruikte voorbeelden bekijken.

Voorbeeld 1

De mens bestaat uit lichaam, ziel en geest maar toch is de mens één enkele mens. Zo zou ook God uit drie personen bestaan maar toch één zijn. Dit leidt tot het idee dat God uit drie verschillende stukjes bestaat. Maar de drie personen van de Drie-eenheid kun je niet van elkaar scheiden! Ze zijn alledrie waarlijk en geheel God, niet slechts onderdelen of verschillende stukken van de ene God.

Voorbeeld 2

Water komt voor in verschillende gedaanten. Water kan vast zijn, vloeibaar en ook gasvormig. Maar toch is het in alle gevallen hetzelfde water. Zo is ook God Vader, Zoon en Heilige Geest maar toch in alle gevallen de ene ware God. Dit leidt tot het idee dat God zich op verschillende momenten op verschillende wijzen voordoet (modalisme). God zou verschillende rollen spelen, net zoals een toneelspeler van rol kan wisselen in een toneelstuk. Soms speelt God de rol van de Vader, dan weer de rol van de Zoon, en op een ander moment de rol van de Heilige Geest.

Het is beter om helemaal geen voorbeelden te gebruiken. Het gebruik van voorbeelden leidt, zoals we net gezien hebben, alleen maar tot misverstanden.

Het is overigens niet zo dat de Drie-eenheid voor ons volslagen onbegrijpelijk is. We kunnen het voor een groot deel begrijpen. Maar we kunnen het niet helemaal begrijpen. Als we dat wel proberen zullen we tot misvattingen over de Drie-eenheid komen. Of zelfs tot ontkenning van de Drie-eenheid.

 3. Ontkenning van de Drie-eenheid

 Voor de mens zonder God is de leer over de Drie-eenheid een steen des aanstoots. In plaats van nauwkeurig te lezen wat de bijbel over God zegt en dat in geloof te aanvaarden bedenken ze al redenerend menselijke oplossingen.

Dit zijn enkele van de bekendste verdraaiingen:

-Men stelt het volgende: Alleen de Vader is echt God. Jezus is geen God maar het voornaamste schepsel. De Heilige Geest is geen persoon met een eigen zelfbewustzijn en met een eigen wil en gevoelens. De Heilige Geest is niet meer dan de kracht die van God uitgaat. Dit geloven bijvoorbeeld de zogenaamde Jehovagetuigen.

-Anderen stellen weer het volgende: Er is maar één God maar die doet zich om beurten op drie verschillende manieren voor. Net zoals je als mens telkens een ander masker of een andere pet op kan zetten. Deze zogenaamde ‘oplossing’ is natuurlijk ook in strijd met de schrift. Op heel veel plaatsen in de bijbel zien we de drie personen van de Drie-eenheid tegelijkertijd optreden. Een heel mooi voorbeeld is de doop van Jezus. Daar zie je dat alle drie de personen tegelijkertijd aanwezig zijn. Jezus wordt gedoopt, de Heilige Geest daalt in de vorm van een duif op Hem neer, en de Vader spreekt uit de hemel: ‘Dit is mijn geliefde Zoon in Wie Ik Mijn welbehagen heb’ (Mattheüs 3:13-17).

 

Tot besluit

Het is niet erg als je deze leer niet helemaal kunt begrijpen. Het is en blijft iets wat wij met ons beperkte verstand niet volledig kunnen doorgronden. Toch kunnen we het wel geloven. En dat niet alleen, we moeten het ook geloven. Want God heeft het duidelijk in zijn woord geopenbaard.

 

Toetsvragen

 1. Op welke drie bijbelse feiten is de leer van de Drie-eenheid gebaseerd?
 2. Noem een aantal schriftplaatsen die de leer van de Drie-eenheid bevestigen.
 3. Waar vinden we de eerste aanwijzing in de bijbel over de Drie-eenheid?
 4. Hoe werkt de Drie-eenheid in de verlossing?
 5. Hoe werkte de Drie-eenheid in de schepping?
 6. Waarom schieten voorbeelden over de Drie-eenheid te kort?
 7. Waarom ontkennen sommige mensen de Drie-eenheid?
 8. Noem twee bekende verdraaiingen van de Drie-eenheid.
 9. Hoe kun je deze verdraaiingen weerleggen?
 10. Kunnen we de leer van de Drie-eenheid hier op aarde volledig begrijpen?