Hoe weet je dat de Bijbel het Woord van God is?

Inleiding

 Als christenen geloven wij dat de Bijbel het Woord van God is. Wij geloven dat om twee redenen. In de eerste plaats omdat de Bijbel van zichzelf zegt dat hij het Woord van God is. Dat is uitgelegd in  Bijbelstudie 42 over de inspiratie. En in de tweede plaats omdat God het zelfgetuigenis van de Bijbel op verschillende manieren  bevestigd. Dat heeft Hij in het verleden gedaan en dat doet Hij tegenwoordig nog steeds. Zo maakt God duidelijk dat de Bijbel van Hem afkomstig is. In deze Bijbelstudie zullen we vier manieren bespreken waarop God Zijn woord bevestigd.

1. Het getuigenis van Gods Geest

“…De woorden die Ik tot u spreek, zijn geest en zijn leven.” (Johannes 6:63)

“Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart” (Hebreeën 4:12)

 Door het getuigenis van Zijn Geest in ons hart, bevestigt God dat de Bijbel van Hem afkomstig is. Er zit een bovennatuurlijke kracht in de tekst van de Bijbel. Dat bedoelde Jezus toen Hij zei dat zijn woorden “geest en leven” zijn. Ieder die met de Bijbel in aanraking komt ervaart die kracht. De Bijbel is het zwaard van de Geest (Efeze 6:17). De Geest van God gebruikt het Woord en past het toe op de harten van de mensen. Het Woord van God dringt diep door in ons hart en schift daar onze overleggingen en gedachten (Hebreeën 4:12). Het doet wat in 1 Korinthe 14:24-26  over profetie wordt gezegd: het doorgrond, het brengt het verborgene van het hart aan het licht.  Ook onbekeerde mensen ervaren dit. Als je wedergeboren bent zul je dit echter nog veel meer ervaren[1]. Het Woord van God versterkt de innerlijke mens, het tilt op, het overtuigt, het stuurt, het troost, het geeft inzicht, het wijst de weg, enzovoort.

2. Het getuigenis van de vervulde profetie

“Kom naderbij met uw aanklacht, zegt de HEERE, kom maar naar voren met uw bewijzen, zegt de Koning van Jakob.  Laten zij naar voren brengen en ons bekendmaken de dingen die zullen gebeuren…Maak de dingen bekend die hierna zullen komen, en wij zullen weten dat u goden bent. Doe tenminste iets, goed of kwaad, en wij zullen verbaasd staan en het tezamen inzien.” (Jesaja 41:21-23)

 God liet zijn profeten uitspraken over de toekomst doen. Deze profetieën waren vaak heel concreet en gedetailleerd. Wat de profeten namens Hem hadden aangekondigd, kwam altijd uit. Zo bevestigde God de boodschap van de profeten. Aan de vervulling van de uitgesproken profetieën kon Israël herkennen of iemand werkelijk namens God sprak (Deuteronomium 18:21,22). Want alleen God kent de toekomst en alleen Hij kan daarom onfeilbaar de toekomst voorspellen.

Het voornaamste dat de profeten namens God moesten zeggen is opgetekend in de Bijbel. Er staan heel veel profetieën in de Bijbel. Bijvoorbeeld over Israel[2], over Jezus[3] en over de eindtijd.[4]

In het boek Jesaja lezen we hoe God de afgoden uitdaagde. Hij wijst de afgodendienaars op het feit dat Hij de enige waarachtige God is, omdat Hij zijn knechten de profeten vele malen heeft laten voorzeggen wat er zou gebeuren. En wat Hij had voorzegd door de profeten was iedere keer uitgekomen. Gods uitdaging, richting de afgoden en hun dienaren was: “Bewijs maar eens dat jullie echt goden zijn door hetzelfde te doen als Ik. Voorzeg ook maar eens wat er in de toekomst gaat gebeuren. Zodat we daaraan kunnen zien dat jullie goden zijn.”

“Verkondigt dingen, die hierna komen zullen, opdat wij weten, dat gij goden zijt…” (Jesaja 41:23 SV)

 

3. Er gebeurt wat er staat

“…daardoor heeft Hij ons de grootste en kostbare beloften geschonken” (2 Petrus 1:4)

 Er staan heel veel beloften in de Bijbel. God belooft allerlei dingen voor ons te doen. Het gaat om heel concrete beloften. Niet alleen op geestelijk gebied, maar ook voor ons dagelijks leven. God zal ons bijvoorbeeld alles geven wat wij nodig hebben, wanneer we eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid zoeken (Mattheüs 6:33). Wanneer we God om wijsheid bidden zal hij ons wijsheid geven (Jakobus 1:5). En wanneer we al onze wensen met gebed, smeking en dankzegging bekendmaken bij God, zal God ons Zijn vrede geven (Filipenzen 4:6,7). Dit zijn slechts drie beloften uit Gods woord. Er staan echter nog veel meer beloften in de Bijbel. Wanneer we op deze beloften vertrouwen zal God ze waarmaken in ons leven. Op die manier ervaren we in ons eigen leven dat de Bijbel werkelijk het Woord van God is.

Er gebeurt altijd wat de Bijbel zegt. De Bijbel zegt bijvoorbeeld dat boze geesten moeten wijken als we hen in de naam van Jezus bevelen om weg te gaan. Dit gebeurt altijd, de boze geesten zullen wijken. Zo bevestigt God Zijn Woord. Men vroeg eens aan Hudson Taylor, de pionier van de zending in China, hoe hij wist dat de Bijbel het Woord van God was. Zijn antwoord was dat hij dertig jaar lang, tijdens zijn jaren op het zendingsveld, de beloften van de Bijbel had beproefd en waar had bevonden.

