Wie is de Heilige Geest

Inleiding

Dit is de eerste Bijbelstudie over de Heilige Geest. De Heilige Geest is door de Vader en de Zoon gezonden om in de gelovigen te wonen. Op die manier kan Hij hen leiden,  onderwijzen, vertroosten en kracht geven. In deze Bijbelstudie staan we stil bij de vraag: “Wie is de Heilige Geest?”

Continue reading

De komst van de Heilige Geest

Inleiding

 Vlak voor Zijn dood beloofde Jezus Zijn discipelen de Heilige Geest. De Heilige Geest zou Zijn plaats innemen. Tot dan toe was Jezus hun Trooster en Helper geweest. Maar straks, als Jezus er niet meer zou zijn, zou de Heilige Geest deze taak overnemen.

  Continue reading

Het werk van de Heilige Geest in de gelovige

Inleiding

In deze Bijbelstudie bespreken we het werk van de Heilige Geest in het hart van de gelovige. Dat werk begint op het moment dat we het evangelie geloven. Op dat moment worden we wedergeboren. De wedergeboorte is het werk van de Heilige Geest. Op datzelfde moment gebeuren er echter nog een aantal dingen met ons. De Heilige Geest komt in ons hart wonen, we ontvangen geestesgaven, we worden gedoopt met de Geest en de Heilige Geest verzegeld ons. Vanaf het moment dat we wedergeboren zijn gaan we door de Heilige Geest de gemeenschap met God ervaren. De Heilige Geest gaat ons leiden, onderwijzen, kracht geven enzovoort. Ook getuigt de Heilige Geest in ons hart dat we kinderen van God zijn. De Heilige Geest doet ons tot God roepen in het gebed.

Continue reading

De vervulling met de Heilige Geest

Inleiding

“En word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de Geest(Efeze 5:18)

“Zie daarom uit, broeders, naar zeven mannen uit uw midden, van wie men een goed getuigenis geeft, vol van de Heilige Geest en van wijsheid, die wij voor deze noodzakelijke taak zullen aanstellen.” (Handelingen 6:3)

Continue reading

De doop met de heilige geest

Inleiding

“De volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toe komen en hij zei: Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt! Hij is het van Wie ik gezegd heb: Na mij komt een Man Die voor mij geworden is, want Hij was er eerder dan ik. En ik kende Hem niet, maar opdat Hij aan Israël geopenbaard zou worden, daarom ben ik gekomen om te dopen met het water. En Johannes getuigde: Ik heb de Geest zien neerdalen uit de hemel als een duif, en Hij bleef op Hem. En ik kende Hem niet, maar Hij die mij gezonden heeft om te dopen met water, Die had tegen mij gezegd: Op Wie u de Geest zult zien neerdalen en op Hem blijven, Die is het die met de Heilige Geest doopt.” (Johannes 1:29-33)

Continue reading

De gaven van de Heilige Geest

Inleiding

 

Iedere christen heeft toen hij tot geloof kwam één of meerdere gaven gekregen (1 Korinthe 12:4-11,28-31; Romeinen 12:4-8; Efeze 4:11-13). Deze geestesgaven stellen ons instaat om God te dienen.

Continue reading

Overzicht van de gaven van de Geest

Inleiding

In deze Bijbelstudie wordt een overzicht gegeven van de verschillende gaven die in de Bijbel genoemd worden.

“Want zoals wij in één lichaam vele leden hebben en de leden niet alle dezelfde functie hebben, zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden van elkaar. En nu hebben wij genadegaven onderscheiden naar de genade die ons is gegeven: hetzij profetie, naar de mate van het geloof; hetzij dienstbetoon, in het dienen; hetzij wie onderwijst, in het onderwijzen; hetzij wie bemoedigt, in het bemoedigen; wie uitdeelt, in oprechtheid; wie leiding geeft, met inzet; wie zich over anderen ontfermt, met blijmoedigheid.” (Romeinen 12:4-8)

Continue reading

Zijn alle gaven nog voor nu?

Inleiding

 

Komen alle geestesgaven tegenwoordig nog voor?

 “Al deze dingen echter werkt één en dezelfde Geest, Die aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals Hij wil.” (1 Korinthe 12:11)

  Continue reading

Spreken in tongen

Inleiding

 

Spreken in tongen (in talen) is een van de achttien geestesgaven die in de Bijbel genoemd worden. Omdat er veel verwarring is over deze geestesgave is het belangrijk om te weten wat de Bijbel er over zegt.

Continue reading