De Hemelvaart van Jezus

Inleiding

 

“En nadat Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen. En toen zij, terwijl Hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, die ook zeiden: Galilese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan.” (Handelingen 1:8-11)

  Continue reading

De Wederkomst van Christus 1

Inleiding

“en zij zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid” (Mattheüs 24:30)

“Zie, Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien, ook zij die Hem doorstokken hebben. En alle stammen van de aarde zullen rouw over Hem bedrijven. Ja, Amen.” (Openbaring 1:7)

Continue reading

De wederkomst van Christus 2

Inleiding

In de eerste studie over de wederkomst van Christus is besproken hoe Hij terugkomt: persoonlijk, zichtbaar en plotseling. En er is besproken wat Jezus komt doen. Hij komt terug als koning, om de heerschappij van de wereld op zich te nemen. Hij komt terug als rechter, om recht te spreken. En Hij komt  terug als verlosser om de gelovigen, het volk Israël en de hele schepping te verlossen. We zullen nu onderzoeken wat de Bijbel zegt over het tijdstip van Jezus terugkomst. Vervolgens staan we kort stil bij de opname van de gemeente. Tot slot zullen we nadenken over de invloed die de verwachting van Jezus terugkomst op ons leven behoort te hebben.

Continue reading

Het bestaan van God

Inleiding

We beginnen deze serie bijbelstudies met de studie over het bestaan van God. Het bestaan van God is de waarheid waar al het andere van afhangt.

We geloven in God, maar hoe weten we eigenlijk dat God er is? Wij weten van het bestaan van God omdat Hij Zichzelf geopenbaard heeft. Hij heeft Zichzelf aan de mensen bekend gemaakt. Dat heeft Hij op verschillende manieren gedaan. In deze bijbelstudie wordt besproken hoe Hij dat gedaan heeft.

Continue reading

De persoon van God

Inleiding

 

Al duizenden jaren filosoferen mensen over God. Sommigen proberen via meditatietechnieken iets van het eeuwige Wezen te begrijpen, maar de ware kennis over God kan alleen uit de Bijbel worden verkregen. Hoe wordt God voorgesteld in de Schrift?

Continue reading

Het Karakter van God 1

Inleiding

 

Van ieder mens kun je zeggen hoe hij is. Bijvoorbeeld hij is vriendelijk, hij is trouw. Zo kun je iemands karakter beschrijven. Bij God is dat hetzelfde. Van God kun je ook zeggen hoe Hij is. De Bijbel openbaart dat God heilig is, naijverig en rechtvaardig. Maar de Bijbel zegt  ook dat Hij  lankmoedig, liefdevol, genadig, trouw, waarachtig en goedertieren is. Zo is God, zo heeft Hij zichzelf bekend gemaakt. In deze bijbelstudie worden de karaktereigenschappen van God besproken.[1]

Continue reading

Het karakter van God 2

Inleiding

 

In de vorige bijbelstudie is besproken dat God heilig, rechtvaardig, naijverig en lankmoedig is. In deze studie gaan we verder met het bestuderen van het karakter van God. God is niet alleen heilig en rechtvaardig, maar Hij is ook liefde, genadig, trouw en goedertieren.

Continue reading

De Drie-eenheid

Inleiding

 

God is een drie-enig God. Hij is één van wezen en bestaat in drie personen.

“Want drie zijn er die getuigen in de hemel: de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze drie zijn één.” (1 Johannes 5:7)

De leer van de Drie-eenheid is geen verzinsel van mensen. De Drie-eenheid wordt duidelijk in de Bijbel onderwezen.

Continue reading

De vreze Gods


Inleiding

 In de Bijbel worden we vaak aangespoord om niet te vrezen. Maar toch is er een soort vrees die we wel behoren te hebben, dat is de vrees voor God.

Continue reading