God doet Zijn woord gestand. En op die manier bevestigt hij dat de Bijbel werkelijk van Hem afkomstig is. Dit is niet slechts een mooie theorie. Je kunt het zelf beleven. Als je gelooft wat er staat en je doet wat er staat dan zul je ook ervaren wat er staat. Je kunt het ook zien “werken” in de levens van de christenen om je heen. Ook zijn er zeer veel schriftelijke getuigenissen van mensen die op de beloften van God hebben vertrouwd en die de vervulling ervan hebben beleefd.

4. De unieke levensveranderende kracht van de Bijbel

De boodschap van de Bijbel verandert mensen. Het verandert slechte mensen in goede mensen. Er is een eindeloze stroom van getuigenissen die dit bevestigt. Dronkaards werden sober, egoïsten begonnen aan anderen te denken, leugenaars werden eerlijk, enzovoort. Niets of niemand anders dan de Jezus der Schriften kan dit bewerken. Geen enkele andere godsdienst en geen enkele psychologische theorie speelt dit klaar. Alleen het Woord van God kan slechte mensen tot liefdevolle, heilige, en rechtvaardige mensen maken.

Deze levensveranderende kracht kun je ervaren in je eigen leven. En hopelijk kun je er van getuigen. Je kunt het ook bij anderen waarnemen en van anderen horen. De wereld kan van alles namaken, maar echte liefde en blijdschap niet. De onderlinge liefde tussen ware christenen is bovennatuurlijk. Elk veranderd leven is een getuigenis voor de waarheid van Gods woord.

Alleen de bijbel wordt op deze manier bevestigd

Andere religies hebben ook heilige boeken. Maar alleen de Bijbel wordt op bovennatuurlijke wijze bevestigd door God. Alleen de Bijbel heeft de vele concrete beloften waarvan je de vervulling kunt beleven in je eigen leven. Alleen de Bijbel heeft levensveranderende kracht. En alleen de Bijbel doorgrond het hart en brengt mensen in contact met God. Verder kent alleen de Bijbel vele honderden, vaak heel concrete en gedetailleerde profetieën. Profetieën die uitgekomen zijn en profetieën die op dit moment bezig zijn om in vervulling te gaan.

De God van de Bijbel is de levende God. Hij is er werkelijk, Hij reageert en Hij bevestigt Zijn Woord. Andere goden zijn slechts afgoden. Het zijn valse goden. Een illustratie hiervan is het duel tussen Elia en de dienaren van de Baäl (1 Koningen 18). De God die antwoordde was de ware God.

“Roept u daarna de naam van uw god aan, dan zal ik de Naam van de HEERE aanroepen. En de God Die door vuur antwoordt, Die is God. En het hele volk antwoordde en zei: Dat is goed” (1 Koningen 18:24)

Alleen de Bijbel heeft betrouwbare identiteitspapieren. Je kunt daarom controleren of de Bijbel werkelijk van God afkomstig is. God heeft de Bijbel geschreven en Hij heeft er vervolgens zijn handtekening onder gezet.

Deze dingen samen geven zekerheid

Hiervoor is besproken hoe God op verschillende manieren getuigenis geeft aan de Bijbel. De dingen die zijn genoemd geven samen zekerheid. Het ene bevestigt en versterkt het andere. Je ziet de profetieën van de Bijbel in vervulling gaan, je ervaart de kracht van Gods Woord in je eigen leven, je beleeft de vervulling van Gods beloften, je ziet mensen om je heen veranderen. Al deze dingen samen overtuigen je van het feit dat de Bijbel Gods Woord is.

Wanneer je twijfelt of de Bijbel het Woord van God is, kan dat een gevolg zijn van onwetendheid over de bewijzen. Twijfel is echter vaak ook het gevolg van een gebrek aan toewijding en geloof. Als gevolg daarvan zijn we niet vervuld met de Heilige Geest. Als we niet vervuld zijn met de Heilige Geest ervaren we weinig van God. Dit kan ons aan het twijfelen brengen. Zie Bijbelstudie 22, over de vervulling met de Heilige Geest.

 

Toetsvragen

1. Waarom geloven wij dat de Bijbel het Woord van God is?
2. Hoe heeft God het zelfgetuigenis van de Bijbel bevestigd?
3. Hoe kon het volk Israël herkennen dat een profeet namens God sprak?
4. Noem vijf profetieën over het volk Israël
5. Noem vijf profetieën over Jezus.

6. Hoe bewijst God volgens Jesaja 41:21-23 dat Hij de enige ware God is?
7. Welk Bijbelvers zegt dat het Woord van God levend en krachtig is?
8. Hoe heeft het Woord van God jou veranderd? Geef een voorbeeld.
9. Noem een aantal beloften uit Gods woord.

10. Pas een van deze beloften toe op een concrete situatie in je leven.

[1] In hoeverre je dit ervaart hangt af van de mate waarin je vervuld bent met Gods Geest. Zie Bijbelstudie 22 over de vervulling met de Heilige Geest. Wanneer je niet vervuld bent met Gods Geest zul je veel minder van dit werk van de Heilige Geest ervaren.

[2] Zie Bijbelstudie 1 over het bestaanv van God. In deze studie worden acht profetieën over het volk Israël besproken.

[3] Zie Bijbelstudie 7 “Profetieen over Jezus”.

[4] De eindtijd is de tijd vlak voor de terugkeer van Jezus. Als je alles wat volgens de Bijbel vlak voor de wederkomst van Jezus moet gebeuren bij elkaar neemt, krijg je een soort eindtijd scenario. Eén van de dingen die volgens dit eindtijd scenario moet gebeuren is de terugkeer van de Joden naar hun land. In 1948 riepen de Joden de staat Israël uit. Precies zoals moest gebeuren volgens de profetieën uit Gods Woord.